• Tìm thấy 36 quyết định công bố
 • 3566/QĐ-UBND

  Quyết định Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bình Định

  17/10/2018

  Bình Định

 • 3567/QĐ-UBND

  Quyết định Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi trong lĩnh vực chứng thực thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp/ Ủy ban nhân dân cấp huyện/ Ủy ban nhân dân cấp xã thuộc tỉnh Bình Định

  17/10/2018

  Bình Định

 • 3476/QĐ-UBND

  Quyết định Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; thay thế; thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng tỉnh Bình Định

  12/10/2018

  Bình Định

 • 3399/QĐ-UBND

  Quyết định Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực thủy sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Định

  05/10/2018

  Bình Định

 • 3400/QĐ-UBND

  Quyết định Về việc công bố bãi thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Định

  05/10/2018

  Bình Định

 • 3293/QĐ-UBND

  Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành và bãi bỏ một số thủ tục hành chính trong lĩnh vực thương mại quốc tế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương tỉnh Bình Định

  27/09/2018

  Bình Định

 • 3204/QĐ-UBND

  Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bình Định

  19/09/2018

  Bình Định

 • 3155/QĐ-UBND

  Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành và bãi bỏ một số thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo và thi đua, khen thưởng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ/UBND cấp huyện/UBND cấp xã thuộc tỉnh Bình Định

  17/09/2018

  Bình Định

 • 3062/QĐ-UBND

  Quyết định Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành và bãi bỏ một số thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài chính/Ủy ban nhân dân cấp huyện/Ủy ban nhân dân cấp xã thuộc tỉnh Bình Định

  10/09/2018

  Bình Định

 • 3027/QĐ-UBND

  Quyết định Về việc công bố bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài chính tỉnh Bình Định

  07/09/2018

  Bình Định

 • 2962/QĐ-UBND

  Quyết định Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Bình Định

  30/08/2018

  Bình Định

 • 2944/QĐ-UBND

  Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ, năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Định

  29/08/2018

  Bình Định

 • 2945/QĐ-UBND

  Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ, tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Định

  29/08/2018

  Bình Định

 • 2943/QĐ-UBND

  Quyết định Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực xúc tiến thương mại thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương tỉnh Bình Định

  29/08/2018

  Bình Định

 • 2757/QĐ-UBND

  Quyết định công bố Danh mục bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng tỉnh Bình Định

  15/08/2018

  Bình Định

 • 2706/QĐ-UBND

  Quyết định Về việc công bố Danh mục bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn Bình Định

  10/08/2018

  Bình Định

 • 2710/QĐ-UBND

  Quyết định Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung và thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực việc làm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Định

  10/08/2018

  Bình Định

 • 2638 /QĐ-UBND

  Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp/Ủy ban nhân dân cấp huyện/Ủy ban nhân dân cấp xã thuộc tỉnh Bình Định

  02/08/2018

  Bình Định

 • 2639 /QĐ-UBND

  Quyết định Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Bình Định

  02/08/2018

  Bình Định

 • 2040/QĐ-UBND

  Quyết định Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực du lịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Du lịch tỉnh Bình Định

  14/06/2018

  Bình Định