• Tìm thấy 47 quyết định công bố
 • 2479/QĐ-BKHCN

  Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ

  27/08/2019

  Bộ Khoa học và Công nghệ

 • 1354/QĐ-BKHCN

  Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc

  27/05/2019

  Bộ Khoa học và Công nghệ

 • 1337/QĐ-BKHCN

  Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ

  24/05/2019

  Bộ Khoa học và Công nghệ

 • 395/QĐ-BKHCN

  Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ

  28/02/2019

  Bộ Khoa học và Công nghệ

 • 3727/QĐ-BKHCN

  Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng và thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ

  06/12/2018

  Bộ Khoa học và Công nghệ

 • 2405/QĐ-BKHCN

  Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Khoa học và Công nghệ

  24/08/2018

  Bộ Khoa học và Công nghệ

 • 2306/QĐ-BKHCN

  về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ

  16/08/2018

  Bộ Khoa học và Công nghệ

 • 2138/QĐ-BKHCN

  Về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Khoa học và Công nghệ

  01/08/2018

  Bộ Khoa học và Công nghệ

 • 1667/QĐ-BKHCN

  về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Khoa học và Công nghệ

  18/06/2018

  Bộ Khoa học và Công nghệ

 • 1662/QĐ-BKHCN

  Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành/thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng và thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ

  15/06/2018

  Bộ Khoa học và Công nghệ

 • 1573/QĐ-BKHCN

  Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được thay thế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ,

  08/06/2018

  Bộ Khoa học và Công nghệ

 • 1328/QĐ-BKHCN

  Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Khoa học và Công nghệ

  18/05/2018

  Bộ Khoa học và Công nghệ

 • 3675/QĐ-BKHCN

  Quyết định Về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ

  25/12/2017

  Bộ Khoa học và Công nghệ

 • 2388/QĐ-BKHCN

  Về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ (Lĩnh vực: Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng)

  01/09/2017

  Bộ Khoa học và Công nghệ

 • 2084/QĐ-BKHCN

  Về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ

  04/08/2017

  Bộ Khoa học và Công nghệ

 • 1972/QĐ-BKHCN

  Quyết định về việc công bố TTHC được sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ

  27/07/2017

  Bộ Khoa học và Công nghệ

 • 1972/QĐ-BKHCN.

  Về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ

  27/07/2017

  Bộ Khoa học và Công nghệ

 • 1826/QĐ-BKHCN

  Quyết định về việc công bố TTHC mới ban hành, TTHC bị hủy bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ

  10/07/2017

  Bộ Khoa học và Công nghệ

 • 1582/QĐ-BKHCN

  Quyết định về việc công bố TTHC được sửa đổi thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ

  15/06/2017

  Bộ Khoa học và Công nghệ

 • 819/QĐ-BKHCN

  Quyết định về việc công bố TTHC mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ

  17/04/2017

  Bộ Khoa học và Công nghệ