• Tìm thấy 14 quyết định công bố
 • 1923/QĐ-UBND

  về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Hà Nam

  16/09/2019

  Hà Nam

 • 1213/QĐ-UBND

  Về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của ngành giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Hà Nam

  27/06/2019

  Hà Nam

 • 1102/QĐ-UBND

  QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Hà Nam

  13/06/2019

  Hà Nam

 • 1032/QĐ-UBND

  Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Thể dục, thể thao thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Nam

  05/06/2019

  Hà Nam

 • 2423 /QĐ-UBND

  Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý, bồi thường nhà nước, hòa giải ở cơ sở thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngành Tư pháp Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý, bồi thường nhà nước, hòa giải ở cơ sở thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngành Tư pháp

  20/12/2018

  Hà Nam

 • Quyết định số 2093/QĐ-UBND

  về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tài chính trên địa bàn tỉnh Hà Nam

  14/11/2018

  Hà Nam

 • 1227/QĐ-UBND

  Về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hà Nam

  16/07/2018

  Hà Nam

 • 866/QĐ-UBND

  Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực hoà giải thương mại và thủ tục hành chính sửa đổi trong lĩnh vực quốc tịch, chứng thực thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngành Tư pháp tỉnh Hà Nam

  30/05/2018

  Hà Nam

 • 659/QĐ-UBND

  Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Hà Nam

  02/05/2018

  Hà Nam

 • 610/QĐ-UBND

  Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Nam

  20/04/2018

  Hà Nam

 • 455

  công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Hà Nam

  23/03/2018

  Hà Nam

 • 386/QĐ-UBND

  Về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực phổ biến, giáo dục pháp luật; lĩnh vực đăng ký biện pháp bảo đảm; lĩnh vực đấu giá tài sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngành Tư pháp Hà Nam

  06/03/2018

  Hà Nam

 • 226/QĐ-UBND

  Về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hà Nam

  02/02/2018

  Hà Nam

 • 1710/QĐ-UBND

  Về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở tư pháp tỉnh Hà Nam

  18/10/2017

  Hà Nam