• Tìm thấy 81 quyết định công bố
 • 1318/QĐ-UBND

  V/v công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; sửa đổi, bổ sung; bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Ninh

  30/08/2019

  Bắc Ninh

 • 1233/QĐ-UBND

  V/v công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Quản lý công sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài chính tỉnh Bắc Ninh

  13/08/2019

  Bắc Ninh

 • 1165/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc lĩnh vực nuôi con nuôi trong phạm vi chức năng quản lý của Sở tư pháp

  05/08/2019

  Bắc Ninh

 • 1035/QĐ-UBND

  công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường

  09/07/2019

  Bắc Ninh

 • 973/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban quản lý các Khu công nghiệp Bắc Ninh

  28/06/2019

  Bắc Ninh

 • 974/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bị hủy bỏ thuộc chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh

  28/06/2019

  Bắc Ninh

 • 862/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tài chính tỉnh Bắc Ninh

  07/06/2019

  Bắc Ninh

 • 850/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ và đưa ra khỏi danh mục thủ tục hành chính thuộc chức năng quản lý của Sở Lao động, Thương binh và xã hội tỉnh Bắc Ninh

  06/06/2019

  Bắc Ninh

 • 844/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi bổ sung; thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh

  05/06/2019

  Bắc Ninh

 • 843/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính thay thế và thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Ninh

  05/06/2019

  Bắc Ninh

 • 813/QĐ-UBND

  V/v công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, được thay thế và bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý An toàn thực phẩm tỉnh Bắc Ninh

  30/05/2019

  Bắc Ninh

 • 758/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi bổ sung thuộc chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Bắc Ninh

  17/05/2019

  Bắc Ninh

 • 750/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Ninh

  16/05/2019

  Bắc Ninh

 • 751/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Ninh

  16/05/2019

  Bắc Ninh

 • 554/QĐ-UBND

  Về việc cắt giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tỉnh Bắc Ninh

  09/04/2019

  Bắc Ninh

 • 555/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Ninh

  09/04/2019

  Bắc Ninh

 • 277/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc chức năng quản lý của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

  06/03/2019

  Bắc Ninh

 • 278/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban quản lý an toàn thực phẩm tỉnh Bắc Ninh

  06/03/2019

  Bắc Ninh

 • 221/QĐ-UBND

  V/v công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành thuộc chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh

  19/02/2019

  Bắc Ninh

 • 222/QĐ-UBND

  V/v công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Ninh

  19/02/2019

  Bắc Ninh