• Tìm thấy 11 quyết định công bố
 • 682/QĐ-BKHĐT

  Công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Kế hoạch và Đầu tư thực hiện việc tiếp nhận và không thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích

  21/05/2019

  Bộ Kế hoạch và Đầu tư

 • 654/QĐ-BKHĐT

  Công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của liên hiệp hợp tác xã và hợp tác xã thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  08/05/2019

  Bộ Kế hoạch và Đầu tư

 • 644/QĐ-BKHĐT

  Công bố Danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận và không tiếp nhận tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc thẩm quyền của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận trực tuyến trên cổng Dịch vụ công của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  07/05/2019

  Bộ Kế hoạch và Đầu tư

 • 585/QĐ-BKHĐT

  Công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoachjv à Đầu tư

  22/04/2019

  Bộ Kế hoạch và Đầu tư

 • 244/QĐ-BKHĐT

  Công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong lĩnh vực đấu thầu thuộc phạm vi chức năng quản lý của

  12/03/2019

  Bộ Kế hoạch và Đầu tư

 • 245/QĐ-BKHĐT

  Công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp, hộ kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  12/03/2019

  Bộ Kế hoạch và Đầu tư

 • 1753/QĐ-BKHĐT

  Công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ, hủy bỏ thuộc lĩnh vực vốn hỗ trợ phát triển chính thức ODA và vốn vay ưu đãi cảu các nhà tài trợ nước ngoài và viện trợ phi chính phủ nước ngoài

  28/11/2018

  Bộ Kế hoạch và Đầu tư

 • 1711/QĐ-BKHĐT

  Công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

  14/11/2018

  Bộ Kế hoạch và Đầu tư

 • 1397/QĐ-BKHĐT

  Công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ, hủy bỏ, hủy công khai lĩnh vực đấu thầu, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, đầu tư vào nông nghiệp nông thôn, thành lập và hoạt động của doanh nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  21/09/2018

  Bộ Kế hoạch và Đầu tư

 • 2029/QĐ-BKHĐT

  Về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc bị bãi bỏ lĩnh vực thành lập và hoạt dộng hợp tác xã thuộc phạm vi chức năng quản lý của bộ Kế hoạch và Đầu tư

  29/03/2018

  Bộ Kế hoạch và Đầu tư

 • 1038/QĐ-BKHĐT

  Công bố chuẩn hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  28/07/2017

  Bộ Kế hoạch và Đầu tư