• Tìm thấy 2 quyết định công bố
 • 61/BNG-LS

  Công bố Thủ tục Hành chính về Lãnh sự

  04/05/2018

  Bộ Ngoại giao

 • 2081/QĐ-BNG

  Phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Bộ Ngoại giao

  04/08/2015

  Bộ Ngoại giao