• Tìm thấy 56 quyết định công bố
 • QĐ 604/QĐ-UBND

  Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ của Ngành Công thương áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà Giang

  23/04/2019

  Hà Giang

 • QĐ 607/QĐ-UBND

  Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thay thế và bị bãi bỏ của Ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà Giang

  23/04/2019

  Hà Giang

 • QĐ 627/QĐ-UBND

  Công bố Danh mục thủ tục hành chính của Ngành Tài chính áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà Giang

  23/04/2019

  Hà Giang

 • QĐ 545/QĐ-UBND

  Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; được sửa đổi, bổ sung; thay thế và bị bãi bỏ của Ngành Khoa học và Công nghệ áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà Giang

  23/04/2019

  Hà Giang

 • QĐ 603/QĐ-UBND

  Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; được sửa đổi, bổ sung; thay thế và bị bãi bỏ của Ngành Tư pháp áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà Giang

  23/04/2019

  Hà Giang

 • QĐ 549/QĐ-UBND

  Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ của Ngành Tài nguyên và Môi trường áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà Giang

  23/04/2019

  Hà Giang

 • QĐ 546/QĐ-UBND

  Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ của Ngành Lao động - Thương binh và Xã hội áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà Giang

  23/04/2019

  Hà Giang

 • QĐ 547 /QĐ-UBND

  Công bố Danh mục thủ tục hành chính của Ngành Thanh tra áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà Giang

  23/04/2019

  Hà Giang

 • QĐ 606/QĐ-UBND

  Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ của Ngành Kế hoạch và Đầu tư áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà Giang

  23/04/2019

  Hà Giang

 • QĐ 548 /QĐ-UBND

  Công bố thủ tục hành chính hỗ trợ phát triển kinh tế biên mậu trên địa bàn tỉnh Hà Giang

  23/04/2019

  Hà Giang

 • QĐ 608/QĐ-UBND

  Công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; thay thế và bị bãi bỏ của Ngành Xây dựng áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà Giang

  23/04/2019

  Hà Giang

 • QĐ 478/QĐ-UBND

  Công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực thi đua, khen thưởng; lĩnh vực quản lý nhà nước về văn thư, lưu trữ thuộc thẩm quyền giải quyết của Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh; UBND cấp huyện; UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Hà Giang

  22/03/2019

  Hà Giang

 • QĐ 481 /QĐ-UBND

  Công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; thay thế và bị bãi bỏ của Ngành Giáo dục và Đào tạo áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà Giang

  22/03/2019

  Hà Giang

 • QĐ 480/QĐ-UBND

  Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Chính sách, khen thưởng áp dụng chung tại cấp xã trên địa bàn tỉnh Hà Giang

  20/03/2019

  Hà Giang

 • QĐ 479/QĐ-UBND

  Công bố thủ tục hành chính lĩnh vực thi đua, khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Hà Giang

  20/03/2019

  Hà Giang

 • QĐ 459/QĐ-UBND

  Công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi của Ngành Thông tin và Truyền thông áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà Giang

  19/03/2019

  Hà Giang

 • QĐ 385/QĐ-UBND

  Phê duyệt Quy trình liên thông giải quyết thủ tục hành chính của ngành Ngoại vụ áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà Giang

  12/03/2019

  Hà Giang

 • QĐ 384/QĐ-UBND

  Công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bị bãi bỏ của Ngành Giao thông vận tải áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà Giang

  12/03/2019

  Hà Giang

 • QĐ 386/QĐ-UBND

  Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ của Ngành Y tế áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà Giang

  12/03/2019

  Hà Giang

 • QĐ 387/QĐ-UBND

  Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; được sửa đổi, bổ sung của Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà Giang

  12/03/2019

  Hà Giang