• Tìm thấy 70 quyết định công bố
 • 758/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi bổ sung thuộc chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Bắc Ninh

  17/05/2019

  Bắc Ninh

 • 750/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Ninh

  16/05/2019

  Bắc Ninh

 • 751/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Ninh

  16/05/2019

  Bắc Ninh

 • 554/QĐ-UBND

  Về việc cắt giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tỉnh Bắc Ninh

  09/04/2019

  Bắc Ninh

 • 555/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Ninh

  09/04/2019

  Bắc Ninh

 • 277/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc chức năng quản lý của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

  06/03/2019

  Bắc Ninh

 • 278/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban quản lý an toàn thực phẩm tỉnh Bắc Ninh

  06/03/2019

  Bắc Ninh

 • 221/QĐ-UBND

  V/v công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành thuộc chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh

  19/02/2019

  Bắc Ninh

 • 222/QĐ-UBND

  V/v công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Ninh

  19/02/2019

  Bắc Ninh

 • 116/QĐ-UBND

  V/v công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thuộc chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Ninh

  31/01/2019

  Bắc Ninh

 • 71/QĐ-UBND

  V/v công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Ninh

  25/01/2019

  Bắc Ninh

 • 70/QĐ-UBND

  V/v công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được thay thế thuộc chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Ninh

  25/01/2019

  Bắc Ninh

 • 36/QĐ-UBND

  V/v công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực điện lực thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương tỉnh Bắc Ninh

  15/01/2019

  Bắc Ninh

 • 37/QĐ-UBND

  V/v công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thay thế và bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Ninh

  15/01/2019

  Bắc Ninh

 • 38/QĐ-UBND

  V/v công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực thi đua, khen thưởng thuộc chức năng quản lý của Ngành Nội vụ tỉnh Bắc Ninh

  15/01/2019

  Bắc Ninh

 • 39/QĐ-UBND

  V/v công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương tỉnh Bắc Ninh

  15/01/2019

  Bắc Ninh

 • 2270/QĐ-UBND

  V/v công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành và được sửa đổi, bổ sung, thay thế, bị bãi bỏ thuộc chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Bắc Ninh

  14/12/2018

  Bắc Ninh

 • 2268/QĐ-UBND

  V/v công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung, thay thế thuộc chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Ninh

  14/12/2018

  Bắc Ninh

 • 2269/QĐ-UBND

  V/v công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thay thế và bị bãi bỏ trong lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh

  14/12/2018

  Bắc Ninh

 • 2191/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh

  29/11/2018

  Bắc Ninh