• Tìm thấy 3 quyết định công bố
 • 777/QĐ-BHXH

  Về việc công bố thủ tục hành chính thay thế, bị bãi bỏ thuộc lĩnh vực giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội và chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Bảo hiểm xã hội Việt Nam

  24/06/2019

  Bảo hiểm Xã hội Việt Nam

 • 929/QĐ-BHXH

  QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế thuộc thẩm quyền giải quyết của Bảo hiểm xã hội Việt Nam

  26/07/2018

  Bảo hiểm Xã hội Việt Nam

 • 1133/QĐ-BHXH

  Về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của Bảo hiểm xã hội Việt Nam

  16/10/2015

  Bảo hiểm Xã hội Việt Nam