• Tìm thấy 105 quyết định công bố
 • 3872/QĐ-UBND

  QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, thay thế, bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Long An

  25/10/2018

  Long An

 • 3873/QĐ-UBND

  QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, thay thế, bãi bỏ thực hiện theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại Trung tâm hành chính công cấp huyện trên địa bàn tỉnh Long An

  25/10/2018

  Long An

 • 3874/QĐ-UBND

  QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, thay thế, bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp do Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh tiếp nhận và trả kết quả

  25/10/2018

  Long An

 • 3857/QĐ-UBND

  về việc công bố TTHC sửa đổi lĩnh vực đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở giao thông Vận tải

  24/10/2018

  Long An

 • 3799 /QĐ-UBND

  Về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Long An do Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An tiếp nhận và trả kết quả

  19/10/2018

  Long An

 • 3341/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Long An

  20/09/2018

  Long An

 • 3342/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo, lĩnh vực Hệ thống văn bằng chứng chỉ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Long An

  20/09/2018

  Long An

 • 3256/QĐ-UBND

  Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ lĩnh vực Hoạt động xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Long An do Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An tiếp nhận và trả kết quả

  14/09/2018

  Long An

 • 3207/QĐ-UBND

  Về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Bảo vệ và chăm sóc trẻ em, lĩnh vực Dạy nghề thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Long An

  13/09/2018

  Long An

 • 2768/QĐ-UBND

  Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bãi bỏ lĩnh vực lưu thông hàng hóa trong nước, an toàn vệ sinh thực phẩm thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Trung tâm hành chính công cấp huyện trên địa bàn tỉnh Long An

  24/08/2018

  Long An

 • 2826/QĐ-UBND

  Về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực hoạt động xây dựng được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Long An

  15/08/2018

  Long An

 • 2806/QĐ-UBND

  Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi bổ sung và bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương tỉnh Long An do Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An tiếp nhận và trả kết quả

  14/08/2018

  Long An

 • 2454/QĐ-UBND

  Về việc công bố thủ tục hành sửa đổi, bãi bỏ lĩnh vực hoạt động Xây dựng, lĩnh vực Quản lý chất lượng xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở xây dựng do Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An tiếp nhận và trả kết quả

  23/07/2018

  Long An

 • 2440/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi lĩnh vực Hoạt động Khoa học và Công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ do Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh tiếp nhận và trả kết quả

  19/07/2018

  Long An

 • 2317/QĐ-UBND

  Về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực xây dựng bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Long An

  11/07/2018

  Long An

 • 2265/QĐ-UBND

  Về việc công bố thủ tục hành sửa đổi, bãi bỏ lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam, thương mại quốc tế, lao động, môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh do Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An tiếp nhận và trả kết quả

  05/07/2018

  Long An

 • 2168/QĐ-UBND

  Về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ngành tỉnh do Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An tiếp nhận và trả kết quả

  28/06/2018

  Long An

 • 2148/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ và Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

  27/06/2018

  Long An

 • 2068/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, bãi bỏ trong lĩnh vực Bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Long An

  20/06/2018

  Long An

 • 2069/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, bãi bỏ trong lĩnh vực Bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Long An

  20/06/2018

  Long An