• Tìm thấy 25 quyết định công bố
 • 268/QĐ-UBND

  Công bố TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ tỉnh Kon Tum

  06/05/2019

  Kon Tum

 • 269/QĐ-UBND

  Công bố TTHC sửa đổi, bổ sung, thay thế và bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương và UBND cấp huyện áp dụng trên địa bản tỉnh Kon Tum

  06/05/2019

  Kon Tum

 • 185/QĐ-UBND

  Công bố TTHC mới ban hành; sửa đổi, bổ sung, thay thế và bãi bỏ ngành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ áp dụng trên địa bản tỉnh Kon Tum

  05/04/2019

  Kon Tum

 • 137/QĐ-UBND

  Công bố TTHC sửa đổi, bổ sung, thay thế và bãi bỏ ngành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng và UBND cấp huyện áp dụng trên địa bản tỉnh.

  12/03/2019

  Kon Tum

 • 31/QĐ-UBND

  Công bố TTHC mới ban hành; sửa đổi, bổ sung, thay thế và bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương và UBND cấp huyện áp dụng trên địa bản tỉnh.

  22/01/2019

  Kon Tum

 • 358/QĐ-UBND

  Về việc công bố TTHC mới ban hành; sửa đổi, bổ sung, thay thế và bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của sở công thương áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum

  16/07/2018

  Kon Tum

 • 347/QĐ-UBND

  Công bố TTHC mới ban hành; sửa đổi, bổ sung; thay thế và bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông; Uỷ ban nhân dân cấp huyện áp dụng trên địa bàn tỉnh kon tum

  05/07/2018

  Kon Tum

 • 327/QĐ-UBND

  Về việc công bố TTHC ban hành mới và bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của sở công thương và UBND cấp huyện áp dụng trên địa bàn tỉnh

  27/06/2018

  Kon Tum

 • 481/QĐ-UBND

  Về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc ngành Công Thương áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum

  31/05/2018

  Kon Tum

 • 252/QĐ-UBND

  Về việc công bố TTHC sửa đổi, bổ sung, thay thế và bãi bỏ thuộc ngành y tế thuộc thẩm quyền giải quyết của sở y tế áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum

  21/05/2018

  Kon Tum

 • 238/QĐ-UBND

  Về việc công bố TTHC sửa đổi, bổ sung, thay thế và bãi bỏ thuộc ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của sở nông nghiệp áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum

  11/05/2018

  Kon Tum

 • 52 /QĐ-UBND

  Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Đấu giá tài sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Kon Tum

  05/02/2018

  Kon Tum

 • 38 /QĐ-UBND

  Về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thay thế thuộc ngành Công Thương áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum

  29/01/2018

  Kon Tum

 • 03/QĐ-UBND

  Về việc công bố TTHC sửa đổi, bổ sung, thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh (sở xây dựng); UBND cấp huyện áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum

  05/01/2018

  Kon Tum

 • 656 /QĐ-UBND

  Về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa ngành giáo dục và đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân các cấp áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

  29/12/2017

  Kon Tum

 • 609a/QĐ-UBND

  Về việc công bố TTHC ban hành mới thuộc thẩm quyền giải quyết của sở nông nghiệp và phát triển nông thôn áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum

  30/11/2017

  Kon Tum

 • 599/QĐ-UBND

  Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; sửa đổi, bổ sung, thay thế và bãi bỏ ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Kon Tum

  21/11/2017

  Kon Tum

 • 600/QĐ-UBND

  Về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa ngành y tế thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh (Sở Y tế); Ủy ban nhân dân cấp huyện; Ủy ban nhân dân cấp xã áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum

  21/11/2017

  Kon Tum

 • 570/QĐ-UBND

  Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; sửa đổi, bổ sung, thay thế và bãi bỏ thuộc ngành công thương áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum

  06/11/2017

  Kon Tum

 • 571/QĐ-UBND

  Về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa ngành Nội vụ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Kon Tum

  06/11/2017

  Kon Tum