• Tìm thấy 80 quyết định công bố
 • 126/QĐ-UBND

  Về việc công bố danh mục thủ hành chính mới ban hành và bị bãi bỏ trong lĩnh vực an toàn thực phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Bắc Kạn

  23/01/2019

  Bắc Kạn

 • 96/QĐ-UBND

  Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn

  21/01/2019

  Bắc Kạn

 • 23/QĐ-UBND

  Về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn

  05/01/2019

  Bắc Kạn

 • 24/QĐ-UBND

  Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ trong lĩnh vực Vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Kạn

  05/01/2019

  Bắc Kạn

 • 25/QĐ-UBND

  Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn

  05/01/2019

  Bắc Kạn

 • 08/QĐ-UBND

  Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thay thế và bị bãi bỏ trong lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triên nông thôn tỉnh Bắc Kạn

  02/01/2019

  Bắc Kạn

 • 2181/QĐ-UBND

  Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Điện thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Bắc Kạn

  18/12/2018

  Bắc Kạn

 • 2178/QĐ-UBND

  Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế và bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Kạn

  18/12/2018

  Bắc Kạn

 • 2039/QĐ-UBND

  Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thay thế và bãi bỏ trong lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn

  29/11/2018

  Bắc Kạn

 • 1905/QĐ-UBND

  Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ trong lĩnh vực đấu thầu, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, thành lập và hoạt động của doanh nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Kạn

  12/11/2018

  Bắc Kạn

 • 1906/QĐ-UBND

  Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực lễ hội thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Kạn

  12/11/2018

  Bắc Kạn

 • 1887/QĐ-UBND

  Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành và sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Trợ giúp pháp lý thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn

  07/11/2018

  Bắc Kạn

 • 1845/QĐ-UBND

  Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành và bãi bỏ trong lĩnh vực Dược - Mỹ phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn

  05/11/2018

  Bắc Kạn

 • 1807/QĐ-UBND

  Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn

  31/10/2018

  Bắc Kạn

 • 1809/QĐ-UBND

  Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Quản lý công sản thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Tài chính

  31/10/2018

  Bắc Kạn

 • 1645/QĐ-UBND

  Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Kạn

  01/10/2018

  Bắc Kạn

 • 1646/QĐ-UBND

  Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực Hòa giải cơ sở thuộc phạm vi quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn

  01/10/2018

  Bắc Kạn

 • 1587/QĐ-UBND

  Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành và thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Thể dục, thể thao, lĩnh vực Văn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Kạn

  21/09/2018

  Bắc Kạn

 • 1554/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được thay thế và thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triên nông thôn tỉnh Bắc Kạn

  17/09/2018

  Bắc Kạn

 • 1555/QĐ-UBND

  Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn

  17/09/2018

  Bắc Kạn