• Tìm thấy 541 quyết định công bố
 • 1993/QĐ-UBND

  Công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Văn thư, lưu trữ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ tỉnh Cà Mau

  11/11/2019

  Cà Mau

 • 1986/QĐ-UBND

  Công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Bảo vệ môi trường áp dụng chung tại Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Cà Mau

  07/11/2019

  Cà Mau

 • 1969/QĐ-UBND

  Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành và thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Bảo vệ môi trường áp dụng chung tại Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Cà Mau

  07/11/2019

  Cà Mau

 • 1960/QĐ-UBND

  Công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Hoạt động xây dựng và Quản lý chất lượng công trình thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng tỉnh Cà Mau

  05/11/2019

  Cà Mau

 • 1953/QĐ-UBND

  Công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Cà Mau

  04/11/2019

  Cà Mau

 • 1951/QĐ-UBND

  Công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Bảo vệ môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Cà Mau

  04/11/2019

  Cà Mau

 • 1915/QĐ-UBND

  Công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Phòng, chống HIV/AIDS thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Cà Mau

  31/10/2019

  Cà Mau

 • 1931/QĐ-UBND

  Công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Đường thủy nội địa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải tỉnh Cà Mau

  31/10/2019

  Cà Mau

 • 1885/QĐ-UBND

  Công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Bảo trợ xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Cà Mau

  30/10/2019

  Cà Mau

 • 1893/QĐ-UBND

  Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành và thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Cà Mau

  30/10/2019

  Cà Mau

 • 1858/QĐ-UBND

  Công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực Giải quyết tố cáo áp dụng chung tại Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Cà Mau

  29/10/2019

  Cà Mau

 • 1859/QĐ-UBND

  Công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực Giải quyết tố cáo áp dụng chung tại Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Cà Mau

  29/10/2019

  Cà Mau

 • 1860/QĐ-UBND

  Công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực Giải quyết tố cáo thuộc phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra tỉnh Cà Mau

  29/10/2019

  Cà Mau

 • 1835/QĐ-UBND

  Công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Đường thủy nội địa và Hàng hải thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải tỉnh Cà Mau

  24/10/2019

  Cà Mau

 • 1808/QĐ-UBND

  Công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Văn học, nghệ thuật thuộc phạm vi chức năng quản lý của Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Cà Mau

  21/10/2019

  Cà Mau

 • 1784/QĐ-UBND

  Công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Báo chí thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Cà Mau

  17/10/2019

  Cà Mau

 • 1753/QĐ-UBND

  Công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Chính quyền địa phương áp dụng chung tại Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Cà Mau

  15/10/2019

  Cà Mau

 • 1754/QĐ-UBND

  Công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Chính quyền địa phương thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ tỉnh Cà Mau

  15/10/2019

  Cà Mau

 • 1750/QĐ-UBND

  Công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực An toàn lao động thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Cà Mau

  14/10/2019

  Cà Mau

 • 1673/QĐ-UBND

  Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Phòng, chống HIV/AIDS thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Cà Mau

  02/10/2019

  Cà Mau