• Tìm thấy 4 quyết định công bố
 • 805/QĐ-UBND

  Công bố thủ tục hành chính mới ban hành và Bai bỏ trong lĩnh vực hóa chất tiếp nhận tại trung tâm Hành chính công thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Công Thương trên địa bàn tỉnh Bình Phước

  19/04/2018

  Bình Phước

 • 690/QĐ-UBND

  Công bố thủ tục hành chinhsmowis ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung việc tiếp nhận tại Trung tâm hành chính công thuộc thẩm quyến giải quyết của Ban Quản lý khu kinh tế trên địa bàn tỉnh Bình phước

  04/04/2018

  Bình Phước

 • 693/QĐ-UBND

  Công bố thủ tục hảnh chính lĩnh vực Lưu thông hàng hóa trong nhước được thực hiện tại Trung tâm hành chính công thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Công Thương trên địa bàn tỉnh Bình Phước

  04/04/2018

  Bình Phước

 • 275/QĐ-UBND

  Công bổ thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Đấu giá tài sản thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Bình phước

  02/02/2018

  Bình Phước