• Tìm thấy 108 quyết định công bố
 • 3942/QĐ-UBND

  Quyết định Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực phòng chống HIV/AIDS thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Bình Định

  30/11/2019

  Bình Định

 • 3870/QĐ-UBND

  Quyết định Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trên lĩnh vực thể dục thể thao và nghệ thuật biểu diễn thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bình Định

  25/10/2019

  Bình Định

 • 3887/QĐ-UBND

  Quyết định Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Định

  25/10/2019

  Bình Định

 • 3851 /QĐ-UBND

  Quyết định Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực quản lý công sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài chính tỉnh Bình Định

  24/10/2019

  Bình Định

 • 3707 /QĐ-UBND

  Quyết định Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực phòng chống thiên tai thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  14/10/2019

  Bình Định

 • 3639/QĐ-UBND

  Quyết định Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Bảo hiểm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài chính tỉnh Bình Định

  09/10/2019

  Bình Định

 • 3342/QĐ-UBND

  Quyết định Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính bãi bỏ trên lĩnh vực việc làm, lao động, tiền lương thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Định

  18/09/2019

  Bình Định

 • 3205/QĐ-UBND

  Quyết định Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính cấp tỉnh sửa đổi, bổ sung trên lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Định

  06/09/2019

  Bình Định

 • 3123/QĐ-UBND

  Quyết định Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính thay thế trên lĩnh vực đất đai, đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Định

  30/08/2019

  Bình Định

 • 3124/QĐ-UBND

  Quyết định Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, trên lĩnh vực môi trường thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Định

  30/08/2019

  Bình Định

 • 3010/QĐ-UBND

  Quyết định Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trên lĩnh vực năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Định

  30/08/2019

  Bình Định

 • 3073/QĐ-UBND

  Quyết định Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trên lĩnh vực biển và hải đảo, tài nguyên và môi trường thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Định

  29/08/2019

  Bình Định

 • 2955/QĐ-UBND

  Quyết định Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trên lĩnh vực văn hóa thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Văn hóa và Thể thao/ Uỷ ban nhân dân cấp huyện tỉnh Bình Định

  23/08/2019

  Bình Định

 • 2973/QĐ-UBND

  Quyết định Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trên lĩnh vực quản lý công sản thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tài chính tỉnh Bình Định

  23/08/2019

  Bình Định

 • 2924/QĐ-UBND

  Quyết định Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính thay thế trên lĩnh vực xuất nhập khẩu thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định

  21/08/2019

  Bình Định

 • 2882/QĐ-UBND

  Quyết định Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trên lĩnh vực địa chất và khoáng sản thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Định

  16/08/2019

  Bình Định

 • 2881/QĐ-UBND

  Quyết định Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trên lĩnh vực thể dục, thể thao thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bình Định

  16/08/2019

  Bình Định

 • 2835/QĐ-UBND

  Quyết định Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trên lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Lao động -Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Định

  15/08/2019

  Bình Định

 • 2712/QĐ-UBND

  Quyết định Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trên lĩnh vực Quản lý công sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài chính tỉnh Bình Định

  05/08/2019

  Bình Định

 • 2679/QĐ-UBND

  Quyết định Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính cấp tỉnh mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi trên lĩnh vực quản lý lao động ngoài nước, người có công thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Lao động -Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Định

  01/08/2019

  Bình Định