• Tìm thấy 141 quyết định công bố
 • 4257 /QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục 02 thủ tục hành chính lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lào Cai

  25/12/2019

  Lào Cai

 • 625 /QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục 05 thủ tục hành chính lĩnh vực trang thiết bị y tế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Lào Cai

  18/03/2019

  Lào Cai

 • 630 /QĐ-UBND

  Quyết định Về việc công bố Danh mục 43 thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lào Cai

  18/03/2019

  Lào Cai

 • 596/QĐ-UBND

  Quyết định về việc công bố Danh mục 02 thủ tục hành chính lĩnh vực kinh tế hợp tác và phát triển nông thôn thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn

  13/03/2019

  Lào Cai

 • 415/QĐ-UBND

  Quyết định Về việc công bố Danh mục 07 thủ tục hành chính lĩnh vực bảo trợ xã hội, giảm nghèo áp dụng giải quyết tại UBND cấp huyện, UBND cấp xã thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Lào Cai

  20/02/2019

  Lào Cai

 • 416/QĐ-UBND

  Quyết định Về việc công bố Danh mục 02 thủ tục hành chính lĩnh vực bảo trợ xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Lào Cai

  20/02/2019

  Lào Cai

 • 323/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục 04 thủ tục hành chính lĩnh vực trợ giúp pháp lý thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai

  30/01/2019

  Lào Cai

 • 164/QĐ-UBND

  Quyết định về việc công bố Danh mục 03 thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động – thương binh và xã hội

  17/01/2019

  Lào Cai

 • 165/QĐ-UBND

  Quyết định về việc công bố Danh mục 02 thủ tục hành chính lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động – thương binh và xã hội

  17/01/2019

  Lào Cai

 • 114/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục 09 thủ tục hành chính lĩnh vực đường bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải – Xây dựng tỉnh Lào Cai

  15/01/2019

  Lào Cai

 • 95 /QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục 03 thủ tục hành chính lĩnh vực việc làm thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Lào Cai

  11/01/2019

  Lào Cai

 • 4045/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục 04 thủ tục hành chính lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Lào Cai

  11/12/2018

  Lào Cai

 • 4046 /QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục 05 thủ tục hành chính lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải –Xây dựng tỉnh Lào Cai

  11/12/2018

  Lào Cai

 • 4017/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục 01 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực xây dựng áp dụng giải quyết tại Ủy ban nhân dân cấp xã, thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải- Xây dựng tỉnh Lào Cai

  10/12/2018

  Lào Cai

 • 4018/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục 20 thủ tục hành chính trong các lĩnh vực thuốc lá, xăng dầu, kinh doanh khí thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương tỉnh Lào Cai

  10/12/2018

  Lào Cai

 • 3947 /QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục 03 thủ tục hành chính lĩnh vực thuốc lá áp dụng giải quyết tại Ủy ban nhân dân cấp huyện thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương tỉnh Lào Cai

  06/12/2018

  Lào Cai

 • 5077/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục 02 thủ tục hành chính lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải –Xây dựng tỉnh Lào Cai

  20/11/2018

  Lào Cai

 • 3721/QĐ-UBND

  về việc công bố Danh mục 07 thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Ngoại vụ tỉnh Lào Cai

  19/11/2018

  Lào Cai

 • 3622 /QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục 08 thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lào Cai

  08/11/2018

  Lào Cai

 • 3354/QĐ-UBND

  QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục 71 thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung lĩnh vực đấu thầu, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, thành lập và hoạt động của doanh nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lào Cai

  23/10/2018

  Lào Cai