• Tìm thấy 6 quyết định công bố
 • 1751/QĐ-BKHĐT

  Công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Kế hoạch và Đầu tư thực hiện và không thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích

  28/11/2018

  Bộ Kế hoạch và Đầu tư

 • 1753/QĐ-BKHĐT

  Quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án

  28/11/2018

  Bộ Kế hoạch và Đầu tư

 • 1711/QĐ-BKHĐT

  Công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

  14/11/2018

  Bộ Kế hoạch và Đầu tư

 • 1397/QĐ-BKHĐT

  Thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, quyết định chủ trương đầu tư dự án do nhà đầu tư đề xuất

  21/09/2018

  Bộ Kế hoạch và Đầu tư

 • 2029/QĐ-BKHĐT

  Về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc bị bãi bỏ lĩnh vực thành lập và hoạt dộng hợp tác xã thuộc phạm vi chức năng quản lý của bộ Kế hoạch và Đầu tư

  29/03/2018

  Bộ Kế hoạch và Đầu tư

 • 1038/QĐ-BKHĐT

  Công bố chuẩn hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  28/07/2017

  Bộ Kế hoạch và Đầu tư