• Tìm thấy 131 quyết định công bố
 • 2354/QĐ-UBND

  Về việc công bố công bố TTHC sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ lĩnh vực thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh; lĩnh vực thành lập và hoạt động của hợp tác xã thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Long An

  05/07/2019

  Long An

 • 1732/QĐ-UBND

  Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành,bãi bỏ trong các lĩnh vực quản lý nhà nước về Tín ngưỡng, tôn giáo; Thi đua, khen thưởng, Tổ chức phi chính phủ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Long An

  17/05/2019

  Long An

 • 1679/QĐ-UBND

  Về việc công bố thủ tục hành chính ban hành mới, bãi bỏ lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Long An

  14/05/2019

  Long An

 • 1642/QĐ-UBND

  Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch do Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An tiếp nhận và trả kết quả

  10/05/2019

  Long An

 • 1549/QĐ-UBND

  Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Giám định Y khoa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế

  03/05/2019

  Long An

 • 1555/QĐ-UBND

  Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, bãi bỏ trong lĩnh vực vệ sinh an toàn thực phẩm và dinh dưỡng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế

  03/05/2019

  Long An

 • 1554/QĐ-UBND

  Về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong lĩnh vực vệ sinh an toàn thực phẩm và dinh dưỡng do Trung tâm hành chính công cấp huyện tiếp nhận và trả kết quả

  03/05/2019

  Long An

 • 1551/QĐ-UBND

  Về việc công bố thủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực vệ sinh an toàn thực phẩm và dinh dưỡng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Long An

  03/05/2019

  Long An

 • 1480/QĐ-UBND

  Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Long An

  24/04/2019

  Long An

 • 1403/QĐ-UBND

  Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, bãi bỏ lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ do Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An tiếp nhận và trả kết quả

  18/04/2019

  Long An

 • 1308/QĐ-UBND

  Về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bãi bỏ lĩnh vực Đăng kiểm, Đường bộ, Đường thủy nội địa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải do Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An tiếp nhận và trả kết quả

  12/04/2019

  Long An

 • 1334/QĐ-UBND

  Về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Long An

  12/04/2019

  Long An

 • 1250/QĐ-UBND

  Về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

  09/04/2019

  Long An

 • 1249/QĐ-UBND

  Về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực quy hoạch – kiến trúc thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng

  09/04/2019

  Long An

 • 1177/QĐ-UBND

  V/v công bố TTHC được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực mỹ thuật thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa TTDL

  04/04/2019

  Long An

 • 1115/QĐ-UBND

  Về việc công bố bãi bỏ thủ tục hành chính lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Long An

  29/03/2019

  Long An

 • 782/QĐ-UBND

  Về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Long An do Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh tiếp nhận và trả kết quả

  28/02/2019

  Long An

 • 644/QĐ-UBND

  Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bãi bỏ lĩnh vực quy hoạch và xây dựng, lao động thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh do Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An tiếp nhận và trả kết quả

  22/02/2019

  Long An

 • 546/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Long An do Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh tiếp nhận và trả kết quả

  15/02/2019

  Long An

 • 528/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Công an tỉnh do Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An tiếp nhận và trả kết quả

  14/02/2019

  Long An