• Tìm thấy 76 quyết định công bố
 • 1622 /QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính và quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hải Dương

  13/05/2019

  Hải Dương

 • Số: 1468 /QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính và quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hải Dương

  25/04/2019

  Hải Dương

 • Số: 1388 /QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hải Dương

  18/04/2019

  Hải Dương

 • 1101 /QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hải Dương

  04/04/2019

  Hải Dương

 • 1026 /QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Hải Dương

  28/03/2019

  Hải Dương

 • 1027 /QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính và quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính sửa đổi bổ sung và Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

  28/03/2019

  Hải Dương

 • 1028 /QĐ-UBND

  Về việc bãi bỏ thủ tục hành chính lĩnh vực quy hoạch kiến trúc thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng Hải Dương

  28/03/2019

  Hải Dương

 • 832/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính và quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Hải Dương

  08/03/2019

  Hải Dương

 • 833/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính và quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

  08/03/2019

  Hải Dương

 • 834/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính và quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công thương tỉnh Hải Dương

  08/03/2019

  Hải Dương

 • Số: 4812 /QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông

  26/12/2018

  Hải Dương

 • Số: 4813 /QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hải Dương

  26/12/2018

  Hải Dương

 • Số: 4814 /QĐ-UBND

  Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi bổ sung và bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

  26/12/2018

  Hải Dương

 • Số: 4462/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Hải Dương

  04/12/2018

  Hải Dương

 • Số:4367 /QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo

  27/11/2018

  Hải Dương

 • Số: 4368 /QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hải Dương

  27/11/2018

  Hải Dương

 • Số: 4369/QĐ-UBND

  Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Sở Nội vụ

  27/11/2018

  Hải Dương

 • Số: 4305/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Hải Dương

  20/11/2018

  Hải Dương

 • Số: 4306/QĐ-UBND

  Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

  20/11/2018

  Hải Dương

 • Số: 4189 /QĐ-UBND

  Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hải Dương

  12/11/2018

  Hải Dương