• Tìm thấy 12 quyết định công bố
 • 90/QĐ-BGDĐT

  về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ thộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo

  11/01/2019

  Bộ Giáo dục và Đào tạo

 • 4863/QĐ-BGDĐT6

  Về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo

  09/11/2018

  Bộ Giáo dục và Đào tạo

 • 4632/QĐ-BGDĐT

  Về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế, thủ tục hành chính được hủy bỏ, bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo

  26/10/2018

  Bộ Giáo dục và Đào tạo

 • 3778/QĐ-BGDĐT

  Về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo

  21/09/2018

  Bộ Giáo dục và Đào tạo

 • 3779/QĐ-BGDĐT

  Về việc công bố thủ tục hành chính được thay thế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo

  21/09/2018

  Bộ Giáo dục và Đào tạo

 • 3780/QĐ-BGDĐT

  Về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo

  21/09/2018

  Bộ Giáo dục và Đào tạo

 • 3777/QD-BGDĐT

  Về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo

  21/09/2018

  Bộ Giáo dục và Đào tạo

 • 2563/QĐ-BGDĐT

  Về việc công bố thủ tục hành chính được ban hành mới; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế; thủ tục hành chính bị hủy bỏ, bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo

  10/07/2018

  Bộ Giáo dục và Đào tạo

 • 1160/QĐ-BGDĐT

  Về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo

  26/03/2018

  Bộ Giáo dục và Đào tạo

 • 1161/QĐ-BGDĐT

  Về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo

  26/03/2018

  Bộ Giáo dục và Đào tạo

 • 361/QĐ-BGDĐT

  Về việc công bố thủ tục hành chính được thay thế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo

  01/02/2018

  Bộ Giáo dục và Đào tạo

 • 5756/QĐ-BGDĐT

  Về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo

  25/12/2017

  Bộ Giáo dục và Đào tạo