• Tìm thấy 59 quyết định công bố
 • 703/QĐ-UBND

  Quyết định Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Thông tin và Truyền thông/ Ủy ban nhân dân cấp huyện thuộc tỉnh Bình Định

  07/03/2019

  Bình Định

 • 643/QĐ-UBND

  Quyết định Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; sửa đổi, bổ sung, thay thế; thủ tục hành chính bị hủy bỏ, bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo/ UBND cấp huyện/UBND cấp xã thuộc tỉnh Bình Định

  01/03/2019

  Bình Định

 • 644 /QĐ - UBND

  Quyết định Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành và thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực an toàn thực phẩm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương tỉnh Bình Định

  01/03/2019

  Bình Định

 • 645 /QĐ - UBND

  Quyết định Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành và bãi bỏ các thủ tục hành chính trong lĩnh vực kinh doanh khí thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương/UBND cấp huyện thuộc tỉnh Bình Định

  01/03/2019

  Bình Định

 • 646 /QĐ - UBND

  Quyết định Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực điện thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương tỉnh Bình Định

  01/03/2019

  Bình Định

 • 472/QĐ-UBND

  Quyết định Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành và bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài chính tỉnh Bình Định

  15/02/2019

  Bình Định

 • 392/QĐ-UBND

  Quyết định Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực thủy lợi thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn/UBND cấp huyện/UBND cấp xã thuộc tỉnh Bình Định

  31/01/2019

  Bình Định

 • 393/QĐ-UBND

  Quyết định Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính thay thế, bị bãi bỏ trong lĩnh vực thủy sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Định

  31/01/2019

  Bình Định

 • 187/QĐ-UBND

  Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực du lịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Du lịch tỉnh Bình Định

  17/01/2019

  Bình Định

 • 83 /QĐ-UBND

  Quyết định Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thay thế, bị bãi bỏ trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn/ UBND cấp huyện/UBND cấp xã thuộc tỉnh Bình Định

  09/01/2019

  Bình Định

 • 84/QĐ-UBND

  Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực trồng trọt thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn/UBND cấp xã thuộc tỉnh Bình Định

  09/01/2019

  Bình Định

 • 4328/QĐ-UBND

  Quyết định Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa và Thể thao/Uỷ ban nhân dân cấp huyện thuộc tỉnh Bình Định

  10/12/2018

  Bình Định

 • 4240/QĐ-UBND

  Quyết định Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bình Định

  03/12/2018

  Bình Định

 • 4167/QĐ-UBND

  Quyết định Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới, sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Định

  27/11/2018

  Bình Định

 • 4101/QĐ-UBND

  Quyết địnhVề việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Bình Định

  22/11/2018

  Bình Định

 • 4105/QĐ-UBND

  Quyết định Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực lý lịch tư pháp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Bình Định

  22/11/2018

  Bình Định

 • 4103/QĐ-UBND

  Quyết định Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực văn hóa thuộc phạm vi quản lý của Sở Văn hóa và Thể thao/UBND cấp huyện/UBND cấp xã thuộc tỉnh Bình Định

  22/11/2018

  Bình Định

 • 4104/QĐ-UBND

  Quyết định Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính bị bãi bỏ/hủy bỏ, hủy công khai thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư/Ủy ban nhân dân cấp huyện/Uỷ ban nhân dân cấp xã thuộc tỉnh Bình Định

  22/11/2018

  Bình Định

 • 4095/QĐ-UBND

  Quyết định Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính thay thế, bị bãi bỏ trong lĩnh vực thủy lợi thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn/ UBND cấp huyện/UBND cấp xã thuộc tỉnh Bình Định

  21/11/2018

  Bình Định

 • 4096/QĐ-UBND

  Quyết định Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thay thế, thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn/ UBND cấp huyện thuộc tỉnh Bình Định

  21/11/2018

  Bình Định