• Tìm thấy 70 quyết định công bố
 • 600/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình

  30/11/2018

  Ninh Bình

 • 544/QĐ-UBND

  Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Bình

  12/11/2018

  Ninh Bình

 • 537/QĐ-UBND

  Về việc công Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Bình

  06/11/2018

  Ninh Bình

 • 536/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa và Thể thao, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

  06/11/2018

  Ninh Bình

 • 533/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Ninh Bình

  02/11/2018

  Ninh Bình

 • 528/QĐ-UBND

  Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông , UBND cấp huyện tỉnh Ninh Bình

  30/10/2018

  Ninh Bình

 • 527/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa và Thể thao, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

  30/10/2018

  Ninh Bình

 • 510/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Ninh Bình

  17/10/2018

  Ninh Bình

 • 487/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Bình

  03/10/2018

  Ninh Bình

 • 482/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Ninh Bình

  02/10/2018

  Ninh Bình

 • 481/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp, UBND cấp huyện, UBND cấp xã, trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

  02/10/2018

  Ninh Bình

 • 475/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục TTHC, bãi bỏ một số TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Ninh Bình

  24/09/2018

  Ninh Bình

 • 439/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Ninh Bình

  05/09/2018

  Ninh Bình

 • 435/QĐ-UBND

  Công bố danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình

  28/08/2018

  Ninh Bình

 • 428/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính, các sở, ban, ngành của tỉnh, UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

  22/08/2018

  Ninh Bình

 • 425/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương, UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

  20/08/2018

  Ninh Bình

 • 408/QĐ-UBND

  Công bố danh mục TTHC, bãi bỏ một số TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Ninh Bình

  09/08/2018

  Ninh Bình

 • 400/QĐ-UBND

  Về việc việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp, UBND cấp huyện, UBND cấp xã, trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

  07/08/2018

  Ninh Bình

 • 397/QĐ -UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Ninh Bình

  02/08/2018

  Ninh Bình

 • 394/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Ninh Bình

  31/07/2018

  Ninh Bình