• Tìm thấy 268 quyết định công bố
 • 525/QĐ-UBND

  công bố Danh mục TTHC được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ tỉnh Bạc Liêu

  18/03/2019

  Bạc Liêu

 • 444/QĐ-UBND

  công bố Danh mục TTHC được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Bạc Liêu

  13/03/2019

  Bạc Liêu

 • 413/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch tỉnh Bạc Liêu

  11/03/2019

  Bạc Liêu

 • 400/QĐ-UBND

  Về việc công bố danh mục TTHC lĩnh vực đường bộ mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở GTVT

  07/03/2019

  Bạc Liêu

 • 405/QĐ-UBND

  công bố danh mục TTHC được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Thanh tra tỉnh

  07/03/2019

  Bạc Liêu

 • 394/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục TTHC được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của BQLKCN

  05/03/2019

  Bạc Liêu

 • 391/QĐ-UBND

  công bố danh mục TTHC được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

  05/03/2019

  Bạc Liêu

 • 346/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính các lĩnh vực: Hộ tịch; Chứng thực được chuẩn hóa; sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

  01/03/2019

  Bạc Liêu

 • 325/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch tỉnh Bạc Liêu

  27/02/2019

  Bạc Liêu

 • 286/QĐ-UBND

  công bố Danh mục TTHC lĩnh vực Huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội

  20/02/2019

  Bạc Liêu

 • 284/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính các lĩnh vực: Văn hóa; Thể dục, thể thao; Du lịch được ban hành mới và sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch tỉnh Bạc Liêu

  19/02/2019

  Bạc Liêu

 • 265/QĐ-UBND

  công bố Danh mục TTHC được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Bạc Liê

  18/02/2019

  Bạc Liêu

 • 231/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục TTHC lĩnh vực An toàn thực phẩm bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương

  11/02/2019

  Bạc Liêu

 • 232/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục TTHC lĩnh vực An toàn thực phẩm mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Bạc Liêu

  11/02/2019

  Bạc Liêu

 • 233/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục TTHC lĩnh vực đường bộ được sửa dổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở GTVT

  11/02/2019

  Bạc Liêu

 • 206/QĐ-UBND

  công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Trồng trọt được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở NNPTNT

  31/01/2019

  Bạc Liêu

 • 135/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Văn hóa được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch tỉnh Bạc Liêu

  23/01/2019

  Bạc Liêu

 • 136/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Thể dục, thể thao được ban hành mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch tỉnh Bạc Liêu

  23/01/2019

  Bạc Liêu

 • 101/QĐ-UBND

  Quyết định Công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Công chứng mới ban hành và bị bãi bỏ thuộc phạm vi quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Bạc Liêu

  18/01/2019

  Bạc Liêu

 • 103/QĐ-UBND

  công bố Danh mục TTHC lĩnh vực Việc làm được sửa đổi thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội

  18/01/2019

  Bạc Liêu