• Tìm thấy 173 quyết định công bố
 • 1081/QĐ-UBND

  Quyết định về việc công bố Danh mục 01 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực nuôi con nuôi thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bến Tre

  21/05/2019

  Bến Tre

 • 965 /QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục Danh mục 10 thủ tục hành chính mới ban hành, 04 thủ tục hành chính thay thế, 02 thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực thủy sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bến Tre

  13/05/2019

  Bến Tre

 • 966/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục 03 thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực thủy sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bến Tre

  13/05/2019

  Bến Tre

 • 967 /QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục 02 thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực chăn nuôi thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bến Tre

  13/05/2019

  Bến Tre

 • 891/QĐ-UBND

  Quyết định về việc công bố Danh muc 01 thủ tục hành chính thay thế lĩnh vực tài nguyên và môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bến Tre

  06/05/2019

  Bến Tre

 • 862/QĐ-UBND

  Quyết định về việc công bố Danh mục 01 thủ tục hành chính bãi bỏ lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc thẩm quyền giải quyết Sở Giao thông vận tải

  03/05/2019

  Bến Tre

 • 863/QĐ-UBND

  Quyết định về việc công bố Danh mục 07 thủ tục hành chính ban hành mới, 02 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; 01 thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực lao động ngoài nước, giáo dục nghề nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

  03/05/2019

  Bến Tre

 • 854 /QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục 01 thủ tục hành chính được thay thế, 11 thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bến Tre

  02/05/2019

  Bến Tre

 • 855/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục 03 thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bến Tre

  02/05/2019

  Bến Tre

 • 856/QĐ-UBND

  Quyết định về việc công bố Danh mục 01 thủ tục hành chính ban hành mới lĩnh vực đo đạc bản đồ thuộc thẩm quyền giải quyết Sở Tài nguyên và Môi trường

  02/05/2019

  Bến Tre

 • 857/QĐ-UBND

  Quyết định về việc công bố Danh mục 03 thủ tục hành chính ban hành mới, 04 thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực khí tượng thủy văn thuộc thẩm quyền giải quyết Sở Tài nguyên và Môi trường

  02/05/2019

  Bến Tre

 • 858/QĐ-UBND

  Quyết định về việc công bố Danh mục 16 thủ tục hành chính thay thế, 02 thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường

  02/05/2019

  Bến Tre

 • 859/QĐ-UBND

  Quyết định về việc công bố Danh mục 16 thủ tục hành chính thay thế lĩnh vực tài nguyên nước Sở Tài nguyên và Môi trường

  02/05/2019

  Bến Tre

 • 860/QĐ-UBND

  Quyết định về việc công bố Danh mục 18 thủ tục hành chính thay thế lĩnh vực địa chất khoáng sản thuộc thẩm quyền giải quyết Sở Tài nguyên và Môi trường

  02/05/2019

  Bến Tre

 • 781/QĐ-UBND

  Quyết định về việc công bố Danh mục 01 thủ tục hành chính ban hành mới lĩnh vực chính quyền địa phương thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Bến Tre

  24/04/2019

  Bến Tre

 • 779/QĐ-UBND

  Quyết định về việc công bố Danh mục 03 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực mỹ phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Bến Tre

  24/04/2019

  Bến Tre

 • 780 /QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục 01 thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực quản lý xây dựng công trình thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bến Tre

  24/04/2019

  Bến Tre

 • 755/QĐ-UBND

  Quyết định về việc công bố Danh mục 03 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực trọng tài thương mại thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp

  22/04/2019

  Bến Tre

 • 758/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục 07 thủ tục hành chính mới ban hành, 04 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Bến Tre

  22/04/2019

  Bến Tre

 • 756/QĐ-UBND

  Quyết định về việc công bố Danh mục 01 thủ tục hành chính ban hành mới; 02 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ

  22/04/2019

  Bến Tre