• Tìm thấy 25 quyết định công bố
 • 2813/QĐ-CT

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực thông tin và truyền thông trên địa bàn thành phố Hải Phòng

  29/10/2018

  Hải Phòng

 • 2743/QĐ-CT

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa, đổi bổ sung, thay thế; thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực nông nghiệp, phát triển và nông thôn trên địa bàn thành phố Hải Phòng

  22/10/2018

  Hải Phòng

 • 2646/QĐ-CT

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực thi đua, khen thưởng trên địa bàn thành phố Hải Phòng

  12/10/2018

  Hải Phòng

 • 2609/QĐ-CT

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực công thương trên địa bàn thành phố Hải Phòng

  08/10/2018

  Hải Phòng

 • 2474/QĐ-CT

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thay thế; thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Tư Pháp trên địa bàn thành phố Hải Phòng

  24/09/2018

  Hải Phòng

 • 2429/QĐ-CT

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được thay thế; thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực khoa học và công nghệ trên địa bàn thành phố Hải Phòng

  17/09/2018

  Hải Phòng

 • 1749/QĐ-CT

  Về việc công bố Danh mục lệ phí thủ tục hành chính lĩnh vực Hộ tịch- Tư pháp trên địa bàn thành phố Hải Phòng

  26/07/2018

  Hải Phòng

 • 1458/QĐ-CT

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực thanh tra trên địa bàn thành phố Hải Phòng

  27/06/2018

  Hải Phòng

 • 1273/QĐ-CT

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực khoa học và công nghệ trên địa bàn thành phố Hải Phòng

  11/06/2018

  Hải Phòng

 • 1268/QĐ-CT

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực y tế trên địa bàn thành phố Hải Phòng

  11/06/2018

  Hải Phòng

 • 1161/QĐ-CT

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực du lịch trên địa bàn thành phố Hải Phòng

  28/05/2018

  Hải Phòng

 • 1105/QĐ-CT

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực lao động-thương binh và xã hội trên địa bàn thành phố Hải Phòng

  21/05/2018

  Hải Phòng

 • 1108/QĐ-CT

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực văn hóa và thể thao trên địa bàn thành phố Hải Phòng

  21/05/2018

  Hải Phòng

 • 1071/QĐ-CT

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực tư pháp trên địa bàn thành phố Hải Phòng

  17/05/2018

  Hải Phòng

 • 1063/QĐ-CT

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực xây dựng trên địa bàn thành phố Hải Phòng

  16/05/2018

  Hải Phòng

 • 1069/QĐ-CT

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực nội vụ trên địa bàn thành phố Hải Phòng

  16/05/2018

  Hải Phòng

 • 1020/QĐ-CT

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực thông tin và truyền thông trên địa bàn thành phố Hải Phòng

  10/05/2018

  Hải Phòng

 • 978/QĐ-CT

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực kế hoạch và đầu tư trên địa bàn thành phố Hải Phòng

  07/05/2018

  Hải Phòng

 • 940/QĐ-CT

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực tài chính trên địa bàn thành phố Hải Phòng

  02/05/2018

  Hải Phòng

 • 781/QĐ-CT

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực giao thông vận tải trên địa bàn thành phố Hải Phòng

  16/04/2018

  Hải Phòng