• Tìm thấy 49 quyết định công bố
 • 1713/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính của Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Vĩnh Phúc

  16/07/2019

  Vĩnh Phúc

 • 1615/QĐ-UBND

  Về công bố Danh mục thủ tục hành chính của Sở Nội vụ tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Vĩnh Phúc; Danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả tại Sở Nội vụ

  02/07/2019

  Vĩnh Phúc

 • 1476/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện thuộc phạm vi, chức năng quản lý của ngành Kế hoạch và Đầu tư

  14/06/2019

  Vĩnh Phúc

 • 1427/QĐ-UBND

  Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính của Sở Lao động - TB&XH tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh; Danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả tại cơ quan, đơn vị thuộc Sở Lao động - TB&XH tỉnh Vĩnh Phúc

  11/06/2019

  Vĩnh Phúc

 • 1382/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện; Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã thuộc phạm vi, chức năng quản lý của ngành Lao động - TB&XH tỉnh Vĩnh Phúc

  05/06/2019

  Vĩnh Phúc

 • 1354/QĐ-UBND

  Về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp và lĩnh vực Việc làm (Xuất khẩu lao động) thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động- Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Phúc

  31/05/2019

  Vĩnh Phúc

 • 1333/QĐ-UBND

  Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện thuộc phạm vi, chức năng quản lý của ngành Xây dựng

  29/05/2019

  Vĩnh Phúc

 • 1320/QĐ-UBND

  Về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc và các Sở Quản lý chuyên ngành xây dựng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

  28/05/2019

  Vĩnh Phúc

 • 1321/QĐ-UBND

  Về công bố Danh mục thủ tục hành chính của Sở Xây dựng tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Vĩnh Phúc

  28/05/2019

  Vĩnh Phúc

 • 1288/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính của Sở Khoa học và Công nghệ tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Vĩnh Phúc; Danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả tại cơ quan, đơn vị thuộc Sở khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Phúc

  23/05/2019

  Vĩnh Phúc

 • 1275/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực công tác dân tộc thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện tỉnh Vĩnh Phúc

  22/05/2019

  Vĩnh Phúc

 • 1280/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính của Ban Dân tộc tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Vĩnh Phúc

  22/05/2019

  Vĩnh Phúc

 • 1277/QĐ-UBND

  Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện; Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã thuộc phạm vi, chức năng quản lý của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Phúc

  22/05/2019

  Vĩnh Phúc

 • 1276/QĐ-UBND

  Về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực văn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Phúc

  22/05/2019

  Vĩnh Phúc

 • 1261/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Vĩnh Phúc

  20/05/2019

  Vĩnh Phúc

 • 1233/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính của Sở Giao thông vận tải tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Vĩnh Phúc; Danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả tại cơ quan, đơn vị thuộc Sở Giao thông vận tải tỉnh Vĩnh Phúc

  15/05/2019

  Vĩnh Phúc

 • 1218/QĐ-UBND

  Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện thuộc phạm vi, chức năng quản lý của ngành Thông tin và Truyền thông

  13/05/2019

  Vĩnh Phúc

 • 1200/QĐ-UBND

  Về công bố danh mục thủ tục hành chính của Sở Thông tin và Truyền thông tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Vĩnh Phúc; Danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả tại Sở Thông tin và Truyền thông

  10/05/2019

  Vĩnh Phúc

 • 647/QĐ-UBND

  công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bãi bỏ và đưa ra khỏi danh mục công bố lĩnh vực Việc làm, An toàn, vệ sinh lao động thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - TB&XH

  26/02/2019

  Vĩnh Phúc

 • 457/QĐ-UBND

  Công bố các thủ tục hành chính được sửa đổi, thay thế lĩnh vực việc làm (xuất khẩu lao động) thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - TB&XH tỉnh Vĩnh Phúc

  31/01/2019

  Vĩnh Phúc