• Tìm thấy 29 quyết định công bố
 • 1705/QĐ-UBND

  Công bố 14 (mười bốn) thủ tục hành chính bổ sung được tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, UBND cấp huyện thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Ngành Kế hoạch và Đầu tư trên địa bàn tỉnh Bình Phước

  16/08/2019

  Bình Phước

 • 1617/QĐ-UBND

  Công bố thủ tục hành chính được tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế trên địa bàn tỉnh Bình Phước

  02/08/2019

  Bình Phước

 • 1618/QĐ-UBND

  Công bố thủ tục hành chính được tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, UBND cấp huyện và UBND cấp xã thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Phước

  02/08/2019

  Bình Phước

 • 1567/QĐ-UBND

  Công bố thủ tục hành chính thay thế được tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, Ủy ban nhân dân cấp huyện thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành Xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Phước

  29/07/2019

  Bình Phước

 • 1570/QĐ-UBND

  Công bố thủ tục hành chính được tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, tại UBND cấp huyện thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh Bình Phước

  29/07/2019

  Bình Phước

 • 1562/QĐ-UBND

  Công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ban Dân tộc trên địa bàn tỉnh Bình Phước

  29/07/2019

  Bình Phước

 • 1569/QĐ-UBND

  Công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thay thế và bãi bỏ thủ tục hành chính tại Quyết định số 1545/QĐ-UBND ngày 07/7/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

  29/07/2019

  Bình Phước

 • 1563/QĐ-UBND

  Công bố thủ tục hành chính được tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, UBND cấp huyện thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành Kế hoạch và Đầu tư trên địa bàn tỉnh Bình Phước

  29/07/2019

  Bình Phước

 • 1318/QĐ-UBND

  Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ của Sở Tài chính, Ủy ban nhân dân cấp huyện thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành Tài chính trên địa bàn tỉnh Bình Phước

  16/07/2019

  Bình Phước

 • 1462/QĐ-UBND

  Công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thay thế và bãi bỏ thủ tục hành chính tại Quyết định số 1545/QĐ-UBND ngày 07/7/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

  16/07/2019

  Bình Phước

 • 1116/QĐ-UBND

  Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành Khoa học và Công nghệ trên địa bàn tỉnh Bình Phước

  16/07/2019

  Bình Phước

 • 1464/QĐ-UBND

  Công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Nuôi con nuôi, tiếp nhận và trả kết quả tại UBND cấp xã thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành Tư pháp được ban hành tại Quyết định số 306/QĐ-UBND ngày 18/02/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh

  12/07/2019

  Bình Phước

 • 718/QĐ-UBND

  Về việc sửa đổi, bổ sung và thay thế 03 thủ tục hành chính về lĩnh vực Trọng tài thương mại thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành Tư pháp được ban hành tại Quyết định số 306/QĐ-UBND ngày 18/02/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh

  12/04/2019

  Bình Phước

 • 719/QĐ-UBND

  Về việc công bố thủ tục hành chính tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch trên địa bàn tỉnh Bình Phước

  12/04/2019

  Bình Phước

 • 720/QĐ-UBND

  Về việc sửa đổi, bổ sung 02 thủ tục hành chính về lĩnh vực Luật sư thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành Tư pháp được ban hành tại Quyết định số 306/QĐ-UBND ngày 18/02/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh

  12/04/2019

  Bình Phước

 • 346/QĐ-UBND

  Về việc công bố thủ tục hành chính tiếp nhận tại Trung tâm phục vụ hành chính công, Sở Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng Đăng ký đất đai, Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ủy ban nhân cấp xã thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Phước

  25/02/2019

  Bình Phước

 • 306/QĐ-UBND

  Công bố thủ tục hành chính tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm phục vụ hành chính công, tiếp nhận và thực hiện tại Sở Tư pháp, tại Phòng, Trung tâm thuộc sở, Văn phòng Công chứng, Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành Tư pháp trên địa bàn tỉnh Bình Phướ

  18/02/2019

  Bình Phước

 • 102/QĐ-UBND

  Về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung tiếp nhận tại Trung tâm phục vụ hành chính công thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Thông tin và Truyền thông trên địa bàn tỉnh Bình Phước

  15/01/2019

  Bình Phước

 • 2993/QĐ-UBND

  công bố bộ thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ được tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm phục vụ hành chính công, UBND cấp huyện thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành Khoa học và Công nghệ trên địa bàn tỉnh Bình Phước

  28/12/2018

  Bình Phước

 • 2934/QĐ-UBND

  Công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế và bãi bỏ; tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm phục vụ hành chính công, Sở Lao động –Thương binh và Xã hội, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tỉnh, đơn vị trực thuộc Sở, UBND cấp huyện, UBND cấp xã thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành Lao động-Thương binh và Xã hội trên địa bàn tỉnh Bình Phước

  25/12/2018

  Bình Phước