• Tìm thấy 106 quyết định công bố
 • 736/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục chính sửa đổi, bổ sung; Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Lai Châu

  09/07/2019

  Lai Châu

 • 728/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới; Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hoá, Thể thao & Du lịch tỉnh Lai Châu

  05/07/2019

  Lai Châu

 • 729/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới; Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, cấp xã tỉnh Lai Châu

  05/07/2019

  Lai Châu

 • 639/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; Danh mục thủ tục hành chính hủy bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lai Châu

  19/06/2019

  Lai Châu

 • 638/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới; Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; Danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Lai Châu

  19/06/2019

  Lai Châu

 • 525/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới; Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Lai Châu

  27/05/2019

  Lai Châu

 • 481/QĐ-UBND

  V/v công bố Danh mục thủ tục chính ban hành mới; Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; Danh mục thủ tục hành chính thay thế, bị thay thế, bãi bỏ thuộc lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn áp dụng chung tại UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Lai Châu

  23/05/2019

  Lai Châu

 • 479/QĐ-UBND

  V/v công bố Danh mục thủ tục chính ban hành mới; Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; Danh mục thủ tục hành chính thay thế, bị thay thế, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lai Châu

  22/05/2019

  Lai Châu

 • 480/QĐ-UBND

  V/v công bố Danh mục thủ tục chính ban hành mới; Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn áp dụng chung tại UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Lai Châu

  22/05/2019

  Lai Châu

 • 482/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thay thế; Danh mục thủ tục hành chính bị thay thế, bãi bỏ lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lai Châu

  22/05/2019

  Lai Châu

 • 437/QĐ-UBND

  V/v công bố Danh mục thủ tục chính ban hành mới; Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; Danh mục thủ tục bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Lai Châu

  09/05/2019

  Lai Châu

 • 382/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công thương tỉnh Lai Châu

  23/04/2019

  Lai Châu

 • 372/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực đấu thầu, thành lập và hoạt động của doanh nghiệp, hộ kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lai Châu

  18/04/2019

  Lai Châu

 • 351/QĐ-UBND

  V/v công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Lai Châu

  09/04/2019

  Lai Châu

 • 324/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Quy hoạch – Kiến trúc thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Xây dựng tỉnh Lai Châu

  04/04/2019

  Lai Châu

 • 300/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới; Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lai Châu

  29/03/2019

  Lai Châu

 • 301/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực đất đai; Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới lĩnh vực môi trường áp dụng chung cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Lai Châu

  29/03/2019

  Lai Châu

 • 291/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới; Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Lai Châu

  27/03/2019

  Lai Châu

 • 292/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực hộ tịch áp dụng chung tại cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Lai Châu

  26/03/2019

  Lai Châu

 • 224/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục TTHC ban hành mới; Danh mục TTHC được sửa đổi, bổ sung, thay thế; Danh mục TTHC bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lai Châu

  06/03/2019

  Lai Châu