• Tìm thấy 195 quyết định công bố
 • 1757/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục 06 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Công nghiệp tiêu dùng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Bến Tre

  16/08/2019

  Bến Tre

 • 1758/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục 06 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Lưu thông hàng hoá trong nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Bến Tre

  16/08/2019

  Bến Tre

 • 1759/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục 03 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Lưu thông hàng hoá trong nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bến Tre

  16/08/2019

  Bến Tre

 • 1736 /QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục 16 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thú y thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bến Tre

  14/08/2019

  Bến Tre

 • 1718/QĐ-UBND

  Quyết định về việc công bố Danh mục 01 thủ tục hành chính ban hành mới, 30 thủ tục hành chính thay thế, 04 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường

  13/08/2019

  Bến Tre

 • 1695/QĐ-UBND

  Quyết định về việc công bố Danh mục 05 thủ tục hành chính ban hành mới, 27 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thể dục, thể thao bảo đảm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

  08/08/2019

  Bến Tre

 • 1638/QĐ-UBND

  Quyết định về việc công bố Danh mục 09 thủ tục hành chính thay thế trong lĩnh vực đăng ký biện pháp bảo đảm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bến Tre

  02/08/2019

  Bến Tre

 • 1582/QĐ-UBND

  Quyết định về việc công bố Danh mục 01 thủ tục hành chính ban hành mới, danh mục 01 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực quản lý công sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính

  26/07/2019

  Bến Tre

 • 1453/QĐ-UBND

  Quyết định về việc công bố Danh mục 01 thủ tục hành chính ban hành mới lĩnh vực người có công thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

  10/07/2019

  Bến Tre

 • 1431/QĐ-UBND

  Quyết định về việc công bố Danh mục 01 thủ tục hành chính thay thế lĩnh vực đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường

  08/07/2019

  Bến Tre

 • 1432 /QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục 04 thủ tục hành chính được thay thế lĩnh vực quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bến Tre

  08/07/2019

  Bến Tre

 • 1410/QĐ-UBND

  Quyết định về việc công bố Danh mục 03 thủ tục hành chính ban hành mới, 06 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; 09 thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế

  05/07/2019

  Bến Tre

 • 1323/QĐ-UBND

  Quyết định về việc công bố Danh mục 01 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực lao động, tiền lương thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bến Tre

  21/06/2019

  Bến Tre

 • 1324/QĐ-UBND

  Quyết định về việc công bố Danh mục 05 thủ tục hành chính ban hành mới, danh mục 01 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực lao động, tiền lương thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bến Tre

  21/06/2019

  Bến Tre

 • 1322/QĐ-UBND

  Quyết định về việc công bố Danh mục 02 thủ tục hành chính ban hành mới, danh mục 03 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực trang thiết bị y tế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Bến Tre

  21/06/2019

  Bến Tre

 • 1285/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục 16 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; 04 thủ tục hành chính được bãi bỏ trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của hợp tác xã thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện

  13/06/2019

  Bến Tre

 • 1286/QĐ-UBND

  Quyết định về việc công bố Danh mục 01 thủ tục hành chính ban hành mới lĩnh vực dân số thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bến Tre

  13/06/2019

  Bến Tre

 • 1281/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục 15 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; 05 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của liên hiệp hợp tác xã thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bến Tre

  12/06/2019

  Bến Tre

 • 1231/QĐ-UBND

  Quyết định về việc công bố Danh mục 04 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; 01 thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực lao động nước ngoài thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

  05/06/2019

  Bến Tre

 • 1232/QĐ-UBND

  Quyết định về việc công bố Danh mục16 thủ tục hành chính ban hành mới, 13 thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực dược phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế

  05/06/2019

  Bến Tre