• Tìm thấy 105 quyết định công bố
 • 3204/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới lĩnh vực Sở hữu trí tuệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ

  09/11/2018

  Bà Rịa – Vũng Tàu

 • 3205/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Chính quyền địa phương thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Nội vụ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

  09/11/2018

  Bà Rịa – Vũng Tàu

 • 3172/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ

  06/11/2018

  Bà Rịa – Vũng Tàu

 • 3173/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới; thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính thay thế; thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Hoạt động xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

  06/11/2018

  Bà Rịa – Vũng Tàu

 • 3174/QĐ-UBND

  Công bố thủ tục hành chính đã được chuẩn hóa và thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

  06/11/2018

  Bà Rịa – Vũng Tàu

 • 3175/QĐ-UBND

  Về việc công bố thủ tục hành chính đã được chuẩn hóa trong lĩnh vực lý lịch tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

  06/11/2018

  Bà Rịa – Vũng Tàu

 • 3176/QĐ-UBND

  Về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

  06/11/2018

  Bà Rịa – Vũng Tàu

 • 3177/QĐ-UBND

  Về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

  06/11/2018

  Bà Rịa – Vũng Tàu

 • 3178/QĐ-UBND

  Về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

  06/11/2018

  Bà Rịa – Vũng Tàu

 • 3150/QĐ-UBND

  Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Quản lý công sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

  02/11/2018

  Bà Rịa – Vũng Tàu

 • 3151/QĐ-UBND

  Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Quản lý Công sản thuộc thẩm quyền giải quyết Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

  02/11/2018

  Bà Rịa – Vũng Tàu

 • 3153/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

  02/11/2018

  Bà Rịa – Vũng Tàu

 • 3034/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

  29/10/2018

  Bà Rịa – Vũng Tàu

 • 3035/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, bãi bỏ trong các lĩnh vực: Báo chí; Xuất bản, In và phát hành; Phát thanh truyền hình và thông tin điện tử; Bưu chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

  29/10/2018

  Bà Rịa – Vũng Tàu

 • 2880/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Môi trường, thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Kế hoạch và Đầu tư thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bà Rịa – Vũng Tàu

  15/10/2018

  Bà Rịa – Vũng Tàu

 • 2878/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ

  15/10/2018

  Bà Rịa – Vũng Tàu

 • 2876/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành và thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh

  15/10/2018

  Bà Rịa – Vũng Tàu

 • 2875/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành và thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ

  15/10/2018

  Bà Rịa – Vũng Tàu

 • 2877/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành và thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh

  15/10/2018

  Bà Rịa – Vũng Tàu

 • 2881/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính thay thế và thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Dược phẩm, Y tế dự phòng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

  15/10/2018

  Bà Rịa – Vũng Tàu