• Tìm thấy 58 quyết định công bố
 • 1951/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông,Uỷ ban nhân dân cấp huyện tỉnh Lạng Sơn

  05/10/2018

  Lạng Sơn

 • 1919/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Uỷ ban nhân dân cấp huyện; Uỷ ban nhân dân cấp xã tỉnh Lạng Sơn

  02/10/2018

  Lạng Sơn

 • 1891/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Quản lý công sản và lĩnh vực Thương mại quốc tế thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

  28/09/2018

  Lạng Sơn

 • 1770/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Dược phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn

  13/09/2018

  Lạng Sơn

 • 1741/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thay thế, bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn

  07/09/2018

  Lạng Sơn

 • 1025/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính liên thông lĩnh vực dân tộc thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Dân tộc tỉnh Lạng Sơn.

  28/08/2018

  Lạng Sơn

 • 792/QĐ-UBND

  về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Thương mại biên giới thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn.

  28/08/2018

  Lạng Sơn

 • 1645/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Lạng Sơn

  27/08/2018

  Lạng Sơn

 • 1621/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn

  22/08/2018

  Lạng Sơn

 • 1611/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, bị bãi bỏ trong lĩnh vực Kinh doanh khí; Vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương, Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Lạng Sơn

  21/08/2018

  Lạng Sơn

 • 1454/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thay thế, bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn

  02/08/2018

  Lạng Sơn

 • 1190/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục một số thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực chứng thực và lĩnh vực quốc tịch thuộc phạm vi chức năng quản lý, thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp, UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Lạng Sơn

  25/06/2018

  Lạng Sơn

 • 1187/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết, phạm vi quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo; UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Lạng Sơn

  21/06/2018

  Lạng Sơn

 • 1102/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; bị bãi bỏ trong lĩnh vực thuốc lá và an toàn thực phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương, Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Lạng Sơn

  14/06/2018

  Lạng Sơn

 • 971/QĐ- UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; sửa đổi, bổ sung; bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương, Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Lạng Sơn

  29/05/2018

  Lạng Sơn

 • 942/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực phổ biến, giáo dục pháp luật và hòa giải thương mại thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân nhân cấp xã tỉnh Lạng Sơn

  23/05/2018

  Lạng Sơn

 • 932/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực An toàn thực phẩm và Dinh dưỡng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn

  22/05/2018

  Lạng Sơn

 • 918/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn

  18/05/2018

  Lạng Sơn

 • 761/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, bị bãi bỏ lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Lạng Sơn

  23/04/2018

  Lạng Sơn

 • 685/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực đấu giá tài sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn

  13/04/2018

  Lạng Sơn