• Tìm thấy 186 quyết định công bố
 • 82/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết cả Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

  09/01/2019

  Khánh Hòa

 • 83/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Giảm nghèo thuộc thẩm quyền giải quyết cùa Ủy ban nhân dân cấp xã

  09/01/2019

  Khánh Hòa

 • 42/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa

  05/01/2019

  Khánh Hòa

 • 43/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo

  05/01/2019

  Khánh Hòa

 • 3843/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  14/12/2018

  Khánh Hòa

 • 3855/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa

  13/12/2018

  Khánh Hòa

 • 3586/QĐ-UBND

  Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực nội vụ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện

  23/11/2018

  Khánh Hòa

 • 3587/QĐ-UBND

  Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực tổ chức phi chính phủ thuộc thẩm quyền giải quyết của các Sở quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực

  23/11/2018

  Khánh Hòa

 • 3585/QĐ-UBND

  Công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở nội vụ tỉnh Khánh Hoà

  23/11/2018

  Khánh Hòa

 • 3584/QĐ-UBND

  Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực nội vụ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh Khánh Hoà

  23/11/2018

  Khánh Hòa

 • 3574/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

  22/11/2018

  Khánh Hòa

 • 3480/QĐ-UBND

  về việc công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Khánh Hòa

  13/11/2018

  Khánh Hòa

 • 3391/QĐ-UBND

  V/v công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh

  07/11/2018

  Khánh Hòa

 • 3313

  Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính

  02/11/2018

  Khánh Hòa

 • 3294/QĐ-UBND

  về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế

  31/10/2018

  Khánh Hòa

 • 3271/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Bồi thường nhà nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện.

  30/10/2018

  Khánh Hòa

 • 3272/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Bồi thường nhà nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã

  30/10/2018

  Khánh Hòa

 • 3136/QĐ-UBND

  về việc công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải

  19/10/2018

  Khánh Hòa

 • 3128/QĐ-UBND

  về việc công bố danh mục thủ tục hành chính ban hành mới lĩnh vực kinh doanh khí thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện

  19/10/2018

  Khánh Hòa

 • 3129/QĐ-UBND

  Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương

  19/10/2018

  Khánh Hòa