• Tìm thấy 30 quyết định công bố
 • 2575/QĐ-NHNN

  Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ lĩnh vực cấp phép thành lập và hoạt động ngân hàng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Thông tư số 28/2018/TT-NHNN ngày 30/11/2018)

  25/12/2018

  Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

 • 2044/QĐ-NHNN

  Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, bị bãi bỏ lĩnh vực cấp phép thành lập và hoạt động ngân hàng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Thông tư 23/2018/TT-NHNN ngày 14/9/2018)

  18/10/2018

  Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

 • 1885/QĐ-NHNN

  Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Thông tư số 22/2018/TT-NHNN ngày 5/9/2018)

  01/10/2018

  Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

 • 1814/QĐ-NHNN

  Về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực cấp phép thành lập và hoạt động ngân hàng, lĩnh vực hoạt động ngoại hối thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Thông tư 17/2018/TT-NHNN)

  24/09/2018

  Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

 • 248/QĐ-NHNN

  Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, bị bãi bỏ lĩnh vực cấp phép thành lập và hoạt động ngân hàng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Theo Thông tư 25/2017/TT-NHNN ngày 29/12/2017)

  05/02/2018

  Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

 • 249/QĐ-NHNN

  Công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực cấp phép thành lập và hoạt động ngân hàng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Theo Thông tư 24/2017/TT-NHNN ngày 29/12/2017 )

  05/02/2018

  Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

 • 2621/QĐ-NHNN

  Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Thông tư số 16/2017/TT-NHNN)

  18/12/2017

  Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

 • 2458/QĐ-NHNN

  Công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Ngân hàng Nhà nước

  27/11/2017

  Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

 • 2665/QĐ-NHNN

  Về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung quy định thuộc thẩm quyền giải quyết của ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Theo Thông tư 17/2017/TT-NHNN ngày 20/11/2017)

  22/11/2017

  Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

 • 2153/QĐ-NHNN

  Công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Ngân hàng Nhà nước

  13/10/2017

  Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

 • 1534/QĐ-NHNN

  Công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và thủ tục hành chính được bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ngân hàng Nhà nước

  20/07/2017

  Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

 • 1529/QĐ-NHNN

  Về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

  20/07/2017

  Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

 • 2278/QĐ-NHNN

  Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Ngân hàng Nhà nước (Theo Thông tư 28/2016/TT-NHNN ngày 5/10/2016)

  15/11/2016

  Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

 • 1629/QĐ-NHNN

  Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Theo Thông tư 11/2016/TT-NHNN ngày 29/6/2016)

  12/08/2016

  Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

 • 1488/QĐ-NHNN

  Về việc công bố thủ tục hành chính mới thay thế thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ( Theo Thông tư 12/2016/TT-NHNN ngày 29/6/2016)

  20/07/2016

  Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

 • 1466/QĐ-NHNN

  Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Theo Thông tư 10/2016/TT-NHNN ngày 29/6/2016)

  19/07/2016

  Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

 • 1441/QĐ-NHNN

  Về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của NHNN Việt Nam (Thông tư số 23/2016/TT-NHNN))

  13/07/2016

  Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

 • 1362/QĐ-NHNN

  Công bố thủ tục hành chính mới thay thế thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Thông tư số 16/2016/TT-NHNN ngày 30/6/2016, Vụ CSTT)

  30/06/2016

  Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

 • 1262/QĐ-NHNN

  Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ngân hàng Nhà nước (Theo Thông tư 38/2015/TT-NHNN) ngày 31/12/2015)

  10/06/2016

  Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

 • 504/QĐ-NHNN

  Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành và thủ tục hành chính được thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Theo Thông tư 03/2016/TT-NHNN ngày 26/02/2016)

  05/04/2016

  Ngân hàng Nhà nước Việt Nam