• Tìm thấy 195 quyết định công bố
 • 560/QĐ-UBND

  Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực văn hoá và thể thao thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh

  27/02/2019

  Khánh Hòa

 • 477/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

  20/02/2019

  Khánh Hòa

 • 478/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện

  20/02/2019

  Khánh Hòa

 • 416/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa

  11/02/2019

  Khánh Hòa

 • 340/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện

  30/01/2019

  Khánh Hòa

 • 341/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã

  30/01/2019

  Khánh Hòa

 • 169/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa

  16/01/2019

  Khánh Hòa

 • 175/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành và được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Trợ giúp pháp lý thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Khánh Hòa

  16/01/2019

  Khánh Hòa

 • 107/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Bồi thường nhà nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh; Cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Cơ quan, đơn vị trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh

  11/01/2019

  Khánh Hòa

 • 82/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết cả Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

  09/01/2019

  Khánh Hòa

 • 83/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Giảm nghèo thuộc thẩm quyền giải quyết cùa Ủy ban nhân dân cấp xã

  09/01/2019

  Khánh Hòa

 • 42/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa

  05/01/2019

  Khánh Hòa

 • 43/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo

  05/01/2019

  Khánh Hòa

 • 3843/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  14/12/2018

  Khánh Hòa

 • 3855/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa

  13/12/2018

  Khánh Hòa

 • 3586/QĐ-UBND

  Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực nội vụ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện

  23/11/2018

  Khánh Hòa

 • 3587/QĐ-UBND

  Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực tổ chức phi chính phủ thuộc thẩm quyền giải quyết của các Sở quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực

  23/11/2018

  Khánh Hòa

 • 3585/QĐ-UBND

  Công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở nội vụ tỉnh Khánh Hoà

  23/11/2018

  Khánh Hòa

 • 3584/QĐ-UBND

  Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực nội vụ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh Khánh Hoà

  23/11/2018

  Khánh Hòa

 • 3574/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

  22/11/2018

  Khánh Hòa