• Tìm thấy 19 quyết định công bố
 • Số: 4602/QĐ-BVHTTDL

  QĐ công bố TTHC mới ban hành trong lĩnh vực thể dục, thể thao - Theo TT 34/2018/TT-BVHTTDL

  17/12/2018

  Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

 • Số: 4603/QĐ-BVHTTDL

  QĐ công bố TTHC mới ban hành trong lĩnh vực thể dục, thể thao - Tổng cục Du lịch

  17/12/2018

  Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

 • Số: 4349/QĐ-BVHTTDL

  QĐ công bố TTHC mới ban hành trong lĩnh vực thể dục, thể thao - Theo TT 27/2018/TT-BVHTTDL và TT 29/2018/TT-BVHTTDL

  26/11/2018

  Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

 • Số: 4350/QĐ-BVHTTDL

  QĐ công bố TTHC mới ban hành trong lĩnh vực thể dục, thể thao - Theo TT 28/2018/TT-BVHTTDL và TT 32/2018/TT-BVHTTDL

  26/11/2018

  Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

 • Số: 4247 /QĐ-BVHTTDL

  QĐ công bố TTHC sửa đổi, bổ sung theo NĐ 142/2018/NĐ-CP - Tổng cục Thể dục thể thao

  19/11/2018

  Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

 • Số: 4246 /QĐ-BVHTTDL

  QĐ công bố TTHC sửa đổi, bổ sung theo NĐ 142/2018/NĐ-CP Cục Văn hóa cơ sở

  15/11/2018

  Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

 • Số: 4170 /QĐ-BVHTTDL

  QĐ công bố TTHC sửa đổi, bổ sung theo NĐ 142/2018/NĐ-CP Cục Điện ảnh

  09/11/2018

  Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

 • Số: 4117/QĐ-BVHTTDL

  QĐ công bố TTHC sửa đổi, bổ sung theo NĐ 142/2018/NĐ-CP Cục Di sản Văn hóa

  07/11/2018

  Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

 • Số: 4143/QĐ-BVHTTDL

  QĐ công bố TTHC sửa đổi, bổ sung theo NĐ 142/2018/NĐ-CP Cục Nghệ thuật biểu diễn

  07/11/2018

  Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

 • Số: 4057/QĐ-BVHTTDL

  QĐ công bố TTHC Thành lập Cơ sơ văn hóa nước ngoài tại Việt Nam

  06/11/2018

  Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

 • Số: 4011/QĐ-BVHTTDL

  QĐ công bố TTHC Gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa

  25/10/2018

  Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

 • Số: 4005/QĐ-BVHTTDL

  QĐ công bố TTHC sửa đổi, bổ sung theo NĐ 133/2018/NĐ-CP - Vụ Thi đua khen thưởng

  25/10/2018

  Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

 • Số: 4017/QĐ-BVHTTDL

  QĐ công bố TTHC sửa đổi, bổ sung theo TT 26/2018/TT-BVHTTDL - Vụ Kế hoạch, Tài chính

  25/10/2018

  Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

 • Số: 3869 /QĐ-BVHTTDL

  QĐ công bố TTHC thẩm định Ngày truyền thống

  15/10/2018

  Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

 • Số: 3562/QĐ-BVHTTDL

  QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực lễ hội thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

  25/09/2018

  Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

 • 2741/QĐ-BVHTTDL

  Về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực xuất nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch

  25/07/2018

  Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

 • 2594/QĐ-BVHTTDL

  Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ trong lĩnh vực thể dục, thể thao thuộc phạm vi quản lý của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch

  09/07/2018

  Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

 • 1333/QĐ-BVHTTDL

  1333/QĐ-BVHTTDL

  13/04/2018

  Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

 • 4597/QĐ-BVHTTDL

  4597/QĐ-BVHTTDL

  27/12/2016

  Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch