• Tìm thấy 92 quyết định công bố
 • 2270/QĐ-UBND

  Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực nuôi con nuôi thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Tư pháp trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

  06/09/2019

  Bình Thuận

 • 2230/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính bị hủy bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

  03/09/2019

  Bình Thuận

 • 2214/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được ban hành mới trong lĩnh vực hoạt động xây dựng, vật liệu xây dựng, nhà ở và công sở, phát triển đô thị, hạ tầng kỹ thuật thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

  30/08/2019

  Bình Thuận

 • 2179/QĐ-UBND

  Về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

  28/08/2019

  Bình Thuận

 • 2180/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thú y thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

  28/08/2019

  Bình Thuận

 • 2128/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Quản lý công sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

  21/08/2019

  Bình Thuận

 • 1874/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Dược phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế

  25/07/2019

  Bình Thuận

 • 1875/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Thể dục thể thao thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

  25/07/2019

  Bình Thuận

 • 1748/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi lĩnh vực người có công thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội

  10/07/2019

  Bình Thuận

 • 1658/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ

  02/07/2019

  Bình Thuận

 • 1603/QĐ-UBND

  Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính ban hành mới, sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực An toàn thực phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương, UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh

  26/06/2019

  Bình Thuận

 • 1532/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính bị bãi bỏ, thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

  19/06/2019

  Bình Thuận

 • 1467/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

  11/06/2019

  Bình Thuận

 • 1330/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

  29/05/2019

  Bình Thuận

 • 1324/QĐ-UBND

  Về vi ệc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, th ủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính thay thế, thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền gi ải quyết c ủa Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND c ấp huyện trên đị a bàn tỉnh Bình Thuận

  28/05/2019

  Bình Thuận

 • 1226/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính bị bãi bỏ, thủ tục hành chính đưa ra khỏi danh mục thủ tục hành chính công bố thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

  17/05/2019

  Bình Thuận

 • 1132/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực triển lãm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

  07/05/2019

  Bình Thuận

 • 1083/QĐ-UBND

  Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính ban hành mới trong lĩnh vực đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn tỉnh

  03/05/2019

  Bình Thuận

 • 1024/QĐ-UBND

  Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực luật sư, trọng tài thương mại thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Tư pháp trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

  22/04/2019

  Bình Thuận

 • 889/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

  09/04/2019

  Bình Thuận