• Tìm thấy 210 quyết định công bố
 • 2263/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục 04 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Điện thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Bến Tre

  16/10/2019

  Bến Tre

 • 2264/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục 03 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Kinh doanh khí thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Bến Tre

  16/10/2019

  Bến Tre

 • 2265/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục 01 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Lưu An toàn thực phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Bến Tre

  16/10/2019

  Bến Tre

 • 2190/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục 60 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bến Tre

  04/10/2019

  Bến Tre

 • 2164/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục 01 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Bưu chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bến Tre

  03/10/2019

  Bến Tre

 • 2165/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục 02 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Báo chí thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bến Tre

  03/10/2019

  Bến Tre

 • 2166/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục 02 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực xuất bản in và phát hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bến Tre

  03/10/2019

  Bến Tre

 • 2003/QĐ-UBND

  Quyết định về việc công bố Danh mục 20 thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực người có công thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bến Tre

  13/09/2019

  Bến Tre

 • 2004/QĐ-UBND

  Quyết định về việc công bố Danh mục 06 thủ tục hành chính ban hành mới, 38 thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực người có công thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bến Tre

  13/09/2019

  Bến Tre

 • 2005/QĐ-UBND

  Quyết định về việc công bố Danh mục 36 thủ tục hành chính thay thế, 01 thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực đường thủy và hàng hải thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Bến Tre

  13/09/2019

  Bến Tre

 • 1970/QĐ-UBND

  Quyết định về việc công bố Danh mục 01 thủ tục hành chính thay thế lĩnh vực đăng kiểm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Bến Tre

  10/09/2019

  Bến Tre

 • 1896/QĐ-UBND

  Quyết định về việc công bố Danh mục 01 thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bến Tre

  03/09/2019

  Bến Tre

 • 1897/QĐ-UBND

  Quyết định về việc công bố Danh mục 01 thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bến Tre

  03/09/2019

  Bến Tre

 • 1797/QĐ-UBND

  Quyết định về việc công bố Danh mục 04 thủ tục hành chính ban hành mới; 03 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bến Tre

  22/08/2019

  Bến Tre

 • 1798/QĐ-UBND

  Quyết định về việc công bố Danh mục 64 thủ tục hành chính thay thế lĩnh vực đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Bến Tre

  22/08/2019

  Bến Tre

 • 1757/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục 06 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Công nghiệp tiêu dùng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Bến Tre

  16/08/2019

  Bến Tre

 • 1758/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục 06 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Lưu thông hàng hoá trong nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Bến Tre

  16/08/2019

  Bến Tre

 • 1759/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục 03 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Lưu thông hàng hoá trong nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bến Tre

  16/08/2019

  Bến Tre

 • 1736 /QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục 16 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thú y thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bến Tre

  14/08/2019

  Bến Tre

 • 1718/QĐ-UBND

  Quyết định về việc công bố Danh mục 01 thủ tục hành chính ban hành mới, 30 thủ tục hành chính thay thế, 04 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường

  13/08/2019

  Bến Tre