• Tìm thấy 257 quyết định công bố
 • 3251/QĐ-UBND

  Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực bảo hiểm thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh

  24/10/2019

  Khánh Hòa

 • 3252/QĐ-UBND

  Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực bảo hiểm thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh

  24/10/2019

  Khánh Hòa

 • 3185/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Phòng, chống thiên tai thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã

  15/10/2019

  Khánh Hòa

 • 3113/QĐ-UBND

  Công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương

  09/10/2019

  Khánh Hòa

 • 2442/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Khánh Hòa

  30/08/2019

  Khánh Hòa

 • 2723/QĐ-UBND

  V/v công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính

  22/08/2019

  Khánh Hòa

 • 2726/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải

  22/08/2019

  Khánh Hòa

 • 2689/QĐ-UBND

  về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường

  19/08/2019

  Khánh Hòa

 • 2688/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa

  19/08/2019

  Khánh Hòa

 • 2618/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp

  13/08/2019

  Khánh Hòa

 • 2621/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện

  13/08/2019

  Khánh Hòa

 • 2620/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã

  13/08/2019

  Khánh Hòa

 • 2619/QĐ-UBND

  V/v công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong

  13/08/2019

  Khánh Hòa

 • 2542/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã

  06/08/2019

  Khánh Hòa

 • 2543/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện

  06/08/2019

  Khánh Hòa

 • 2544/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  06/08/2019

  Khánh Hòa

 • 2537/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa

  06/08/2019

  Khánh Hòa

 • 2440/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã

  30/07/2019

  Khánh Hòa

 • 2441/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện

  30/07/2019

  Khánh Hòa

 • 2448/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Nuôi con nuôi thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa

  30/07/2019

  Khánh Hòa