• Tìm thấy 123 quyết định công bố
 • 1375/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương tỉnh Lai Châu

  28/10/2019

  Lai Châu

 • 1378/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính công bố bổ sung; Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi; Danh mục thủ tục hành chính thay thế; Danh mục thủ tục hành chính bị thay thế/bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Lai Châu

  28/10/2019

  Lai Châu

 • 1381/QĐ-UBND

  Về việc công bó Danh mục thủ tục hành chính công bố bỏ sung; Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Lai Châu

  28/10/2019

  Lai Châu

 • 1373/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Lai Châu

  25/10/2019

  Lai Châu

 • 1343/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin & Truyền thông tỉnh Lai Châu

  21/10/2019

  Lai Châu

 • 1342/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục & Đào tạo tỉnh Lai Châu

  21/10/2019

  Lai Châu

 • 1323/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh & Xã hội tỉnh Lai Châu

  17/10/2019

  Lai Châu

 • 1078/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới lĩnh vực đường thuỷ nội địa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Lai Châu

  09/09/2019

  Lai Châu

 • 1079/QĐ-UBND

  về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh & Xã hội tỉnh Lai Châu

  09/09/2019

  Lai Châu

 • 1007/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới lĩnh vực quản lý công sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài chính tỉnh Lai Châu

  27/08/2019

  Lai Châu

 • 975/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới; Danh mục thủ tục hành chính thay thế; Danh mục thủ tục hành chính được thay thế/bãi bỏ lĩnh vực đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lai Châu

  21/08/2019

  Lai Châu

 • 912/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bổ sung; Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi; Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lai Châu

  12/08/2019

  Lai Châu

 • 913/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới; Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Lai Châu

  12/08/2019

  Lai Châu

 • 914/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; Danh mục thủ tục hành chính thay thế và bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn.

  12/08/2019

  Lai Châu

 • 903/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới; Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; Danh mục thủ tục hành chính thay thế/bị thay thế, bãi bỏ lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Lai Châu

  09/08/2019

  Lai Châu

 • 861/QĐ-UBND

  Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính bổ sung; Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng của Sở Xây dựng tỉnh Lai Châu

  02/08/2019

  Lai Châu

 • 822/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Lai Châu

  30/07/2019

  Lai Châu

 • 736/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục chính sửa đổi, bổ sung; Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Lai Châu

  09/07/2019

  Lai Châu

 • 728/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới; Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hoá, Thể thao & Du lịch tỉnh Lai Châu

  05/07/2019

  Lai Châu

 • 729/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới; Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, cấp xã tỉnh Lai Châu

  05/07/2019

  Lai Châu