• Tìm thấy 514 quyết định công bố
 • 1589/QĐ-UBND

  Công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực Xử lý đơn và Tiếp công dân áp dụng chung tại Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Cà Mau

  19/09/2019

  Cà Mau

 • 1590/QĐ-UBND

  Công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực Xử lý đơn và Tiếp công dân áp dụng chung tại Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Cà Mau

  19/09/2019

  Cà Mau

 • 1591/QĐ-UBND

  Công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực Xử lý đơn và Tiếp công dân thuộc phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra tỉnh Cà Mau

  19/09/2019

  Cà Mau

 • 1583/QĐ-UBND

  Công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Hoạt động khoa học và công nghệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cà Mau

  18/09/2019

  Cà Mau

 • 1538/QĐ-UBND

  Công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Môi trường áp dụng chung tại Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Cà Mau

  13/09/2019

  Cà Mau

 • 1552/QĐ-UBND

  Công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Bảo trợ xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Cà Mau

  13/09/2019

  Cà Mau

 • 1551/QĐ-UBND

  Công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Bảo trợ xã hội áp dụng chung tại Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Cà Mau

  13/09/2019

  Cà Mau

 • 1536/QĐ-UBND

  Công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Quy chế thi, tuyển sinh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cà Mau

  12/09/2019

  Cà Mau

 • 1537/QĐ-UBND

  Công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Cà Mau

  12/09/2019

  Cà Mau

 • 1523/QĐ-UBND

  Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Đường bộ và Đường thủy nội địa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải tỉnh Cà Mau

  10/09/2019

  Cà Mau

 • 1505/QĐ-UBND

  Công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực Xây dựng áp dụng chung tại Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Cà Mau

  09/09/2019

  Cà Mau

 • 1506/QĐ-UBND

  Công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực Quy hoạch - Kiến trúc thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng tỉnh Cà Mau

  04/09/2019

  Cà Mau

 • 1463/QĐ-UBND

  Công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực An toàn, vệ sinh lao động thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Cà Mau

  30/08/2019

  Cà Mau

 • 1464/QĐ-UBND

  Công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực An toàn, vệ sinh lao động áp dụng chung tại Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Cà Mau

  30/08/2019

  Cà Mau

 • 1459/QĐ-UBND

  Công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Viên chức thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ tỉnh Cà Mau

  29/08/2019

  Cà Mau

 • 1456/QĐ-UBND

  Công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Công chức thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ tỉnh Cà Mau

  28/08/2019

  Cà Mau

 • 1442/QĐ-UBND

  Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Văn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau

  23/08/2019

  Cà Mau

 • 1443/QĐ-UBND

  Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Văn hóa áp dụng chung tại Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Cà Mau

  23/08/2019

  Cà Mau

 • 1425/QĐ-UBND

  Công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực Dân tộc thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ban Dân tộc tỉnh Cà Mau

  22/08/2019

  Cà Mau

 • 1433/QĐ-UBND

  Công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Lý lịch tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Cà Mau

  22/08/2019

  Cà Mau