• Tìm thấy 63 quyết định công bố
 • 753/QĐ-UBND

  Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế, bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

  14/05/2019

  Bắc Giang

 • 418/QĐ-UBND

  Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Bắc Giang

  16/04/2019

  Bắc Giang

 • 160/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bãi bỏ trong lĩnh vực đầu tư thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư

  30/01/2019

  Bắc Giang

 • 124/QĐ-UBND (2019)

  Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

  25/01/2019

  Bắc Giang

 • 1830/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế

  29/11/2018

  Bắc Giang

 • 1796/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và đầu tư, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh

  16/11/2018

  Bắc Giang

 • 1793/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh

  15/11/2018

  Bắc Giang

 • 1775/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ

  13/11/2018

  Bắc Giang

 • 1697/QĐ-UBND

  công bố Danh mục TTHC trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

  30/10/2018

  Bắc Giang

 • 1613/QĐ-UBND

  V/v công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh

  17/10/2018

  Bắc Giang

 • 1455/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực thủy lợi, lĩnh vực quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

  21/09/2018

  Bắc Giang

 • 1425/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Thông tin và Truyền thông trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

  19/09/2018

  Bắc Giang

 • 1424/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục TTHC trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ, UBND cấp huyện; UBND cấp xã

  17/09/2018

  Bắc Giang

 • 1318/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Kinh doanh khí thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương, UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

  27/08/2018

  Bắc Giang

 • 1298/QĐ-UBND

  Về việc công bố danh mục TTHC trong lĩnh vực Bồi thường nhà nước và Trợ giúp pháp lý thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tư pháp

  23/08/2018

  Bắc Giang

 • 1240/QĐ-UBND

  Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực thể dục, thể thao thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

  14/08/2018

  Bắc Giang

 • 1226/QĐ-UBND

  Về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ

  10/08/2018

  Bắc Giang

 • 1213/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  08/08/2018

  Bắc Giang

 • 1174/QĐ-UBND

  QĐ v/v công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương tỉnh Bắc Giang

  07/08/2018

  Bắc Giang

 • 1163/QĐ-UBND

  Công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế

  31/07/2018

  Bắc Giang