• Tìm thấy 51 quyết định công bố
 • 1155/QĐ_LĐTBXH

  Bãi bỏ các thủ tục hành chính về lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

  16/08/2019

  Bộ Lao động - Thương Binh và Xã hội

 • 981/QĐ-LĐTBXH

  công bố thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản l‎ý của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

  10/07/2019

  Bộ Lao động - Thương Binh và Xã hội

 • 902/QĐ-BLĐTBXH

  công bố thủ tục hành chính được sửa đổi lĩnh vực người có công thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

  24/06/2019

  Bộ Lao động - Thương Binh và Xã hội

 • 636/QĐ-LĐTBXH

  công bố các thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ của lĩnh vực lao động, tiền lương thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

  05/05/2019

  Bộ Lao động - Thương Binh và Xã hội

 • 632/QĐ-LĐTBXH

  công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực việc làm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

  04/05/2019

  Bộ Lao động - Thương Binh và Xã hội

 • 596/QĐ-LĐTBXH

  công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực bảo trợ xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

  25/04/2019

  Bộ Lao động - Thương Binh và Xã hội

 • 487/QĐ-LĐTBXH

  Công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực quản lý lao động ngoài nước thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

  04/04/2019

  Bộ Lao động - Thương Binh và Xã hội

 • 391/QĐ-LĐTBXH

  Công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ, đưa ra khỏi danh mục thủ tục hành chính về lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

  22/03/2019

  Bộ Lao động - Thương Binh và Xã hội

 • 313/QĐ-LĐTBXH

  Công bố các thủ tục hành chính được sửa đổi, bãi bỏ lĩnh vực phòng, chống tệ nạn xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

  15/03/2019

  Bộ Lao động - Thương Binh và Xã hội

 • 220/QĐ-LĐTBXH

  công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực bảo trợ xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

  27/02/2019

  Bộ Lao động - Thương Binh và Xã hội

 • 1904/QĐ - LĐTBXH

  công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực bảo hiểm xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

  28/12/2018

  Bộ Lao động - Thương Binh và Xã hội

 • 1856/QĐ-BLĐTBXH

  công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

  26/12/2018

  Bộ Lao động - Thương Binh và Xã hội

 • 1789/QĐ-LĐTBXH

  công bố phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực bảo trợ xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

  13/12/2018

  Bộ Lao động - Thương Binh và Xã hội

 • 1685/QĐ-LĐTBXH

  công bố các thủ tục hành chính được sửa đổi về lĩnh vực việc làm thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

  23/11/2018

  Bộ Lao động - Thương Binh và Xã hội

 • 1613/QĐ-LĐTBXH

  công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

  13/11/2018

  Bộ Lao động - Thương Binh và Xã hội

 • 1603/QĐ-LĐTBXH

  Về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi lĩnh vực bảo trợ xã hội, giảm nghèo thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

  12/11/2018

  Bộ Lao động - Thương Binh và Xã hội

 • 1605/QĐ-LĐTBXH

  công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

  12/11/2018

  Bộ Lao động - Thương Binh và Xã hội

 • 1384/QĐ-LĐTBXH

  Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bãi bỏ lĩnh vực bảo hiểm xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

  09/10/2018

  Bộ Lao động - Thương Binh và Xã hội

 • 1380/QĐ-LDTBXH

  Công bố các thủ tục hành chính mới, sửa đổi, thay thế, bãi bỏ về lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

  09/10/2018

  Bộ Lao động - Thương Binh và Xã hội

 • 518/QĐ-LĐTBXH

  Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

  15/05/2018

  Bộ Lao động - Thương Binh và Xã hội