• Tìm thấy 10 quyết định công bố
 • Số: 4117/QĐ-BVHTTDL

  QĐ công bố TTHC sửa đổi, bổ sung theo NĐ 142/2018/NĐ-CP Cục Di sản Văn hóa

  07/11/2018

  Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

 • Số: 4057/QĐ-BVHTTDL

  QĐ công bố TTHC Thành lập Cơ sơ văn hóa nước ngoài tại Việt Nam

  06/11/2018

  Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

 • Số: 4011/QĐ-BVHTTDL

  QĐ công bố TTHC Gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa

  25/10/2018

  Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

 • Số: 4005/QĐ-BVHTTDL

  QĐ công bố TTHC sửa đổi, bổ sung theo NĐ 133/2018/NĐ-CP - Vụ Thi đua khen thưởng

  25/10/2018

  Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

 • Số: 3869 /QĐ-BVHTTDL

  QĐ công bố TTHC thẩm định Ngày truyền thống

  15/10/2018

  Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

 • Số: 3562/QĐ-BVHTTDL

  QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực lễ hội thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

  25/09/2018

  Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

 • 2741/QĐ-BVHTTDL

  Về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực xuất nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch

  25/07/2018

  Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

 • 2594/QĐ-BVHTTDL

  Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ trong lĩnh vực thể dục, thể thao thuộc phạm vi quản lý của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch

  09/07/2018

  Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

 • 1333/QĐ-BVHTTDL

  1333/QĐ-BVHTTDL

  13/04/2018

  Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

 • 4597/QĐ-BVHTTDL

  4597/QĐ-BVHTTDL

  27/12/2016

  Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch