• Tìm thấy 226 quyết định công bố
 • 2010/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục TTHC lĩnh vực Tài nguyên nước mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường

  06/11/2018

  Bạc Liêu

 • 2011/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục TTHC lĩnh vực Tài nguyên nước mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

  06/11/2018

  Bạc Liêu

 • 1900/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Chính quyền địa phương ban hành mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Bạc Liêu

  23/10/2018

  Bạc Liêu

 • 1893/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Dược phẩm bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Bạc Liêu

  19/10/2018

  Bạc Liêu

 • 1885/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính các lĩnh vực: Y tế dự phòng; Trang thiết bị và công trình y tế; Khám bệnh, chữa bệnh; Dược phẩm; An toàn thực phẩm và dinh dưỡng mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Bạc Liêu

  18/10/2018

  Bạc Liêu

 • 1859/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Văn hóa được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bạc Liêu

  15/10/2018

  Bạc Liêu

 • 1703/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính các lĩnh vực: Thủy sản; Thú y; Quản lý chất lượng Nông lâm sản và thủy sản bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bạc Liêu

  21/09/2018

  Bạc Liêu

 • 1702/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực thủy sản mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bạc Liêu

  19/09/2018

  Bạc Liêu

 • 1650/QĐ-UBND

  QĐ công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực văn hóa được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bạc Liêu

  07/09/2018

  Bạc Liêu

 • 1575/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính các lĩnh vực: Hộ tịch; nuôi con nuôi được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

  28/08/2018

  Bạc Liêu

 • 1554/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính các lĩnh vực: Công chức, viên chức; Văn thư và Lưu trữ Nhà nước sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Bạc Liêu

  24/08/2018

  Bạc Liêu

 • 1529/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực trợ giúp pháp lý mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Bạc Liêu

  22/08/2018

  Bạc Liêu

 • 1528/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực trợ giúp pháp lý bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Bạc Liêu

  22/08/2018

  Bạc Liêu

 • 1532/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực chứng thực bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

  22/08/2018

  Bạc Liêu

 • 1533/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực chứng thực mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

  22/08/2018

  Bạc Liêu

 • 1530/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực chứng thực bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

  22/08/2018

  Bạc Liêu

 • 1531/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực chứng thực mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

  22/08/2018

  Bạc Liêu

 • 1521/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Lưu thông hàng hóa trong nước được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Bạc Liêu

  21/08/2018

  Bạc Liêu

 • 1485/QĐ-UBND

  Về việc công bố danh mục TTHC lĩnh vực Quy hoạch - Kiến trúc mưới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện

  17/08/2018

  Bạc Liêu

 • 1486/QĐ-UBND

  Về việc công bố danh mục TTHC lĩnh vực Nhà ở và công sở, Quy hoạch - Kiến trúc mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng

  17/08/2018

  Bạc Liêu