• Tìm thấy 56 quyết định công bố
 • Số: 4189 /QĐ-UBND

  Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hải Dương

  12/11/2018

  Hải Dương

 • Số 4172/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hải Dương

  09/11/2018

  Hải Dương

 • Số: 4171 /QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Hải Dương

  09/11/2018

  Hải Dương

 • Số: 3753/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Hải Dương

  11/10/2018

  Hải Dương

 • Số: 3754 /QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công thương tỉnh Hải Dương

  11/10/2018

  Hải Dương

 • Số: 3755/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng Hải Dương

  11/10/2018

  Hải Dương

 • Số: 3687 /QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Thông tin và Truyền thông

  08/10/2018

  Hải Dương

 • Số: 3620 /QĐ-UBND

  Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hải Dương

  03/10/2018

  Hải Dương

 • Số: 3619/QĐ-UBND

  Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Hải Dương

  02/10/2018

  Hải Dương

 • 3067 /QĐ-UBND

  Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hải Dương

  27/08/2018

  Hải Dương

 • Số: 3070/QĐ-UBND

  Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Sở Tài chính tỉnh Hải Dương

  24/08/2018

  Hải Dương

 • Số: 3071/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng, quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hải Dương

  24/08/2018

  Hải Dương

 • Số: 3072 /QĐ-UBND

  Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Sở Tài nguyên và Môi tường tỉnh Hải Dương

  24/08/2018

  Hải Dương

 • Số: 2874/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Hải Dương

  10/08/2018

  Hải Dương

 • Số: 2875/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết Sở Công thương tỉnh Hải Dương

  10/08/2018

  Hải Dương

 • Số: 2687 /QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết Sở Công Thương tỉnh Hải Dương

  31/07/2018

  Hải Dương

 • Số: 2686 /QĐ-UBND

  Về việc công bố bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban quản lý các khu công nghiệp

  31/07/2018

  Hải Dương

 • Số: 1984/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết Sở Công thương tỉnh Hải Dương

  19/06/2018

  Hải Dương

 • Số: 1888 /QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Thanh tra tỉnh Hải Dương

  14/06/2018

  Hải Dương

 • Số: 1889/QĐ-UBND

  Về việc công bố thủ tục hành chính Lĩnh vực Đê điều thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hải Dương

  14/06/2018

  Hải Dương