• Tìm thấy 75 quyết định công bố
 • 150/QĐ-UBND

  Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình

  04/03/2019

  Ninh Bình

 • 126/QĐ - UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Ninh Bình

  31/01/2019

  Ninh Bình

 • 536/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Bình

  16/01/2019

  Ninh Bình

 • 53/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình

  16/01/2019

  Ninh Bình

 • 635/QĐ - UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình

  19/12/2018

  Ninh Bình

 • 600/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình

  30/11/2018

  Ninh Bình

 • 544/QĐ-UBND

  Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Bình

  12/11/2018

  Ninh Bình

 • 537/QĐ-UBND

  Về việc công Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Bình

  06/11/2018

  Ninh Bình

 • 536/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa và Thể thao, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

  06/11/2018

  Ninh Bình

 • 533/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Ninh Bình

  02/11/2018

  Ninh Bình

 • 528/QĐ-UBND

  Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông , UBND cấp huyện tỉnh Ninh Bình

  30/10/2018

  Ninh Bình

 • 527/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa và Thể thao, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

  30/10/2018

  Ninh Bình

 • 510/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Ninh Bình

  17/10/2018

  Ninh Bình

 • 487/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Bình

  03/10/2018

  Ninh Bình

 • 482/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Ninh Bình

  02/10/2018

  Ninh Bình

 • 481/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp, UBND cấp huyện, UBND cấp xã, trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

  02/10/2018

  Ninh Bình

 • 475/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục TTHC, bãi bỏ một số TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Ninh Bình

  24/09/2018

  Ninh Bình

 • 439/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Ninh Bình

  05/09/2018

  Ninh Bình

 • 435/QĐ-UBND

  Công bố danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình

  28/08/2018

  Ninh Bình

 • 428/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính, các sở, ban, ngành của tỉnh, UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

  22/08/2018

  Ninh Bình