• Tìm thấy 118 quyết định công bố
 • 40/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực An toàn thực phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

  11/01/2019

  Bà Rịa – Vũng Tàu

 • 3785/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Việc làm, lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

  28/12/2018

  Bà Rịa – Vũng Tàu

 • 3591/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung Lĩnh vực Đăng kiểm, Đường thủy nội địa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

  18/12/2018

  Bà Rịa – Vũng Tàu

 • 3488/QĐ-UBND

  Công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực hòa giải ở cơ sở thuộc thẩm quyển giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu

  06/12/2018

  Bà Rịa – Vũng Tàu

 • 3490/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ trong các lĩnh vực: Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, Đầu tư theo hình thức đối tác công tư; Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp, Đầu tư vào nông nghiệp nông thôn; Đấu thầu thuộc phạm vi chức năng quản quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

  06/12/2018

  Bà Rịa – Vũng Tàu

 • 3454/QĐ-UBND

  Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính thay thế lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

  03/12/2018

  Bà Rịa – Vũng Tàu

 • 3388/QĐ-UBND

  Công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực hòa giải ở cơ sở thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

  28/11/2018

  Bà Rịa – Vũng Tàu

 • 3389/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung Lĩnh vực Điện thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

  28/11/2018

  Bà Rịa – Vũng Tàu

 • 3352/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

  23/11/2018

  Bà Rịa – Vũng Tàu

 • 3281/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực lễ hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

  15/11/2018

  Bà Rịa – Vũng Tàu

 • 3282/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực lễ hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

  15/11/2018

  Bà Rịa – Vũng Tàu

 • 3283/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hoá và Thể thao tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

  15/11/2018

  Bà Rịa – Vũng Tàu

 • 3284/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực đấu thầu thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

  15/11/2018

  Bà Rịa – Vũng Tàu

 • 3285/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực đấu thầu thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

  15/11/2018

  Bà Rịa – Vũng Tàu

 • 3204/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới lĩnh vực Sở hữu trí tuệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ

  09/11/2018

  Bà Rịa – Vũng Tàu

 • 3205/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Chính quyền địa phương thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Nội vụ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

  09/11/2018

  Bà Rịa – Vũng Tàu

 • 3172/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ

  06/11/2018

  Bà Rịa – Vũng Tàu

 • 3173/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới; thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính thay thế; thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Hoạt động xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

  06/11/2018

  Bà Rịa – Vũng Tàu

 • 3174/QĐ-UBND

  Công bố thủ tục hành chính đã được chuẩn hóa và thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

  06/11/2018

  Bà Rịa – Vũng Tàu

 • 3175/QĐ-UBND

  Về việc công bố thủ tục hành chính đã được chuẩn hóa trong lĩnh vực lý lịch tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

  06/11/2018

  Bà Rịa – Vũng Tàu