• Tìm thấy 75 quyết định công bố
 • 1349/QĐ-UBND

  V/v công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới; thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Lai Châu

  01/11/2018

  Lai Châu

 • 1271/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; Danh mục thủ tục hành chính thay thế, bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Lai Châu

  12/10/2018

  Lai Châu

 • 1215/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới; Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và Danh mục thủ tục hành chính thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lai Châu

  05/10/2018

  Lai Châu

 • 1195/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Lai Châu

  03/10/2018

  Lai Châu

 • 1165/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục TTHC ban hành mới và Danh mục TTHC được sửa đổi, bổ sung áp dụng chung tại cấp xã trên địa bàn tỉnh Lai Châu

  26/09/2018

  Lai Châu

 • 1151/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới; sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện tỉnh Lai Châu

  21/09/2018

  Lai Châu

 • 1152/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Lai Châu

  21/09/2018

  Lai Châu

 • 980/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương tỉnh Lai Châu

  28/08/2018

  Lai Châu

 • 970/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch tỉnh Lai Châu

  21/08/2018

  Lai Châu

 • 801/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Lai Châu

  23/07/2018

  Lai Châu

 • 724/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Lai Châu

  09/07/2018

  Lai Châu

 • 683/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lai Châu.

  29/06/2018

  Lai Châu

 • 650/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Lai Châu

  22/06/2018

  Lai Châu

 • 649/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lai Châu

  22/06/2018

  Lai Châu

 • 627/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Lai Châu

  18/06/2018

  Lai Châu

 • 615/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng tỉnh Lai Châu

  14/06/2018

  Lai Châu

 • 585/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ban Dân tộc tỉnh Lai Châu

  08/06/2018

  Lai Châu

 • 483/QĐ-UBND

  Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ tỉnh Lai Châu

  16/05/2018

  Lai Châu

 • 443/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công thương tỉnh Lai Châu

  08/05/2018

  Lai Châu

 • 369/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra tỉnh Lai Châu

  16/04/2018

  Lai Châu