• Tìm thấy 136 quyết định công bố
 • 487/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục 02 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực bảo vệ thực vật thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bến Tre

  18/03/2019

  Bến Tre

 • 465/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục 01 thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực bảo vệ thực vật thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bến Tre

  15/03/2019

  Bến Tre

 • 450 /QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục 05 thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực thủy sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bến Tre

  13/03/2019

  Bến Tre

 • 429/QĐ-UBND

  Quyết định về việc công bố Danh mục 10 thủ tục hành chính thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tỉnh Bến Tre

  11/03/2019

  Bến Tre

 • 345/QĐ-UBND

  Quyết định về việc công bố danh mục 02 thủ tục hành chính ban hành mới trong lĩnh vực y tế dự phòng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Bến Tre

  26/02/2019

  Bến Tre

 • 330/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục 16 thủ tục hành chính mới ban hành, 08 thủ tục bị bãi bỏ trong lĩnh vực thương mại quốc tế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Bến Tre

  22/02/2019

  Bến Tre

 • 329/QĐ-UBND

  Quyết định công bố Danh mục 01 thủ tục hành chính ban hành mới trong lĩnh vực y tế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Bến Tre

  22/02/2019

  Bến Tre

 • 312 /QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục 03 thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực chung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bến Tre

  21/02/2019

  Bến Tre

 • 313/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục 01 thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực nông thôn mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bến Tre

  21/02/2019

  Bến Tre

 • 299/QĐ-UBND

  Quyết định về việc công bố Danh mục 02 thủ tục hành chính ban hành mới lĩnh vực hàng hải thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải

  19/02/2019

  Bến Tre

 • 287/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục 02 thủ tục hành chính mới ban hành, 06 thủ tục hành chính được thay thế, 14 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực thủy sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bến Tre

  15/02/2019

  Bến Tre

 • 276/QĐ-UBND

  Về việc công bố 01 thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực thủy sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bến Tre

  14/02/2019

  Bến Tre

 • 258/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục 01 thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bến Tre

  01/02/2019

  Bến Tre

 • 259/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục 01 thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bến Tre

  01/02/2019

  Bến Tre

 • 260/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục 01 thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bến Tre

  01/02/2019

  Bến Tre

 • 261/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục 02 thủ tục hành chính mới ban hành, 04 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực an toàn thực phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Bến Tre

  01/02/2019

  Bến Tre

 • 257/QĐ-UBND

  Quyết định về việc công bố Danh mục 04 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; 04 thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc lĩnh vực xuất bản, in và phát hành; phát thanh truyền hình và thông tin điện tử; bưu chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bến Tre

  01/02/2019

  Bến Tre

 • 253/QĐ-UBND

  Quyết định về việc công bố Danh mục 16 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bến Tre

  01/02/2019

  Bến Tre

 • 255/QĐ-UBND

  Quyết định về việc công bố Danh mục 04 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bến Tre

  01/02/2019

  Bến Tre

 • 256/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục 01 thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

  01/02/2019

  Bến Tre