• Tìm thấy 31 quyết định công bố
 • Số: 2750/QĐ-BVHTTDL.

  QĐ công bố TTHC mới ban hành, TTHC được sửa đổi bổ sung trong lĩnh vực văn hóa - Theo NĐ 54/2019/NĐ-CP

  07/08/2019

  Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

 • Số: 1994/QĐ-BVHTTDL

  QĐ công bố TTHC được sửa đổi bổ sung trong lĩnh vực thể dục, thể thao - Theo NĐ 36/2019/NĐ-CP

  05/06/2019

  Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

 • Số : 1162/QĐ-BVHTTDL

  QĐ công bố TTHC mới ban hành trong lĩnh vực triển lãm - Theo NĐ 23/2019/NĐ-CP

  25/03/2019

  Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

 • Số : 991/QĐ-BVHTTDL

  QĐ công bố TTHC mới ban hành, TTHC được sửa đổi bổ sung lĩnh vực TDTT theo Luật số 26/2018/QH14

  19/03/2019

  Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

 • Số: 627/QĐ-BVHTTDL

  QĐ công bố TTHC sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực mỹ thuật - Theo NĐ 11/2019/NĐ-CP

  25/02/2019

  Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

 • Số: 628/QĐ-BVHTTDL

  QĐ công bố TTHC sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Thi đua khen thưởng - Theo NĐ 11/2019/NĐ-CP

  25/02/2019

  Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

 • Số: 629/QĐ-BVHTTDL

  QĐ công bố TTHC sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực văn hóa - Theo NĐ 11/2019/NĐ-CP

  25/02/2019

  Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

 • Số:4936/QĐ-BVHTTDL

  QĐ công bố TTHC sửa đổi bổ sung lĩnh vực thể dục thể thao - Luật số 26.2018.QH14 - Tổng cục Thể dục thể thao

  28/12/2018

  Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

 • Số: 4830A /QĐ-BVHTTDL

  QĐ công bố TTHC sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Bản quyền tác giả - Theo TT 35/2018/TT-BVHTTDL

  25/12/2018

  Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

 • Số: 4831A/QĐ-BVHTTDL

  QĐ công bố TTHC sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Văn hóa cơ sở - Theo TT 35/2018/TT-BVHTTDL

  25/12/2018

  Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

 • Số:4832A /QĐ-BVHTTDL

  QĐ công bố TTHC sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Thi đua khen thưởng - Theo TT 35/2018/TT-BVHTTDL

  25/12/2018

  Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

 • Số: 4602/QĐ-BVHTTDL

  QĐ công bố TTHC mới ban hành trong lĩnh vực thể dục, thể thao - Theo TT 34/2018/TT-BVHTTDL

  17/12/2018

  Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

 • Số: 4603/QĐ-BVHTTDL

  QĐ công bố TTHC mới ban hành trong lĩnh vực thể dục, thể thao - Tổng cục Du lịch

  17/12/2018

  Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

 • Số: 4349/QĐ-BVHTTDL

  QĐ công bố TTHC mới ban hành trong lĩnh vực thể dục, thể thao - Theo TT 27/2018/TT-BVHTTDL và TT 29/2018/TT-BVHTTDL

  26/11/2018

  Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

 • Số: 4350/QĐ-BVHTTDL

  QĐ công bố TTHC mới ban hành trong lĩnh vực thể dục, thể thao - Theo TT 28/2018/TT-BVHTTDL và TT 32/2018/TT-BVHTTDL

  26/11/2018

  Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

 • Số: 4247 /QĐ-BVHTTDL

  QĐ công bố TTHC sửa đổi, bổ sung theo NĐ 142/2018/NĐ-CP - Tổng cục Thể dục thể thao

  19/11/2018

  Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

 • Số: 4246 /QĐ-BVHTTDL

  QĐ công bố TTHC sửa đổi, bổ sung theo NĐ 142/2018/NĐ-CP Cục Văn hóa cơ sở

  15/11/2018

  Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

 • Số: 4170 /QĐ-BVHTTDL

  QĐ công bố TTHC sửa đổi, bổ sung theo NĐ 142/2018/NĐ-CP Cục Điện ảnh

  09/11/2018

  Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

 • Số: 4117/QĐ-BVHTTDL

  QĐ công bố TTHC sửa đổi, bổ sung theo NĐ 142/2018/NĐ-CP Cục Di sản Văn hóa

  07/11/2018

  Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

 • Số: 4143/QĐ-BVHTTDL

  QĐ công bố TTHC sửa đổi, bổ sung theo NĐ 142/2018/NĐ-CP Cục Nghệ thuật biểu diễn

  07/11/2018

  Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch