• Tìm thấy 55 quyết định công bố
 • 2402/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục 04 thủ tục hành chính mới ban hành; 02 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; 01 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ

  14/11/2018

  Bến Tre

 • 2416/QĐ-UBND

  Quyết định về việc công bố Danh mục 02 thủ tục hành chính ban hành mới, 02 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực trợ giúp pháp lý thuộc thẩm quyền giải quyết Sở Tư pháp tỉnh Bến Tre

  08/11/2018

  Bến Tre

 • 2418/QĐ-UBND

  Quyết định về việc công bố Danh mục 16 thủ tục hành chính ban hành mới, 04 thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bến Tre

  08/11/2018

  Bến Tre

 • 2399/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục 03 thủ tục hành chính mới ban hành, 04 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực kinh doanh khí thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bến Tre

  06/11/2018

  Bến Tre

 • 2400/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục 24 thủ tục hành chính mới ban hành, 36 thủ tục bị bãi bỏ trong lĩnh vực kinh doanh khí thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Bến Tre

  06/11/2018

  Bến Tre

 • 2394/QĐ-UBND

  Quyết định về việc công bố Danh mục 01 thủ tục hành chính ban hành mới lĩnh vực thủy lợi thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bến Tre

  05/11/2018

  Bến Tre

 • 2392/QĐ-UBND

  Quyết định về việc công bố Danh mục 10 thủ tục hành chính ban hành mới trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bến Tre

  05/11/2018

  Bến Tre

 • 2262/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục 01 thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực lễ hội thuộc thẩm quyền giải quyết của của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bến Tre

  26/10/2018

  Bến Tre

 • 2321/QĐ-UBND

  Quyết định về việc công bố Danh mục 02 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bến Tre

  26/10/2018

  Bến Tre

 • 2311/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục 03 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bến Tre

  25/10/2018

  Bến Tre

 • 2312/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục 01 thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bến Tre

  25/10/2018

  Bến Tre

 • 2310/QĐ-UBND

  Quyết định về việc công bố Danh mục 05 thủ tục hành chính ban hành mới trong lĩnh vực hỗ trợ chính sách khuyến khích phát triển hợp tác xã thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bến Tre

  25/10/2018

  Bến Tre

 • 2264/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục 02 thủ tục hành chính mới ban hành, 01 thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực lễ hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bến Tre

  19/10/2018

  Bến Tre

 • 2263/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục 02 thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực lễ hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bến Tre

  19/10/2018

  Bến Tre

 • 2259 /QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục 07 thủ tục hành chính mới ban hành; 02 thủ tục hành chính được thay thế lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bến Tre

  18/10/2018

  Bến Tre

 • 2227/QĐ-UBND

  Quyết định về việc công bố Danh mục 03 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực lý lịch tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Bến Tre

  17/10/2018

  Bến Tre

 • 2226/QĐ-UBND

  Quyết định về việc công bố Danh mục 06 thủ tục hành chính ban hành mới, 06 thủ tục hành chínhđược sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc thẩm quyền giải quyết Sở Giao thông Vận tải

  17/10/2018

  Bến Tre

 • 2170/QĐ-UBND

  Quyết định về việc công bố Danh mục 02 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản thuộc thẩm quyền giải quyết Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bến Tre

  10/10/2018

  Bến Tre

 • 2156/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục 05 thủ tục hành chính mới ban hành; 01 thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bến Tre

  09/10/2018

  Bến Tre

 • 2109/QĐ-UBND

  Quyết định về việc công bố Danh mục 01 thủ tục hành chính ban hành mới trong lĩnh vực hòa giải cơ sở thuộc thẩm quyền giải quyết Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bến Tre

  04/10/2018

  Bến Tre