• Tìm thấy 47 quyết định công bố
 • 2109/QĐ-NHN

  Về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực hoạt động thanh toán thực hiện tại bộ phận một cửa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

  09/10/2019

  Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

 • 2052/QĐ-NHNN

  về việc công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa lĩnh vực hoạt động tín dụng, hoạt động thanh toán thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

  07/10/2019

  Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

 • 1746/QĐ-NHNN

  Về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thay thế lĩnh vực thành lập và hoạt động ngân hàng thực hiện tại bộ phận một cửa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

  23/08/2019

  Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

 • 1550/QĐ-NHNN

  Về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực hoạt động tiền tệ thực hiện tại bộ phận một cửa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

  19/07/2019

  Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

 • 386/QĐ-NHNN

  Về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực hoạt động tín dụng,hoạt động ngoại hối và hoạt động khác thực hiện tại bộ phận một cửa thuộc phạm vi chức năng quản lý của ngân hàng nhà nước Việt Nam

  07/03/2019

  Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

 • 357/QĐ-NHNN

  Về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ lĩnh vực thành lập và hoạt động ngân hàng thực hiện tại bộ phận một cửa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Thông tư 01/2019/TT-NHNN)

  01/03/2019

  Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

 • 350a/QĐ-NHNN

  Về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực hoạt động ngoại hối, thông tin tín dụng và thanh toán thực hiện tại bộ phận một cửa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Nghị định số 16/2019/NĐ-CP)

  01/03/2019

  Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

 • 234a/QĐ-NHNN

  Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thay thế, bị bãi bỏ lĩnh vực thành lập và hoạt động ngân hàng thực hiện tại bộ phận một cửa thuộc phạm vi, chức năng quản lý của NHNN Việt Nam (Theo Thông tư 51/2018/TT-NHNN và Thông tư 53/2018/TT-NHNN ngày 31/12/2018)

  11/02/2019

  Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

 • 228/QĐ-NHNN

  Về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực hoạt động kho quỹ thực hiện tại bộ phận một cửa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Theo Thông tư 38/2018/TT-NHNN ngày 25/12/2018)

  01/02/2019

  Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

 • 161a/QĐ-NHNN

  Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thay thế, bị bãi bỏ lĩnh vực thành lập và hoạt động ngân hàng thực hiện tại bộ phận một cửa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Theo Thông tư 50/2018/TT-NHNN ngày 31/12/2018)

  25/01/2019

  Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

 • 91/QĐ-NHNN

  Quyết định về việc công bố TTHC được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực hoạt động thông tin tín dụng thực hiện tại bộ phận một cửa thuộc phạm vi chức năng quản lý của NHNN Việt Nam (thông tư số 43/2018/TT-NHNN ngày 28/12/2018)

  18/01/2019

  Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

 • 92/QĐ-NHNN

  Về việc công bố thủ tục hành chính thay thế lĩnh vực hoạt động ngoại hối thực hiện tại bộ phận một cửa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Thông tư 31/2018/TT-NHNN ngày 18/02/2018)

  18/01/2019

  Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

 • 2575/QĐ-NHNN

  Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ lĩnh vực cấp phép thành lập và hoạt động ngân hàng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Thông tư số 28/2018/TT-NHNN ngày 30/11/2018)

  25/12/2018

  Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

 • 2044/QĐ-NHNN

  Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, bị bãi bỏ lĩnh vực cấp phép thành lập và hoạt động ngân hàng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Thông tư 23/2018/TT-NHNN ngày 14/9/2018)

  18/10/2018

  Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

 • 1885/QĐ-NHNN

  Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Thông tư số 22/2018/TT-NHNN ngày 5/9/2018)

  01/10/2018

  Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

 • 1814/QĐ-NHNN

  Về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực cấp phép thành lập và hoạt động ngân hàng, lĩnh vực hoạt động ngoại hối thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Thông tư 17/2018/TT-NHNN)

  24/09/2018

  Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

 • 1254/QĐ-NHNN

  Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực hoạt động tiền tệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Theo Thông tư 14/2018/TT-NHNN ngày 29/5/2018)

  18/06/2018

  Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

 • Số 1139/QĐ-NHNN

  Công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực cấp phép thành lập và hoạt động ngân hàng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Thông tư số 09/2018/TT-NHNN ngày 30 tháng 3 năm 2018)

  25/05/2018

  Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

 • 891/QĐ-NHNN

  Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, bị bãi bỏ lĩnh vực cấp phép thành lập và hoạt động ngân hàng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Theo Thông tư 05/2018/TT-NHNN và Thông tư 10/2018/TT-NHNN)

  07/05/2018

  Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

 • Quyết định số 850a/QĐ-NHNN

  Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi,, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Thông tư 08/2018/TT-NHNN)

  23/04/2018

  Ngân hàng Nhà nước Việt Nam