• Tìm thấy 83 quyết định công bố
 • Số 1775/QĐ-UBND

  Công bố danh mục TTHC của ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà GIang

  20/09/2019

  Hà Giang

 • Số 1564/QĐ-UBND

  Công bố danh mục TTHC của ngànhGIao thông vận tải áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà GIang

  14/08/2019

  Hà Giang

 • Số 1549/QĐ-UBND

  Công bố danh mục TTHC của ngành Nông nghiệp (lĩnh vực Thú y) áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà GIang

  13/08/2019

  Hà Giang

 • Số 1464/QĐ-UBND

  Công bố danh mục TTHC của ngành Y tế áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà GIang

  31/07/2019

  Hà Giang

 • Số 1460/QĐ-UBND

  Công bố danh mục TTHC của ngành Kế hoạch và Đầu tư áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà GIang

  30/07/2019

  Hà Giang

 • Số 1418/QĐ-UBND

  Về việc công bố danh mục TTHC được sửa đổi, bổ sung; TTHC bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh hà giang

  22/07/2019

  Hà Giang

 • Số 1342/QĐ-UBND

  Công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Nuôi con nuôi của Ngành Tư pháp áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà Giang

  09/07/2019

  Hà Giang

 • Số 1343/QĐ-UBND

  Công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung của Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà Giang

  09/07/2019

  Hà Giang

 • Số 1321/QĐ-UBND

  Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính thay thế trong lĩnh vực đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý của ngành Tài nguyên và Môi trường áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà Giang

  04/07/2019

  Hà Giang

 • QĐ 1047/QĐ-UBND

  Công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Quản lý công sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Giang

  04/06/2019

  Hà Giang

 • QĐ 1045/QĐ-UBND

  Công bố thủ tục hành chính quy định một số chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa trên địa bàn tỉnh Hà Giang

  04/06/2019

  Hà Giang

 • QĐ 1046/QĐ-UBND

  Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ của Ngành Lao động - Thương binh và Xã hội áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà Giang

  04/06/2019

  Hà Giang

 • 897/QĐ-UBND

  Công bố Danh mục TTHC lĩnh vực dân tộc; lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà Giang

  14/05/2019

  Hà Giang

 • 894/QĐ-UBND

  Công bố Danh mục TTHC mới ban hành trong lĩnh vực đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý của Ngành Tài nguyên và Môi trường áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà Giang

  14/05/2019

  Hà Giang

 • 896/QĐ-UBND

  Công bố Danh mục TTHC của ngành NN&PTNT áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà GIang

  14/05/2019

  Hà Giang

 • 895/QĐ-UBND

  Công bố Danh mục TTHC mới ban hành; TTHC được sửa đổi, bổ sung của Ngành VHTT&DL áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà Giang

  14/05/2019

  Hà Giang

 • 898/QĐ-UBND

  Công bố Danh mục Thủ tục hành chính ngành Nội vụ áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà GIang

  13/05/2019

  Hà Giang

 • QĐ 604/QĐ-UBND

  Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ của Ngành Công thương áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà Giang

  23/04/2019

  Hà Giang

 • QĐ 607/QĐ-UBND

  Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thay thế và bị bãi bỏ của Ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà Giang

  23/04/2019

  Hà Giang

 • QĐ 627/QĐ-UBND

  Công bố Danh mục thủ tục hành chính của Ngành Tài chính áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà Giang

  23/04/2019

  Hà Giang