• Tìm thấy 58 quyết định công bố
 • 36/QĐ-UBND

  V/v công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực điện lực thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương tỉnh Bắc Ninh

  15/01/2019

  Bắc Ninh

 • 37/QĐ-UBND

  V/v công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thay thế và bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Ninh

  15/01/2019

  Bắc Ninh

 • 38/QĐ-UBND

  V/v công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực thi đua, khen thưởng thuộc chức năng quản lý của Ngành Nội vụ tỉnh Bắc Ninh

  15/01/2019

  Bắc Ninh

 • 39/QĐ-UBND

  V/v công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương tỉnh Bắc Ninh

  15/01/2019

  Bắc Ninh

 • 2270/QĐ-UBND

  V/v công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành và được sửa đổi, bổ sung, thay thế, bị bãi bỏ thuộc chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Bắc Ninh

  14/12/2018

  Bắc Ninh

 • 2268/QĐ-UBND

  V/v công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung, thay thế thuộc chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Ninh

  14/12/2018

  Bắc Ninh

 • 2269/QĐ-UBND

  V/v công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thay thế và bị bãi bỏ trong lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh

  14/12/2018

  Bắc Ninh

 • 2191/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh

  29/11/2018

  Bắc Ninh

 • 2083/QĐ-UBND

  V/v công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận Tải tỉnh Bắc Ninh

  09/11/2018

  Bắc Ninh

 • 2084/QĐ-UBND

  V/v công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thay thế và bị bãi bỏ thuộc chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Ninh

  09/11/2018

  Bắc Ninh

 • 2085/QĐ-UBND

  V/v công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Ninh

  09/11/2018

  Bắc Ninh

 • 1591/QĐ-UBND

  V/v công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Ninh

  17/09/2018

  Bắc Ninh

 • 1517/QĐ-UBND

  V/v công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc chức năng quản lý của Sở Tài chính áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

  31/08/2018

  Bắc Ninh

 • 1518/QĐ-UBND

  V/v công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh

  31/08/2018

  Bắc Ninh

 • 1364/QĐ-UBND

  V/v công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương tỉnh Bắc Ninh

  16/08/2018

  Bắc Ninh

 • 1365/QĐ-UBND

  V/v công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Ninh

  16/08/2018

  Bắc Ninh

 • 1366/QĐ-UBND

  V/v công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ; lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, UBND cấp xã áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

  16/08/2018

  Bắc Ninh

 • 1367/QĐ-UBND

  v/v phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo, quy định chi tiết thời gian thực hiện tại các cơ quan trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính

  16/08/2018

  Bắc Ninh

 • 1257/QĐ-UBND

  V/v công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương tỉnh Bắc Ninh

  31/07/2018

  Bắc Ninh

 • 1258/QĐ-UBND

  v/v phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, quy định chi tiết thời gian thực hiện tại các cơ quan trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính

  31/07/2018

  Bắc Ninh