• Tìm thấy 40 quyết định công bố
 • 796/QĐ-UBND

  Về việc công bố thủ tục hành chính ngành Kế hoạch và Đầu tư thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Kon Tum

  28/10/2019

  Kon Tum

 • 749/QĐ-UBND

  Về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum

  10/10/2019

  Kon Tum

 • 752/QĐ-UBND

  Về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum

  10/10/2019

  Kon Tum

 • 693/QD-UBND

  Về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thay thế và bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương và Ủy ban nhân dân cấp huyện áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum

  13/09/2019

  Kon Tum

 • 647/QĐ-UBND

  Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; sửa đổi, bổ sung, thay thế và bãi bỏ ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Ủy ban nhân dân cấp huyện áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum

  23/08/2019

  Kon Tum

 • 646/QĐ-UBND

  Về việc công bố các thủ tục hành chính mới ban hành; sửa đổi, bổ sung, thay thế và bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Kon Tum

  23/08/2019

  Kon Tum

 • 587/QĐ-UBND

  Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; sửa đổi, bổ sung, thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Kon Tum

  05/08/2019

  Kon Tum

 • 585/QĐ-UBND

  Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành và bãi bỏ lĩnh vực Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Kon Tum

  02/08/2019

  Kon Tum

 • 532 /QĐ-UBND

  Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở tài nguyên và Môi trường tỉnh Kon Tum

  12/07/2019

  Kon Tum

 • 506/QĐ-UBND

  Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum

  02/07/2019

  Kon Tum

 • 501/QĐ-UBND

  Công bố TTHCngành Lao động - Thương binh và Xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan nhà nước các cấp áp dụng trên địa bản tỉnh Kon Tum

  28/06/2019

  Kon Tum

 • 386/QĐ-UBND

  Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực chính sách dân tộc thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh Kon Tum

  23/05/2019

  Kon Tum

 • 387/QĐ-UBND

  Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; sửa đổi, bổ sung, thay thế và bãi bỏ ngành Y tế thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh Kon Tum

  23/05/2019

  Kon Tum

 • 388/QĐ-UBND

  Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; sửa đổi, bổ sung, thay thế và bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tỉnh Kon Tum

  23/05/2019

  Kon Tum

 • 273/QĐ-UBND

  Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; sửa đổi, bổ sung, thay thế và bãi bỏ ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Kon Tum

  10/05/2019

  Kon Tum

 • 268/QĐ-UBND

  Công bố TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ tỉnh Kon Tum

  06/05/2019

  Kon Tum

 • 269/QĐ-UBND

  Công bố TTHC sửa đổi, bổ sung, thay thế và bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương và UBND cấp huyện áp dụng trên địa bản tỉnh Kon Tum

  06/05/2019

  Kon Tum

 • 185/QĐ-UBND

  Công bố TTHC mới ban hành; sửa đổi, bổ sung, thay thế và bãi bỏ ngành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ áp dụng trên địa bản tỉnh Kon Tum

  05/04/2019

  Kon Tum

 • 137/QĐ-UBND

  Công bố TTHC sửa đổi, bổ sung, thay thế và bãi bỏ ngành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng và UBND cấp huyện áp dụng trên địa bản tỉnh.

  12/03/2019

  Kon Tum

 • 31/QĐ-UBND

  Công bố TTHC mới ban hành; sửa đổi, bổ sung, thay thế và bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương và UBND cấp huyện áp dụng trên địa bản tỉnh.

  22/01/2019

  Kon Tum