• Tìm thấy 63 quyết định công bố
 • QĐ 1047/QĐ-UBND

  Công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Quản lý công sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Giang

  04/06/2019

  Hà Giang

 • QĐ 1045/QĐ-UBND

  Công bố thủ tục hành chính quy định một số chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa trên địa bàn tỉnh Hà Giang

  04/06/2019

  Hà Giang

 • QĐ 1046/QĐ-UBND

  Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ của Ngành Lao động - Thương binh và Xã hội áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà Giang

  04/06/2019

  Hà Giang

 • 897/QĐ-UBND

  Công bố Danh mục TTHC lĩnh vực dân tộc; lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà Giang

  14/05/2019

  Hà Giang

 • 894/QĐ-UBND

  Công bố Danh mục TTHC mới ban hành trong lĩnh vực đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý của Ngành Tài nguyên và Môi trường áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà Giang

  14/05/2019

  Hà Giang

 • 896/QĐ-UBND

  Công bố Danh mục TTHC của ngành NN&PTNT áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà GIang

  14/05/2019

  Hà Giang

 • 895/QĐ-UBND

  Công bố Danh mục TTHC mới ban hành; TTHC được sửa đổi, bổ sung của Ngành VHTT&DL áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà Giang

  14/05/2019

  Hà Giang

 • QĐ 604/QĐ-UBND

  Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ của Ngành Công thương áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà Giang

  23/04/2019

  Hà Giang

 • QĐ 607/QĐ-UBND

  Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thay thế và bị bãi bỏ của Ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà Giang

  23/04/2019

  Hà Giang

 • QĐ 627/QĐ-UBND

  Công bố Danh mục thủ tục hành chính của Ngành Tài chính áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà Giang

  23/04/2019

  Hà Giang

 • QĐ 545/QĐ-UBND

  Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; được sửa đổi, bổ sung; thay thế và bị bãi bỏ của Ngành Khoa học và Công nghệ áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà Giang

  23/04/2019

  Hà Giang

 • QĐ 603/QĐ-UBND

  Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; được sửa đổi, bổ sung; thay thế và bị bãi bỏ của Ngành Tư pháp áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà Giang

  23/04/2019

  Hà Giang

 • QĐ 549/QĐ-UBND

  Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ của Ngành Tài nguyên và Môi trường áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà Giang

  23/04/2019

  Hà Giang

 • QĐ 546/QĐ-UBND

  Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ của Ngành Lao động - Thương binh và Xã hội áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà Giang

  23/04/2019

  Hà Giang

 • QĐ 547 /QĐ-UBND

  Công bố Danh mục thủ tục hành chính của Ngành Thanh tra áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà Giang

  23/04/2019

  Hà Giang

 • QĐ 606/QĐ-UBND

  Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ của Ngành Kế hoạch và Đầu tư áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà Giang

  23/04/2019

  Hà Giang

 • QĐ 548 /QĐ-UBND

  Công bố thủ tục hành chính hỗ trợ phát triển kinh tế biên mậu trên địa bàn tỉnh Hà Giang

  23/04/2019

  Hà Giang

 • QĐ 608/QĐ-UBND

  Công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; thay thế và bị bãi bỏ của Ngành Xây dựng áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà Giang

  23/04/2019

  Hà Giang

 • QĐ 478/QĐ-UBND

  Công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực thi đua, khen thưởng; lĩnh vực quản lý nhà nước về văn thư, lưu trữ thuộc thẩm quyền giải quyết của Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh; UBND cấp huyện; UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Hà Giang

  22/03/2019

  Hà Giang

 • QĐ 481 /QĐ-UBND

  Công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; thay thế và bị bãi bỏ của Ngành Giáo dục và Đào tạo áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà Giang

  22/03/2019

  Hà Giang