• Tìm thấy 326 quyết định công bố
 • 1935/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Thi đua, khen thưởng bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Bạc Liêu

  18/10/2019

  Bạc Liêu

 • 1936/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Công chức, viên chức được ban hành mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Bạc Liêu

  18/10/2019

  Bạc Liêu

 • 1898/QĐ-UBND

  Công bố Danh mục TTHC các lĩnh vực Nông nghiệp; Lâm nghiệp mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

  10/10/2019

  Bạc Liêu

 • 1897/QĐ-UBND

  Công bố Danh mục TTHC lĩnh vực Phòng chống thiên tai mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

  10/10/2019

  Bạc Liêu

 • 1899/QĐ-UBND

  Về việc công bố TTHC lĩnh vực thành lập và hoạt động doanh nghiệp được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở KHĐT

  10/10/2019

  Bạc Liêu

 • 1865/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Công chức, viên chức bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Bạc Liêu

  03/10/2019

  Bạc Liêu

 • 1740/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Thi đua khen thưởng bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

  17/09/2019

  Bạc Liêu

 • 1741/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Thi đua khen thưởng bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

  17/09/2019

  Bạc Liêu

 • 1745/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Văn hóa bị bãi bỏ và được ban hành mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

  17/09/2019

  Bạc Liêu

 • 1744/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Văn hóa bị bãi bỏ và được ban hành mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch tỉnh Bạc Liêu

  17/09/2019

  Bạc Liêu

 • 1434/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Hòa giải ở cơ sở bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

  30/08/2019

  Bạc Liêu

 • 1570/QĐ-UBND

  công bố Danh mục TTHC lĩnh vực Thủy sản mới ban hành và bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  23/08/2019

  Bạc Liêu

 • 1568/QĐ-UBND

  Về việc công bố danh mục TTHC lĩnh vực An toàn thực phẩm được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Bạc Liêu

  22/08/2019

  Bạc Liêu

 • 1432/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính các lĩnh vực: Hộ tịch; Quốc tịch; Lý lịch tư pháp; Nuôi con nuôi; Trọng tài thương mại; Luật sư; Trợ giúp pháp lý được ban hành mới, sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ thuộc phạm vi quản lý, thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Bạc Liêu

  06/08/2019

  Bạc Liêu

 • 1433/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính các lĩnh vực: Hòa giải ở cơ sở; Nuôi con nuôi được ban hành mới và bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

  06/08/2019

  Bạc Liêu

 • 1264/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục TTHC được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở GTVT

  19/07/2019

  Bạc Liêu

 • 1360/QĐ-UBND

  Về việc công bố danh mục TTHC lĩnh vực đo đạc, bản đồ và thông tin đại lý mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu

  19/07/2019

  Bạc Liêu

 • 1342/QĐ-UBND

  công bố Danh mục TTHC lĩnh vực Lâm nghiệp mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp Và Phát triển nông thôn

  15/07/2019

  Bạc Liêu

 • 1316/QĐ-UBND

  Công bố Danh mục TTHC lĩnh vực Người có công được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Bạc LIêu

  12/07/2019

  Bạc Liêu

 • 1267 /QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Chính quyền địa phương được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Bạc Liêu

  10/07/2019

  Bạc Liêu