• Tìm thấy 98 quyết định công bố
 • 369/QĐ-UBND

  Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới lĩnh vực quản lý lao động ngoài nước thuộc phạm vi quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Điện Biên

  25/05/2019

  Điện Biên

 • 420/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Điện Biên

  10/05/2019

  Điện Biên

 • 421/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thay thế, bãi bỏ lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc phạm vi quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Điện Biên

  10/05/2019

  Điện Biên

 • 413/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực triển lãm, thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên

  08/05/2019

  Điện Biên

 • 336/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thể dục thể thao, thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên

  19/04/2019

  Điện Biên

 • 314/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực đấu thầu, lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp, hộ kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Điện Biên

  12/04/2019

  Điện Biên

 • 252/QĐ-UBND

  Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực văn hóa, thuộc phạm vi quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên

  28/03/2019

  Điện Biên

 • 251/QĐ-UBND

  Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực luật sư; trọng tài thương mại thuộc phạm vi chức năng, quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Điện Biên

  28/03/2019

  Điện Biên

 • 240/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bãi bỏ lĩnh vực bảo vệ thực vật thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Điện Biên.

  25/03/2019

  Điện Biên

 • 239/QĐ-UBND

  Công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực mỹ thuật thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên

  25/03/2019

  Điện Biên

 • 188/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực trang thiết bị Y tế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Điên Biên

  08/03/2019

  Điện Biên

 • 172/QĐ-UBND

  Về việc công bố thủ tục hành chính được ban hành mới, thủ tục hành chính được thay thế, thủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực bồi thường nhà nước thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Điện Biên

  06/03/2019

  Điện Biên

 • Quyết định số 68/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính thay thế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Điện Biên.

  24/01/2019

  Điện Biên

 • 33/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục TTHC được sửa đổi trong lĩnh vực đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Điện Biên

  11/01/2019

  Điện Biên

 • 20/QĐ-UBND

  về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực thể dục thể thao, du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên

  09/01/2019

  Điện Biên

 • 26/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Điện Biên

  09/01/2019

  Điện Biên

 • 1238/QĐ-UBND

  về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực thể dục thể thao, thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên

  28/12/2018

  Điện Biên

 • 1230/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế chuyên ngành văn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên

  26/12/2018

  Điện Biên

 • 1204/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Điện Biên

  21/12/2018

  Điện Biên

 • 1179/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Kinh doanh khí thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương, UBND cấp huyện tỉnh Điện Biên

  20/12/2018

  Điện Biên