• Tìm thấy 48 quyết định công bố
 • 4328/QĐ-UBND

  Quyết định Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa và Thể thao/Uỷ ban nhân dân cấp huyện thuộc tỉnh Bình Định

  10/12/2018

  Bình Định

 • 4240/QĐ-UBND

  Quyết định Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bình Định

  03/12/2018

  Bình Định

 • 4167/QĐ-UBND

  Quyết định Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới, sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Định

  27/11/2018

  Bình Định

 • 4101/QĐ-UBND

  Quyết địnhVề việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Bình Định

  22/11/2018

  Bình Định

 • 4105/QĐ-UBND

  Quyết định Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực lý lịch tư pháp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Bình Định

  22/11/2018

  Bình Định

 • 4103/QĐ-UBND

  Quyết định Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực văn hóa thuộc phạm vi quản lý của Sở Văn hóa và Thể thao/UBND cấp huyện/UBND cấp xã thuộc tỉnh Bình Định

  22/11/2018

  Bình Định

 • 4104/QĐ-UBND

  Quyết định Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính bị bãi bỏ/hủy bỏ, hủy công khai thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư/Ủy ban nhân dân cấp huyện/Uỷ ban nhân dân cấp xã thuộc tỉnh Bình Định

  22/11/2018

  Bình Định

 • 4095/QĐ-UBND

  Quyết định Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính thay thế, bị bãi bỏ trong lĩnh vực thủy lợi thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn/ UBND cấp huyện/UBND cấp xã thuộc tỉnh Bình Định

  21/11/2018

  Bình Định

 • 4096/QĐ-UBND

  Quyết định Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thay thế, thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn/ UBND cấp huyện thuộc tỉnh Bình Định

  21/11/2018

  Bình Định

 • 3897/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi trong lĩnh vực quốc tịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Bình Định

  06/11/2018

  Bình Định

 • 3864/QĐ-UBND

  Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Định

  02/11/2018

  Bình Định

 • 3865/QĐ-UBND

  Quyết định Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới, sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ, tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Định

  02/11/2018

  Bình Định

 • 3566/QĐ-UBND

  Quyết định Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bình Định

  17/10/2018

  Bình Định

 • 3567/QĐ-UBND

  Quyết định Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi trong lĩnh vực chứng thực thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp/ Ủy ban nhân dân cấp huyện/ Ủy ban nhân dân cấp xã thuộc tỉnh Bình Định

  17/10/2018

  Bình Định

 • 3476/QĐ-UBND

  Quyết định Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; thay thế; thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng tỉnh Bình Định

  12/10/2018

  Bình Định

 • 3399/QĐ-UBND

  Quyết định Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực thủy sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Định

  05/10/2018

  Bình Định

 • 3400/QĐ-UBND

  Quyết định Về việc công bố bãi thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Định

  05/10/2018

  Bình Định

 • 3293/QĐ-UBND

  Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành và bãi bỏ một số thủ tục hành chính trong lĩnh vực thương mại quốc tế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương tỉnh Bình Định

  27/09/2018

  Bình Định

 • 3204/QĐ-UBND

  Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bình Định

  19/09/2018

  Bình Định

 • 3155/QĐ-UBND

  Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành và bãi bỏ một số thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo và thi đua, khen thưởng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ/UBND cấp huyện/UBND cấp xã thuộc tỉnh Bình Định

  17/09/2018

  Bình Định