• Tìm thấy 44 quyết định công bố
 • 829/QĐ-UBND

  Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực giao thông vận tải cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

  17/04/2019

  Lâm Đồng

 • 789/QĐ-UBND

  Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực công thương thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương, UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

  10/04/2019

  Lâm Đồng

 • 411/QĐ-UBND

  Công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Lâm Đồng

  05/03/2019

  Lâm Đồng

 • 227/QĐ-UBND

  Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lâm Đồng

  11/02/2019

  Lâm Đồng

 • 182/QĐ-UBND

  Công bố thủ tục hành chính mới ban hành, danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương tỉnh Lâm Đồng

  28/01/2019

  Lâm Đồng

 • 152/QĐ-UBND

  Công bố thủ tục hành chính lĩnh vực quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

  22/01/2019

  Lâm Đồng

 • 111/QĐ-UBND

  Công bố danh mục thủ tục hành chính mới, thủ tục hành chính sửa đổi, bãi bỏ và đưa ra trong lĩnh vực lao động thương binh và xã hội thuộc thẩm quyền của cấp tỉnh, cấp xã trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

  18/01/2019

  Lâm Đồng

 • 2602/QĐ-UBND

  Công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết cua Sở Công thương và UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

  19/12/2018

  Lâm Đồng

 • 2565/QĐ-UBND

  Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực bồi thường nhà nước thuộc thẩm quyền của cấp tỉnh, UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

  12/12/2018

  Lâm Đồng

 • 2474/QĐ-UBND

  Công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực công thương thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

  03/12/2018

  Lâm Đồng

 • 2452/QĐ-UBND

  Công bố danh mục thủ tuc hành chính lĩnh vực bổ trợ tư pháp, trợ giúp pháp lý, phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Lâm Đồng

  27/11/2018

  Lâm Đồng

 • 2377/QĐ-UBND

  Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lâm Đồng

  19/11/2018

  Lâm Đồng

 • 2342/QĐ-UBND

  Công bố thủ tục hành chính lĩnh vực tài chính cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

  14/11/2018

  Lâm Đồng

 • 2340/QĐ-UBND

  Công bố thủ tục hành chính lĩnh vực ngoại giao thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh, Sở Ngoại vụ tỉnh Lâm Đồng

  14/11/2018

  Lâm Đồng

 • 2341/QĐ-UBND

  Công bố thủ tục hành chính lĩnh vực y tế cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

  14/11/2018

  Lâm Đồng

 • 2263/QĐ-UBND

  Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực xây dựng cấp tỉnh, cấp huyện trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

  02/11/2018

  Lâm Đồng

 • 2226/QĐ-UBND

  Công bố danh mục thủ tục hành chính bổ sung, danh mục thủ tục hành chính sửa đổi lĩnh vực giao thông vận tải cấp tỉnh, huyện xã trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

  30/10/2018

  Lâm Đồng

 • 2035/QĐ-UBND

  Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, thương binh và xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động Thương binh và Xã hội, UBND các huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

  10/10/2018

  Lâm Đồng

 • 1999/QĐ-UBND

  Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực thi đua, khen thưởng cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã tỉnh Lâm Đồng

  05/10/2018

  Lâm Đồng

 • 1833/QĐ-UBND

  Công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông, của UBND cấp huyện thuộc tỉnh Lâm Đồng

  12/09/2018

  Lâm Đồng