• Tìm thấy 20 quyết định công bố
 • 3414/QĐ-UBND

  V/v công bố Danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyên fthông, UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

  17/12/2018

  Đắk Lắk

 • 3004/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

  06/11/2018

  Đắk Lắk

 • 2858/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực hòa giải ở cơ sở thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

  29/10/2018

  Đắk Lắk

 • 2613/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Đắk Lắk

  16/10/2018

  Đắk Lắk

 • 2453/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh

  04/10/2018

  Đắk Lắk

 • 2318/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính (TTHC) lĩnh vực tư pháp mới ban hành; sửa đổi, bổ sung; thay thế; bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp, UBND cấp huyện, UBND cấp xã, các cơ quan, tổ chức liên quan trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

  21/09/2018

  Đắk Lắk

 • 2319/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính (TTHC) lĩnh vực tài nguyên và môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

  21/09/2018

  Đắk Lắk

 • 2317/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính (TTHC) lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh Đắk Lắk

  21/09/2018

  Đắk Lắk

 • 2080/QĐ-UBND

  Về việc công bố danh mục TTHC bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk

  30/08/2018

  Đắk Lắk

 • 2031/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Đắk Lắk

  27/08/2018

  Đắk Lắk

 • 1857/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ, UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk Thi đua, khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ, UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh

  13/08/2018

  Đắk Lắk

 • 1568/QĐ-UBND

  Về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ tỉnh Đắk Lắk

  12/07/2018

  Đắk Lắk

 • 1380/QĐ-UBND

  Về việc công bố TTHC mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Dân tộc tỉnh, UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

  21/06/2018

  Đắk Lắk

 • 1334/QĐ-UBND

  Về việc côngbố Danh mục thủ tục hành chính (TTHC) mới ban hành; TTHC sửa đổi, bổ sung, thay thế; TTHC bị bãi bỏ thuộc thẩm qiyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đắk Lắk

  15/06/2018

  Đắk Lắk

 • 838/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ, UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

  04/05/2018

  Đắk Lắk

 • 837/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động -Thương binh và Xã hội

  24/04/2018

  Đắk Lắk

 • 727/QĐ-UBND

  Về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Kiểm lâm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk

  09/04/2018

  Đắk Lắk

 • 545/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk

  16/03/2018

  Đắk Lắk

 • 411/QĐ-UBND

  Về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Bảo tồn động vật hoang dã quý hiếm thuộc thẩm quyền giải quyết và quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk

  27/02/2018

  Đắk Lắk

 • 368/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk

  09/02/2018

  Đắk Lắk