• Tìm thấy 24 quyết định công bố
 • 4252/QĐ-BCT

  Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành/ thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế/ thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công Thương

  12/11/2018

  Bộ Công thương

 • 4009/QĐ-BCT

  Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Điện thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương

  24/10/2018

  Bộ Công thương

 • 3876/QĐ-BCT

  Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính bị hủy bỏ trong lĩnh vực Xuất nhập khẩu thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương

  15/10/2018

  Bộ Công thương

 • 3502/QĐ-BCT

  Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thương mại điện tử thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương

  28/09/2018

  Bộ Công thương

 • 3257/QĐ-BCT

  Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi bổ sung, bị bãi bỏ trong lĩnh vực Xuất nhập khẩu thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương

  07/09/2018

  Bộ Công thương

 • 2454/QĐ-BCT

  Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành/ bị bãi bỏ trong lĩnh vực Kinh doanh khí thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương

  10/07/2018

  Bộ Công thương

 • 2195/QĐ-BCT

  Quyết định công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực xúc tiến thương mại thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương

  25/06/2018

  Bộ Công thương

 • 2114/QĐ-BCT

  Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, bị bãi bỏ trong lĩnh vực xuất nhập khẩu thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ Công Thương

  18/06/2018

  Bộ Công thương

 • 2089A/QĐ-BCT

  Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành/ bị bãi bỏ trong lĩnh vực Vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương

  15/06/2018

  Bộ Công thương

 • 1821/QĐ-BCT

  Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực phòng vệ thương mại thuộc phạm vi và chức năng quản lý của Bộ Công Thương

  25/05/2018

  Bộ Công thương

 • 1611A/QĐ-BCT

  Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành/sửa đổi bổ sung trong lĩnh vực Sở Giao dịch hàng hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương

  09/05/2018

  Bộ Công thương

 • 1229/QĐ-BCT

  Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành/ bị bãi bỏ trong lĩnh vực Quản lý cạnh tranh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương

  12/04/2018

  Bộ Công thương

 • 768/QĐ-BCT

  Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành và bị bãi bỏ trong lĩnh vực xuất nhập khẩu thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương

  12/03/2018

  Bộ Công thương

 • 690A/QĐ-BCT

  Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, bãi bỏ lĩnh vực xúc tiến thương mại thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương

  02/03/2018

  Bộ Công thương

 • 473A/QĐ-BCT

  Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực an toàn thực phẩm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương

  05/02/2018

  Bộ Công thương

 • 416/QĐ-BCT

  Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ trong lĩnh vực hóa chất thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương

  31/01/2018

  Bộ Công thương

 • 415/QĐ-BCT

  Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính bị hủy bỏ, bãi bỏ trong lĩnh vực phân bón vô cơ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương

  31/01/2018

  Bộ Công thương

 • 233/QĐ-BCT

  Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ trong lĩnh vực thương mại quốc tế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương

  18/01/2018

  Bộ Công thương

 • 232/QĐ-BCT

  Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính hủy bỏ, bãi bỏ trong lĩnh vực Thương mại quốc tế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương

  18/01/2018

  Bộ Công thương

 • 201/QĐ-BCT

  Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ hoặc sửa đổi thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương

  17/01/2018

  Bộ Công thương