• Tìm thấy 185 quyết định công bố
 • 1431/QĐ-UBND

  Quyết định về việc công bố Danh mục 01 thủ tục hành chính thay thế lĩnh vực đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường

  08/07/2019

  Bến Tre

 • 1410/QĐ-UBND

  Quyết định về việc công bố Danh mục 03 thủ tục hành chính ban hành mới, 06 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; 09 thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế

  05/07/2019

  Bến Tre

 • 1323/QĐ-UBND

  Quyết định về việc công bố Danh mục 01 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực lao động, tiền lương thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bến Tre

  21/06/2019

  Bến Tre

 • 1324/QĐ-UBND

  Quyết định về việc công bố Danh mục 05 thủ tục hành chính ban hành mới, danh mục 01 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực lao động, tiền lương thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bến Tre

  21/06/2019

  Bến Tre

 • 1322/QĐ-UBND

  Quyết định về việc công bố Danh mục 02 thủ tục hành chính ban hành mới, danh mục 03 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực trang thiết bị y tế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Bến Tre

  21/06/2019

  Bến Tre

 • 1285/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục 16 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; 04 thủ tục hành chính được bãi bỏ trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của hợp tác xã thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện

  13/06/2019

  Bến Tre

 • 1286/QĐ-UBND

  Quyết định về việc công bố Danh mục 01 thủ tục hành chính ban hành mới lĩnh vực dân số thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bến Tre

  13/06/2019

  Bến Tre

 • 1281/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục 15 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; 05 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của liên hiệp hợp tác xã thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bến Tre

  12/06/2019

  Bến Tre

 • 1231/QĐ-UBND

  Quyết định về việc công bố Danh mục 04 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; 01 thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực lao động nước ngoài thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

  05/06/2019

  Bến Tre

 • 1232/QĐ-UBND

  Quyết định về việc công bố Danh mục16 thủ tục hành chính ban hành mới, 13 thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực dược phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế

  05/06/2019

  Bến Tre

 • 1230/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục 02 thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bến Tre

  05/06/2019

  Bến Tre

 • 1081/QĐ-UBND

  Quyết định về việc công bố Danh mục 01 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực nuôi con nuôi thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bến Tre

  21/05/2019

  Bến Tre

 • 965 /QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục Danh mục 10 thủ tục hành chính mới ban hành, 04 thủ tục hành chính thay thế, 02 thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực thủy sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bến Tre

  13/05/2019

  Bến Tre

 • 966/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục 03 thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực thủy sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bến Tre

  13/05/2019

  Bến Tre

 • 967 /QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục 02 thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực chăn nuôi thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bến Tre

  13/05/2019

  Bến Tre

 • 943/QĐ-UBND

  Quyết định về việc công bố Danh mục 06 thủ tục hành chính ban hành mới, 08 thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo

  10/05/2019

  Bến Tre

 • 891/QĐ-UBND

  Quyết định về việc công bố Danh muc 01 thủ tục hành chính thay thế lĩnh vực tài nguyên và môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bến Tre

  06/05/2019

  Bến Tre

 • 862/QĐ-UBND

  Quyết định về việc công bố Danh mục 01 thủ tục hành chính bãi bỏ lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc thẩm quyền giải quyết Sở Giao thông vận tải

  03/05/2019

  Bến Tre

 • 863/QĐ-UBND

  Quyết định về việc công bố Danh mục 07 thủ tục hành chính ban hành mới, 02 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; 01 thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực lao động ngoài nước, giáo dục nghề nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

  03/05/2019

  Bến Tre

 • 854 /QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục 01 thủ tục hành chính được thay thế, 11 thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bến Tre

  02/05/2019

  Bến Tre