• Tìm thấy 90 quyết định công bố
 • 224/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục TTHC ban hành mới; Danh mục TTHC được sửa đổi, bổ sung, thay thế; Danh mục TTHC bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lai Châu

  06/03/2019

  Lai Châu

 • 118/QĐ-UBND

  V/v công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới; Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Lai Châu

  19/02/2019

  Lai Châu

 • 20/QĐ-UBND

  V/v công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Lai Châu

  14/01/2019

  Lai Châu

 • 21/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục TTHC ban hành mới; Danh mục TTHC được sửa đổi, bổ sung; Danh mục TTHC bị bãi bỏ/hủy bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lai Châu

  14/01/2019

  Lai Châu

 • 1587/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lai Châu

  17/12/2018

  Lai Châu

 • 1586/QĐ-UBND

  V/v công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới; Danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài chính tỉnh Lai Châu

  17/12/2018

  Lai Châu

 • 1493/QĐ-UBND

  V/v công bố Danh mục thủ tục hành chính bổ sung trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lai Châu

  30/11/2018

  Lai Châu

 • 1496/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; Danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Lai Châu

  30/11/2018

  Lai Châu

 • 1497/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới; Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ áp dụng chung tại cấp xã trên địa bàn tỉnh Lai Châu

  30/11/2018

  Lai Châu

 • 1500/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới; Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Lai Châu

  30/11/2018

  Lai Châu

 • 1501/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới và Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện tỉnh Lai Châu

  30/11/2018

  Lai Châu

 • 1426/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bổ sung lĩnh vực đăng kiểm; Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực đường thuỷ nội địa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Lai Châu

  21/11/2018

  Lai Châu

 • 1418/QĐ-UBND

  V/v công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới; Danh mục thủ tục hành chính thay thế, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Lai Châu

  19/11/2018

  Lai Châu

 • 1419/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới lĩnh vực thuỷ lợi áp dụng chung tại cấp huyện trên địa bàn tỉnh Lai Châu

  19/11/2018

  Lai Châu

 • 1415/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới; Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lai Châu

  19/11/2018

  Lai Châu

 • 1349/QĐ-UBND

  V/v công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới; thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Lai Châu

  01/11/2018

  Lai Châu

 • 1271/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; Danh mục thủ tục hành chính thay thế, bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Lai Châu

  12/10/2018

  Lai Châu

 • 1215/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới; Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và Danh mục thủ tục hành chính thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lai Châu

  05/10/2018

  Lai Châu

 • 1195/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Lai Châu

  03/10/2018

  Lai Châu

 • 1165/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục TTHC ban hành mới và Danh mục TTHC được sửa đổi, bổ sung áp dụng chung tại cấp xã trên địa bàn tỉnh Lai Châu

  26/09/2018

  Lai Châu