• Tìm thấy 101 quyết định công bố
 • 54/QĐ-UBND

  Quyết định về việc công bố Danh mục 03 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực việc làm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động, Thương bình và Xã hội tỉnh Bến Tre

  10/01/2019

  Bến Tre

 • 26/QĐ-UBND

  Quyết định về việc công bố Danh mục 17 thủ tục hành chính ban hành mới trong lĩnh vực dược phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Bến Tre

  07/01/2019

  Bến Tre

 • 2885/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục 03 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế chuyên ngành văn hoá thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

  28/12/2018

  Bến Tre

 • 2849/QĐ-UBND

  Quyết định về việc công bố Danh mục 09 thủ tục hành chính ban hành mới, 08 thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ

  27/12/2018

  Bến Tre

 • 2850/QĐ-UBND

  Quyết định về việc công bố Danh mục 08 thủ tục hành chính ban hành mới, 08 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bến Tre

  27/12/2018

  Bến Tre

 • 2851/QĐ-UBND

  Quyết định về việc công bố Danh mục 05 thủ tục hành chính ban hành mới, 05 thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực thi đua, khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bến Tre

  27/12/2018

  Bến Tre

 • 2746/QĐ-UBND

  Quyết định về việc công bố Danh mục 01 thủ tục hành chính ban hành mới; 21 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; 22 thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực thủy sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  18/12/2018

  Bến Tre

 • 2750/QĐ-UBND

  Quyết định về việc công bố Danh mục 01 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đăng kiểm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Bến Tre

  18/12/2018

  Bến Tre

 • 2749/QĐ-UBND

  Quyết định về việc công bố Danh mục 04 thủ tục hành chính thay thế trong lĩnh vực viện trợ phi chính phủ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bến Tre

  18/12/2018

  Bến Tre

 • 2652/QĐ-UBND

  Quyết định về việc công bố Danh mục 01 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đầu tư vào nông nghiệp nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bến Tre

  10/12/2018

  Bến Tre

 • 2644/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục 25 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thể dục, thể thao thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bến Tre

  07/12/2018

  Bến Tre

 • 2600/QĐ-UBND

  Quyết định về việc công bố Danh mục 05 thủ tục hành chính mới ban hành; 03 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; 02 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực điện thuộc thẩm quyền của Sở Công Thương tỉnh Bến Tre

  03/12/2018

  Bến Tre

 • 2599/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục 02 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực văn hoá thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bến Tre

  03/12/2018

  Bến Tre

 • 2516/QĐ-UBND

  Quyết định về việc công bố Danh mục 05 thủ tục hành chính ban hành mới, 50 thủ tục hành chính thay thế, 07 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Bến Tre

  20/11/2018

  Bến Tre

 • 2499/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục 04 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực văn hoá thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bến Tre

  19/11/2018

  Bến Tre

 • 2498/QĐ-UBND

  Quyết định về việc công bố Danh mục 01 thủ tục hành chính ban hành mới, 05 thủ tục hành chính thay thế trong lĩnh vực đăng kiểm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông của tỉnh Bến Tre

  19/11/2018

  Bến Tre

 • 2402/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục 04 thủ tục hành chính mới ban hành; 02 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; 01 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ

  14/11/2018

  Bến Tre

 • 2443/QĐ-UBND

  Quyết định về việc công bố Danh mục 02 thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực văn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã

  12/11/2018

  Bến Tre

 • 2447/QĐ-UBND

  Quyết định về việc công bố Danh mục 02 thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực văn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện

  12/11/2018

  Bến Tre

 • 2416/QĐ-UBND

  Quyết định về việc công bố Danh mục 02 thủ tục hành chính ban hành mới, 02 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực trợ giúp pháp lý thuộc thẩm quyền giải quyết Sở Tư pháp tỉnh Bến Tre

  08/11/2018

  Bến Tre