• Tìm thấy 27 quyết định công bố
 • 2746/QĐ-UBND

  Công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo/ UBND cấp huyện/ UBND cấp xã tỉnh Kiên Giang

  03/12/2018

  Kiên Giang

 • 2697/QĐ-UBND

  công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế và thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải áp dụng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

  26/11/2018

  Kiên Giang

 • 2485/QĐ-UBND

  công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Sở hữu trí tuệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kiên Giang

  05/11/2018

  Kiên Giang

 • 2333/QĐ-UBND

  Công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ áp dụng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

  22/10/2018

  Kiên Giang

 • 2291/QĐ-UBND

  Công bố Danh mục thủ tục hành chính ngành Y tế áp đụng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

  15/10/2018

  Kiên Giang

 • 2290/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính bị hủy bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động Thương binh và Xã hội áp dụng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

  15/10/2018

  Kiên Giang

 • 1978/QĐ-UBND

  công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn áp dụng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

  11/09/2018

  Kiên Giang

 • 1684/QĐ-UBND

  Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thay thế, bị hủy bỏ, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp

  30/07/2018

  Kiên Giang

 • 1607/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo và chính quyền địa phương thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ/UBND cấp huyện/UBND cấp xã áp dụng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

  17/07/2018

  Kiên Giang

 • 1209/QĐ-UBND

  Công bố Danh mục TTHC sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng áp dụng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

  04/06/2018

  Kiên Giang

 • 1272/QĐ-UBND

  Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội/UBND cấp huyện áp dụng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

  30/05/2018

  Kiên Giang

 • 1248/QĐ-UBND

  Công bố Danh mục TTHC mới ban hành, TTHC được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế và TTHC bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông/ UBND cấp huyện tỉnh Kiên Giang

  28/05/2018

  Kiên Giang

 • 1124/QĐ-UBND

  Công bố Danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Dân tộc áp dụng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

  14/05/2018

  Kiên Giang

 • 1094/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Du lịch tỉnh Kiên Giang

  10/05/2018

  Kiên Giang

 • 783/QĐ-UBND

  Công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc Ngành Thanh tra đã được chuẩn hóa áp dụng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

  05/04/2018

  Kiên Giang

 • 782/QĐ-UBND

  Công bố Danh mục TTHC sửa đổi, bổ sung hoặc bị bãi bỏ lĩnh vực hoạt động và thành lập hợp tác xã áp dụng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

  05/04/2018

  Kiên Giang

 • 393/QĐ-UBND

  Công bố Danh mục thủ tục hành chính thộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động- Thương binh và Xã hội/ UBND huyện, UND xã áp dụng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

  13/02/2018

  Kiên Giang

 • 255/QĐ-UBND

  Công bố danh mục thủ tục hành chính Ngành Kế hoạch và Đầu tư áp dụng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

  30/01/2018

  Kiên Giang

 • 2936/QĐ-UBND

  Công bố TTHC ngành NN&PTNT đã được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở NN&PTNT/ UBND cấp huyện/ UBND cấp xã áp dụng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

  29/12/2017

  Kiên Giang

 • 2683/QĐ-UBND

  Công bố TTHC ngành Lao động - Thương binh và Xã hội áp dụng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

  08/12/2017

  Kiên Giang