• Tìm thấy 39 quyết định công bố
 • 670/QĐ-CT

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực văn hóa, thể thao và gia đình trên địa bàn thành phố Hải Phòng 2019

  29/03/2019

  Hải Phòng

 • 685/QĐ-CT

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực công thương trên địa bàn thành phố Hải Phòng 2019

  29/03/2019

  Hải Phòng

 • 686/QĐ-CT

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực nội vụ trên địa bàn thành phố Hải Phòng 2019

  29/03/2019

  Hải Phòng

 • 687/QĐ-CT

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực khoa học và công nghệ trên địa bàn thành phố Hải Phòng 2019

  29/03/2019

  Hải Phòng

 • 688/QĐ-CT

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực y tế trên địa bàn thành phố Hải Phòng 2019

  29/03/2019

  Hải Phòng

 • 614/QĐ-CT

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực tư pháp trên địa bàn thành phố Hải Phòng 2019

  25/03/2019

  Hải Phòng

 • 615/QĐ-CT

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn thành phố Hải Phòng 2019

  25/03/2019

  Hải Phòng

 • 620/QĐ-CT

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nômg thôn trên địa bàn thành phố Hải Phòng 2019

  25/03/2019

  Hải Phòng

 • 621/QĐ-CT

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực xây dựng trên địa bàn thành phố Hải Phòng 2019

  25/03/2019

  Hải Phòng

 • 625/QĐ-CT

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực lao động thương binh và xã hội trên địa bàn thành phố Hải Phòng 2019

  25/03/2019

  Hải Phòng

 • 569/QĐ-CT

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực du lịch trên địa bàn thành phố Hải Phòng 2019

  19/03/2019

  Hải Phòng

 • 570/QĐ-CT

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực thông tin và truyền thông trên địa bàn thành phố Hải Phòng 2019

  19/03/2019

  Hải Phòng

 • 555/QĐ-CT

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn thành phố Hải Phòng 2019

  15/03/2019

  Hải Phòng

 • 532/QĐ-CT

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Ban QLKKT Hải Phòng 2019

  13/03/2019

  Hải Phòng

 • 2813/QĐ-CT

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực thông tin và truyền thông trên địa bàn thành phố Hải Phòng

  29/10/2018

  Hải Phòng

 • 2743/QĐ-CT

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa, đổi bổ sung, thay thế; thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực nông nghiệp, phát triển và nông thôn trên địa bàn thành phố Hải Phòng

  22/10/2018

  Hải Phòng

 • 2646/QĐ-CT

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực thi đua, khen thưởng trên địa bàn thành phố Hải Phòng

  12/10/2018

  Hải Phòng

 • 2609/QĐ-CT

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực công thương trên địa bàn thành phố Hải Phòng

  08/10/2018

  Hải Phòng

 • 2474/QĐ-CT

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thay thế; thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Tư Pháp trên địa bàn thành phố Hải Phòng

  24/09/2018

  Hải Phòng

 • 2429/QĐ-CT

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được thay thế; thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực khoa học và công nghệ trên địa bàn thành phố Hải Phòng

  17/09/2018

  Hải Phòng