• Tìm thấy 123 quyết định công bố
 • 3622 /QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục 08 thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lào Cai

  08/11/2018

  Lào Cai

 • 3354/QĐ-UBND

  QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục 71 thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung lĩnh vực đấu thầu, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, thành lập và hoạt động của doanh nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lào Cai

  23/10/2018

  Lào Cai

 • 3174/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục 03 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực giao thông vận tải thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải- Xây dựng tỉnh Lào Cai

  10/10/2018

  Lào Cai

 • 3187/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục 05 thủ tục hành chính trong lĩnh vực hòa giải ở cơ sở thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai

  10/10/2018

  Lào Cai

 • 3015/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục 36 thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương tỉnh Lào Cai

  28/09/2018

  Lào Cai

 • 2951/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục 03 thủ tục hành chính trong lĩnh vực lý lịch tư pháp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai

  21/09/2018

  Lào Cai

 • 2950/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục 05 thủ tục hành chính lĩnh vực y tế dự phòng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Lào Cai

  21/09/2018

  Lào Cai

 • 2767/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục 02 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lào Cai

  11/09/2018

  Lào Cai

 • 2739/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục 05 thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lào Cai

  06/09/2018

  Lào Cai

 • 2742/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục 15 thủ tục hành chính lĩnh vực lưu thông hàng hóa trong nước, kinh doanh khí, áp dụng giải quyết tại UBND cấp huyện thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương tỉnh Lào Cai

  06/09/2018

  Lào Cai

 • 2716 /QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục 04 thủ tục hành chính trong lĩnh vực quốc tịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai

  04/09/2018

  Lào Cai

 • 2724 /QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục 03 thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực lưu thông hàng hóa trong nước, áp dụng giải quyết tại UBND cấp xã thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương tỉnh Lào Cai

  04/09/2018

  Lào Cai

 • 2717/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục 19 thủ tục hành chính trong lĩnh vực chứng thực thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai

  04/09/2018

  Lào Cai

 • 2691/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục 02 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực quản lý đầu tư thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài chính tỉnh Lào Cai

  31/08/2018

  Lào Cai

 • 2615/QĐ-UBND

  Về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực thương mại biên giới thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương tỉnh Lào Cai

  24/08/2018

  Lào Cai

 • 2616/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục 03 thủ tục hành chính lĩnh vực Dược phẩm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Lào Cai

  24/08/2018

  Lào Cai

 • 2617/QĐ-UBND

  QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục 02 thủ tục hành chính lĩnh vực Đầu giá tài sản được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai

  24/08/2018

  Lào Cai

 • 2620/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục 22 thủ tục hành chính lĩnh vực văn hóa, thể dục, thể thao, thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai

  24/08/2018

  Lào Cai

 • 2619/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục 06 thủ tục hành chính lĩnh vực bồi thường nhà nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai

  24/08/2018

  Lào Cai

 • 2529/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục 18 thủ tục hành chính lĩnh vực thủy lợi thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lào Cai

  20/08/2018

  Lào Cai