• Tìm thấy 49 quyết định công bố
 • 2083/QĐ-UBND

  V/v công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận Tải tỉnh Bắc Ninh

  09/11/2018

  Bắc Ninh

 • 2084/QĐ-UBND

  V/v công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thay thế và bị bãi bỏ thuộc chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Ninh

  09/11/2018

  Bắc Ninh

 • 1591/QĐ-UBND

  V/v công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Ninh

  17/09/2018

  Bắc Ninh

 • 1517/QĐ-UBND

  V/v công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc chức năng quản lý của Sở Tài chính áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

  31/08/2018

  Bắc Ninh

 • 1518/QĐ-UBND

  V/v công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh

  31/08/2018

  Bắc Ninh

 • 1364/QĐ-UBND

  V/v công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương tỉnh Bắc Ninh

  16/08/2018

  Bắc Ninh

 • 1365/QĐ-UBND

  V/v công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Ninh

  16/08/2018

  Bắc Ninh

 • 1366/QĐ-UBND

  V/v công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ; lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, UBND cấp xã áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

  16/08/2018

  Bắc Ninh

 • 1367/QĐ-UBND

  v/v phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo, quy định chi tiết thời gian thực hiện tại các cơ quan trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính

  16/08/2018

  Bắc Ninh

 • 1257/QĐ-UBND

  V/v công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương tỉnh Bắc Ninh

  31/07/2018

  Bắc Ninh

 • 1258/QĐ-UBND

  v/v phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, quy định chi tiết thời gian thực hiện tại các cơ quan trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính

  31/07/2018

  Bắc Ninh

 • 1253/QĐ-UBND

  V/v công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế

  30/07/2018

  Bắc Ninh

 • 1158/QĐ-UBND

  Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh

  17/07/2018

  Bắc Ninh

 • 1082/QĐ-UBND

  V/v công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh

  06/07/2018

  Bắc Ninh

 • 775/QĐ-UBND

  V/v công bố chuẩn hóa danh mục và nội dung thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế

  04/06/2018

  Bắc Ninh

 • 805/QĐ-UBND

  V/v công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý an toàn thực phẩm, UBND cấp huyện tỉnh Bắc Ninh

  31/05/2018

  Bắc Ninh

 • 806/QĐ-UBND

  V/v công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông, UBND cấp huyện tỉnh Bắc Ninh

  31/05/2018

  Bắc Ninh

 • 804/QĐ-UBND

  V/v công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  31/05/2018

  Bắc Ninh

 • 803/QĐ-UBND

  v/ v công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế, UBND cấp huyện tỉnh Bắc Ninh

  31/05/2018

  Bắc Ninh

 • 802/QĐ-UBND

  V/v công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương

  31/05/2018

  Bắc Ninh