• Tìm thấy 8 quyết định công bố
 • 2121a/QĐ-BTTTT

  Quyết định về việc công bố TTHC mới ban hành, TTHC được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Viễn thông và Internet thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông

  10/12/2018

  Bộ Thông tin và Truyền thông

 • 2099/QĐ-BTTTT

  Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông

  04/12/2018

  Bộ Thông tin và Truyền thông

 • 2060/QĐ-BTTTT

  Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực công nghệ thông tin, điện tử thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông

  30/11/2018

  Bộ Thông tin và Truyền thông

 • 1810/QĐ-BTTTT

  V/v công bố thủ tục hành chính mới ban hành/ thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế/ thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực công nghệ thông tin, điện tử thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyên thông

  08/11/2018

  Bộ Thông tin và Truyền thông

 • 1361/QĐ-BTTTT

  V/v công bố "Bộ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông"

  16/08/2018

  Bộ Thông tin và Truyền thông

 • 529/QĐ-BTTTT

  Về việc công bố TTHC được sửa đổi, bổ sung, TTHC bị bãi bỏ lĩnh vực xuất bản, in và phát hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Thông tin và Truyền thông

  11/04/2018

  Bộ Thông tin và Truyền thông

 • 416/QĐ-BTTTT

  Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành/thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế/thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông

  26/03/2018

  Bộ Thông tin và Truyền thông

 • 02/QĐ-BTTTT

  Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành/thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế/thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông

  05/01/2017

  Bộ Thông tin và Truyền thông