• Tìm thấy 68 quyết định công bố
 • Số: 2749/QĐ-UBND

  Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyềt giải quyết của UBND cấp xã trong lĩnh vực dân số thuộc phạm vi, chức năng quản lý của ngành Y tế

  30/10/2019

  Vĩnh Phúc

 • 2585/QĐ-UBND

  Quyết định Công bố Danh mục thủ tục hành chính của Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Vĩnh Phúc; Danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả tại Sở Tài nguyên và Môi trường

  23/10/2019

  Vĩnh Phúc

 • 2444/QĐ-UBND

  Về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư theo Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND ngày 14/3/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc

  04/10/2019

  Vĩnh Phúc

 • 2418/QĐ-UBND

  Về công bố Danh mục thủ tục hành chính của Sở Y tế tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Vĩnh Phúc; Danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả tại Sở Y tế

  03/10/2019

  Vĩnh Phúc

 • 2275/QĐ-UBND

  Về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi lĩnh vực người có công thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - TB&XH

  18/09/2019

  Vĩnh Phúc

 • 2022/QĐ-UBND

  Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính của Sở Công thương tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh Vĩnh Phúc; Danh mục hành chính tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả tại Sở Công thương

  23/08/2019

  Vĩnh Phúc

 • 2024/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện thuộc phạm vi, chức năng quản lý của ngành Công thương

  23/08/2019

  Vĩnh Phúc

 • 2023/QĐ-UBND

  Về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Cụm công nghiệp thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Công thương tỉnh Vĩnh Phúc

  23/08/2019

  Vĩnh Phúc

 • 2028/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra tỉnh Vĩnh Phúc

  23/08/2019

  Vĩnh Phúc

 • 1988/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi trong lĩnh vực giao thông đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải

  20/08/2019

  Vĩnh Phúc

 • 1937/QĐ-UBND

  Về việc công bố thủ tục hành chính trong Lĩnh vực Thú y thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Vĩnh Phúc

  13/08/2019

  Vĩnh Phúc

 • 1936/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính của Sở Nông nghiệp & PTNT tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Vĩnh Phúc; Danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả tại cơ quan, đơn vị thuộc Sở Nông nghiệp & PTNT

  13/08/2019

  Vĩnh Phúc

 • 1907/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện; Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngành Nông nghiệp & PTNT

  09/08/2019

  Vĩnh Phúc

 • 1906/QĐ-UBND

  Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện; Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã thuộc phạm vi, chức năng quản lý của ngành Tư pháp

  09/08/2019

  Vĩnh Phúc

 • 1870/QĐ-UBND

  Về công bố Danh mục thủ tục hành chính của Sở Ngoại vụ tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Vĩnh Phúc

  05/08/2019

  Vĩnh Phúc

 • 1876/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính của Sở Tư pháp tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Vĩnh Phúc; Danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả tại cơ quan, đơn vị thuộc Sở Tư pháp tỉnh Vĩnh Phúc

  05/08/2019

  Vĩnh Phúc

 • 1843/QĐ-UBND

  Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện; Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã thuộc phạm vi, chức năng uản lý của ngành Giáo dục và Đào tạo

  31/07/2019

  Vĩnh Phúc

 • 1770/QĐ-UBND

  Về công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện; Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã thuộc phạm vi, chức năng quản lý của ngành Nội vụ

  22/07/2019

  Vĩnh Phúc

 • 1756/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện thuộc phạm vi, chức năng quản lý của ngành Tài chính tỉnh Vĩnh Phúc

  18/07/2019

  Vĩnh Phúc

 • 1755/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính của Sở Tài chính tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Vĩnh Phúc

  18/07/2019

  Vĩnh Phúc