• Tìm thấy 33 quyết định công bố
 • 2914/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk

  09/10/2019

  Đắk Lắk

 • 1513/QĐ-UBND

  QĐ công bố Danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở văn hóa thể theo và du lịch trên địa bàn tỉnh ĐL

  27/06/2019

  Đắk Lắk

 • 1477/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực bảo trợ xã hội; lĩnh vực phòng chống tệ nạn xã hội mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND cấp huyện, UBND cấp xã

  18/06/2019

  Đắk Lắk

 • 1478/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

  18/06/2019

  Đắk Lắk

 • 870/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động và lĩnh vực việc làm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội

  18/04/2019

  Đắk Lắk

 • 858/QĐ-UBND

  Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thay thế; sửa đổi, bổ sung; bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  17/04/2019

  Đắk Lắk

 • 826/QĐ-UBND

  Công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

  12/04/2019

  Đắk Lắk

 • 367/QĐ-UBND

  QĐ công bố bãi bỏ TTHC trong lĩnh vực tài chính ngana sách thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính được tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh ĐL

  10/04/2019

  Đắk Lắk

 • 727/QĐ-UBND

  QĐ công bố Danh mục TTHC bị bãi bỏ trong lĩnh vực quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng và UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh ĐL

  02/04/2019

  Đắk Lắk

 • 657/QĐ-UBND

  QĐ công bố Danh mục TTHC trong lĩnh vực bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh ĐL

  26/03/2019

  Đắk Lắk

 • 616/QĐ-UBND

  QĐ công bố Danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y Tế, UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh ĐL

  21/03/2019

  Đắk Lắk

 • 566/QĐ-UBND

  QĐ công bố Danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ trên địa bàn tỉnh ĐL

  15/03/2019

  Đắk Lắk

 • 240/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực giao thông vận tải thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Đắk Lắk

  30/01/2019

  Đắk Lắk

 • 3414/QĐ-UBND

  V/v công bố Danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyên fthông, UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

  17/12/2018

  Đắk Lắk

 • 3004/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

  06/11/2018

  Đắk Lắk

 • 2858/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực hòa giải ở cơ sở thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

  29/10/2018

  Đắk Lắk

 • 2613/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Đắk Lắk

  16/10/2018

  Đắk Lắk

 • 2453/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh

  04/10/2018

  Đắk Lắk

 • 2318/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính (TTHC) lĩnh vực tư pháp mới ban hành; sửa đổi, bổ sung; thay thế; bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp, UBND cấp huyện, UBND cấp xã, các cơ quan, tổ chức liên quan trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

  21/09/2018

  Đắk Lắk

 • 2319/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính (TTHC) lĩnh vực tài nguyên và môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

  21/09/2018

  Đắk Lắk