• Tìm thấy 11 quyết định công bố
 • 2993/QĐ-UBND

  công bố bộ thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ được tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm phục vụ hành chính công, UBND cấp huyện thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành Khoa học và Công nghệ trên địa bàn tỉnh Bình Phước

  28/12/2018

  Bình Phước

 • 2934/QĐ-UBND

  Công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế và bãi bỏ; tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm phục vụ hành chính công, Sở Lao động –Thương binh và Xã hội, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tỉnh, đơn vị trực thuộc Sở, UBND cấp huyện, UBND cấp xã thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành Lao động-Thương binh và Xã hội trên địa bàn tỉnh Bình Phước

  25/12/2018

  Bình Phước

 • 2750/QĐ-UBND

  Công bố thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung, thay thế và bãi bỏ; Tiếp nhận và Trả kết quả tại Trung tâm phục vụ hành chính công, tại Sở Công Thương, UBND cấp huyện, UBND cấp xã thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh Bình Phước

  04/12/2018

  Bình Phước

 • 2613/QĐ-UBND

  Công bố thủ tục hành chính tiếp nhận tại Trung tâm phục vụ hành chính công, tại UBND cấp huyện thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Phước

  22/11/2018

  Bình Phước

 • 2465/QĐ-UBND

  Công bố thủ tục hành chính của Sở Tài chính, tại UBND cấp huyện thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Tài chính trên địa bàn tỉnh Bình Phước

  29/10/2018

  Bình Phước

 • 2336/QĐ-UBND

  Công bố thủ tục hành chính tiếp nhận tại Trung tâm phục vụ hành chính công, tại UBND cấp huyện, UBND cấp xã thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Nội vụ trên địa bàn tỉnh Bình Phước

  09/10/2018

  Bình Phước

 • 2116/QĐ-UBND

  Công bố thủ tục hành chính tiếp nhận tại Trung tâm phục vụ hành chính công, tại UBND cấp huyện thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Thông tin và Truyền thông trên địa bàn tỉnh Bình Phước

  06/09/2018

  Bình Phước

 • 1545/QĐ-UBND

  Công bốthủ tục hành chính được tiếp nhận tại Trung tâm hành chính công, tại Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành Giáo dục và Đào tạo trên địa bàn tỉnh Bình Phước

  03/07/2018

  Bình Phước

 • 1542/QĐ-UBND

  Công bố thủ tục hành chính được tiếp nhận tại Trung tâm phục vụ hành chính công, tại Sở Y tế và UBND cấp huyện thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành Y tế trên địa bàn địa bàn tỉnh Bình Phước

  03/07/2018

  Bình Phước

 • 690/QĐ-UBND

  Công bố thủ tục hành chinhsmowis ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung việc tiếp nhận tại Trung tâm hành chính công thuộc thẩm quyến giải quyết của Ban Quản lý khu kinh tế trên địa bàn tỉnh Bình phước

  04/04/2018

  Bình Phước

 • 275/QĐ-UBND

  Công bổ thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Đấu giá tài sản thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Bình phước

  02/02/2018

  Bình Phước