• Tìm thấy 23 quyết định công bố
 • 2785/QĐ-UBND

  Về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Ngành Lao động - TB&XH tỉnh Vĩnh Phúc

  07/11/2018

  Vĩnh Phúc

 • 2632/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Lý lịch tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp

  30/10/2018

  Vĩnh Phúc

 • 2552/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực hòa giải ở cơ sở thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện; UBND cấp xã thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Ngành Tư pháp

  26/10/2018

  Vĩnh Phúc

 • 2342 /QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc

  11/10/2018

  Vĩnh Phúc

 • 2343/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông; Ủy ban nhân dân cấp huyện trong lĩnh vực thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

  11/10/2018

  Vĩnh Phúc

 • 2000 /QĐ-UBND

  Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Sở Thông tin và truyền thông tỉnh Vĩnh Phúc

  29/08/2018

  Vĩnh Phúc

 • 1942/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Phúc

  23/08/2018

  Vĩnh Phúc

 • 1808/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi, chức năng quản lý Nhà nước của Sở Y tế tỉnh Vĩnh Phúc

  07/08/2018

  Vĩnh Phúc

 • 1620/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực quốc tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp

  17/07/2018

  Vĩnh Phúc

 • 1329/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực An toàn, vệ sinh lao động thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Phúc

  12/06/2018

  Vĩnh Phúc

 • 1361/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực An toàn, vệ sinh lao động thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Ngành Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Phúc

  12/06/2018

  Vĩnh Phúc

 • 1299/QĐ-UBND

  Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Phúc

  07/06/2018

  Vĩnh Phúc

 • 1255/QĐ-UBND

  Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Dân tộc tỉnh; Thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện; UBND cấp xã tỉnh Vĩnh Phúc

  05/06/2018

  Vĩnh Phúc

 • 1165/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực đấu giá tài sản và hòa giải thương mại thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp

  30/05/2018

  Vĩnh Phúc

 • 1011/QĐ-UBND

  Về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện; UBND cấp xã thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Ngành Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Phúc

  30/05/2018

  Vĩnh Phúc

 • 1009/QĐ-UBND

  Về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Ngành Lao động - TB&XH tỉnh Vĩnh Phúc

  30/05/2018

  Vĩnh Phúc

 • 870/QĐ-UBND

  Về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện; UBND cấp xã thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Ngành Tư pháp

  30/05/2018

  Vĩnh Phúc

 • 869/QĐ-UBND

  Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực giao dịch bảo đảm thuộc thẩm quyền giải quyết của Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh; Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Ngành Tài nguyên và Môi trường

  30/05/2018

  Vĩnh Phúc

 • 1010/QĐ-UBND

  Về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Phúc

  30/05/2018

  Vĩnh Phúc

 • 890/QĐ-UBND

  Về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện; UBND cấp xã thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Ngành Tài nguyên và Môi trường

  30/05/2018

  Vĩnh Phúc