• Tìm thấy 70 quyết định công bố
 • 2244/QĐ-UBND

  Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực y tế thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

  17/10/2019

  Lâm Đồng

 • 2236/QĐ-UBND

  Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực kế hoạch và đầu tư thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh và UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

  16/10/2019

  Lâm Đồng

 • 2216/QĐ-UBND

  Công bố danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ lĩnh vực ngoại giao thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh, Sở Ngoại vụ tỉnh Lâm Đồng

  14/10/2019

  Lâm Đồng

 • 2165/QĐ-UBND

  Công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

  04/10/2019

  Lâm Đồng

 • 2122/QĐ-UBND

  Công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bãi bỏ lĩnh vực quản lý nhà nước về công chức, viên chức thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, cấp huyện trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

  30/09/2019

  Lâm Đồng

 • 2120/QĐ-UBND

  Công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương

  30/09/2019

  Lâm Đồng

 • 2087/QĐ-UBND

  Công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

  26/09/2019

  Lâm Đồng

 • 2002/QĐ-UBND

  công bố danh mục thủ tục hành chính mới, danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc lĩnh vực văn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, cấp huyện trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

  19/09/2019

  Lâm Đồng

 • 1948/QĐ-UBND

  Công bố danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ lĩnh vực lao động, thương binh và xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, cấp huyện trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

  12/09/2019

  Lâm Đồng

 • 1940/QĐ-UBND

  Công bố danh mục thủ tục hành chính mới lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

  11/09/2019

  Lâm Đồng

 • 1883/QĐ-UBND

  Công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực nuôi con nuôi thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp xã trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

  04/09/2019

  Lâm Đồng

 • 1884/QĐ-UBND

  Công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bãi bỏ lĩnh vực quản lý nhà nước về tài chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

  04/09/2019

  Lâm Đồng

 • 1885/QĐ-UBND

  Công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

  04/09/2019

  Lâm Đồng

 • 1702/QĐ-UBND

  Công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bãi bỏ lĩnh vực quản lý nhà nước về lao động, thương binh và xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, cấp xã trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

  12/08/2019

  Lâm Đồng

 • 1679/QĐ-UBND

  công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Lâm Đồng

  06/08/2019

  Lâm Đồng

 • 1658/QĐ-UBND

  Công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bãi bỏ lĩnh vực quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

  01/08/2019

  Lâm Đồng

 • 1607/QĐ-UBND

  Công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thể dục, thể thao thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng

  26/07/2019

  Lâm Đồng

 • 1484/QĐ-UBND

  Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

  09/07/2019

  Lâm Đồng

 • 1454/QĐ-UBND

  Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

  04/07/2019

  Lâm Đồng

 • Quyết định số 1419/QĐ-UBND

  Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới, danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bãi bỏ lĩnh vực quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lâm Đồng

  01/07/2019

  Lâm Đồng