• Tìm thấy 191 quyết định công bố
 • 2984/QĐ-UBND

  Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực giải quyết tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

  31/10/2019

  Bà Rịa – Vũng Tàu

 • 2985/QĐ-UBND

  Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực giải quyết tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

  31/10/2019

  Bà Rịa – Vũng Tàu

 • 2986/QĐ-UBND

  Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực giải quyết tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh, Thanh tra tỉnh và các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

  31/10/2019

  Bà Rịa – Vũng Tàu

 • 2719/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

  15/10/2019

  Bà Rịa – Vũng Tàu

 • 2621/QĐ-UBND

  Về việc công bố thủ tục hành chính đã được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

  04/10/2019

  Bà Rịa – Vũng Tàu

 • 2591/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Phòng chống thiên tai thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

  03/10/2019

  Bà Rịa – Vũng Tàu

 • 2545/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ

  30/09/2019

  Bà Rịa – Vũng Tàu

 • 2475/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Bảo hiểm thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trong phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài chính tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

  19/09/2019

  Bà Rịa – Vũng Tàu

 • 2476/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Bảo hiểm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài chính tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

  19/09/2019

  Bà Rịa – Vũng Tàu

 • 2347/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành và bãi bỏ thủ tục hành chính lĩnh vực Công chức, viên chức thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

  09/09/2019

  Bà Rịa – Vũng Tàu

 • 2357/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực An toàn, vệ sinh lao động thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

  09/09/2019

  Bà Rịa – Vũng Tàu

 • 2358/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực An toàn, vệ sinh lao động thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

  09/09/2019

  Bà Rịa – Vũng Tàu

 • 2248/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, bị bãi bỏ lĩnh vực văn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

  30/08/2019

  Bà Rịa – Vũng Tàu

 • 2249/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực văn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

  30/08/2019

  Bà Rịa – Vũng Tàu

 • 2250/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành và thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Quản lý công sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

  30/08/2019

  Bà Rịa – Vũng Tàu

 • 2204/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Đường thủy nội địa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

  27/08/2019

  Bà Rịa – Vũng Tàu

 • 2118/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung các lĩnh vực: Thú y, Thủy lợi thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

  20/08/2019

  Bà Rịa – Vũng Tàu

 • 2054/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các khu công nghiệp Bà Rịa – Vũng Tàu

  09/08/2019

  Bà Rịa – Vũng Tàu

 • 1997/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thay thế, sửa đổi, bổ sung Lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

  06/08/2019

  Bà Rịa – Vũng Tàu

 • 1976/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi lĩnh vực Đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

  01/08/2019

  Bà Rịa – Vũng Tàu