• Tìm thấy 34 quyết định công bố
 • 1603/QĐ-LĐTBXH

  Về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi lĩnh vực bảo trợ xã hội, giảm nghèo thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

  12/11/2018

  Bộ Lao động - Thương Binh và Xã hội

 • 518/QĐ-LĐTBXH

  Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

  15/05/2018

  Bộ Lao động - Thương Binh và Xã hội

 • 2116/QĐ-LĐTBXH

  Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực An toàn, vệ sinh lao động thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

  29/12/2017

  Bộ Lao động - Thương Binh và Xã hội

 • 2117/QĐ-LĐTBXH

  Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực An toàn, vệ sinh lao động thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

  29/12/2017

  Bộ Lao động - Thương Binh và Xã hội

 • 1872/QĐ-LĐTBXH

  Về việc công bố các thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

  04/12/2017

  Bộ Lao động - Thương Binh và Xã hội

 • 1593/QĐ-LĐTBXH

  về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ về lĩnh vực bảo trợ xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

  10/10/2017

  Bộ Lao động - Thương Binh và Xã hội

 • 1255/QĐ-LĐTBXH

  Về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

  11/08/2017

  Bộ Lao động - Thương Binh và Xã hội

 • 847/QĐ-LĐTBXH

  Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực trẻ em thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội

  09/06/2017

  Bộ Lao động - Thương Binh và Xã hội

 • 812/QĐ-LĐTBXH

  Về việc công bố thủ tục hành chính mới về giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

  01/06/2017

  Bộ Lao động - Thương Binh và Xã hội

 • 748/QĐ-LĐTBXH

  Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

  24/05/2017

  Bộ Lao động - Thương Binh và Xã hội

 • 645/QĐ-LĐTBXH

  Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

  08/05/2017

  Bộ Lao động - Thương Binh và Xã hội

 • 602/QĐ-LĐTBXH

  Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế, bị bãi bỏ của lĩnh vực việc làm thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

  26/04/2017

  Bộ Lao động - Thương Binh và Xã hội

 • 505/QĐ-LĐTBXH

  Về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản l‎ý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

  05/04/2017

  Bộ Lao động - Thương Binh và Xã hội

 • 376/QĐ-LĐTBXH

  Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế; thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ trong lĩnh vực hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

  14/03/2017

  Bộ Lao động - Thương Binh và Xã hội

 • 1822/QĐ-LĐTBXH

  Về việc công bố thủ tục mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

  30/12/2016

  Bộ Lao động - Thương Binh và Xã hội

 • 1775/QĐ-LĐTBXH

  Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

  26/12/2016

  Bộ Lao động - Thương Binh và Xã hội

 • 1499/QĐ-LĐTBXH

  Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

  28/10/2016

  Bộ Lao động - Thương Binh và Xã hội

 • 1480/QĐ-LĐTBXH

  Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

  27/10/2016

  Bộ Lao động - Thương Binh và Xã hội

 • 1362/QĐ-LĐTBXH

  Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

  13/10/2016

  Bộ Lao động - Thương Binh và Xã hội

 • 1266/QĐ-LĐTBXH

  Về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

  28/09/2016

  Bộ Lao động - Thương Binh và Xã hội