• Tìm thấy 70 quyết định công bố
 • 2138/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Quản lý công sản thuộc phạm vi quản lý của Sở Tài chính An Giang

  04/09/2019

  An Giang

 • 2139/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Quản lý công sản thuộc phạm vi quản lý của Sở Tài chính An Giang

  04/09/2019

  An Giang

 • 2929/QĐ-UBND

  Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang

  20/08/2019

  An Giang

 • 1848/QĐ-UBND

  Về việc Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới, bãi bõ Lĩnh vực đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh An Giang

  29/07/2019

  An Giang

 • 1656/QĐ-UBND

  Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính ban hành mới; được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh An Giang

  05/07/2019

  An Giang

 • 1632/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ lĩnh vực thành lập và hoạt động của liên hiệp hợp tác xã và hợp tác xã thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư

  03/07/2019

  An Giang

 • 1475/QĐ-UBND

  Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực nuôi con nuôi thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp

  19/06/2019

  An Giang

 • 1347/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới Lĩnh vực hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư

  03/06/2019

  An Giang

 • 1129/QĐ-UBND

  Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính ban hành mới; sửa đổi, bổ sung; bị bãi bỏ; đưa ra khỏi danh mục thuộc thẩm quyền giải quyết, phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh An Giang

  13/05/2019

  An Giang

 • 994/QĐ-UBND

  về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực trọng tài thương mại thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh An Giang

  23/04/2019

  An Giang

 • 857/QĐ-UBND

  Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính ban hành mới, sửa đổi, bổ sung lĩnh vực văn hóa, du lịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh An Giang

  17/04/2019

  An Giang

 • 802/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; sửa đổi, bổ sung và được thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ An Giang

  09/04/2019

  An Giang

 • 786/QĐ-UBND

  Về việc Công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực vận tải đường thủy nội địa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải

  08/04/2019

  An Giang

 • 620/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh An Giang

  25/03/2019

  An Giang

 • 584/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi trong lĩnh vực Dân số thuộc thẩm quyền giải quyết áp dụng tại cấp xã trên địa bàn tỉnh An Giang

  20/03/2019

  An Giang

 • 477/QĐ-UBND

  Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; sửa đổi, bổ sung; bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh An Giang

  12/03/2019

  An Giang

 • 650/QĐ-UBND

  về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực luật sư thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh An Giang

  08/03/2019

  An Giang

 • 384/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; sửa đổi, bổ sung; được thay thế; bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh An Giang

  07/03/2019

  An Giang

 • 371/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính thay thế lĩnh vực lâm nghiệp, lĩnh vực thủy lợi, lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang

  05/03/2019

  An Giang

 • 352/QĐ-UBND

  Về việc ban hành danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang

  28/02/2019

  An Giang