• Tìm thấy 44 quyết định công bố
 • 1595/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ; đưa ra khỏi danh mục công bố lĩnh vực lao động thương binh và xã hội trên địa bàn thành phố Hải Phòng 2019

  13/08/2019

  Hải Phòng

 • 1862/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; sửa đổi, bổ sung lĩnh vực văn hóa và thể thao trên địa bàn thành phố Hải Phòng 2019

  13/08/2019

  Hải Phòng

 • 994/QĐ-CT

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực kế hoạch và đầu tư trên địa bàn thành phố Hải Phòng 2019

  26/04/2019

  Hải Phòng

 • 925/QĐ-CT

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực tài chính trên địa bàn thành phố Hải Phòng 2019

  18/04/2019

  Hải Phòng

 • 820/QĐ-CT

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực giao thông vận tải trên địa bàn thành phố Hải Phòng 2019

  04/04/2019

  Hải Phòng

 • 670/QĐ-CT

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực văn hóa, thể thao và gia đình trên địa bàn thành phố Hải Phòng 2019

  29/03/2019

  Hải Phòng

 • 685/QĐ-CT

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực công thương trên địa bàn thành phố Hải Phòng 2019

  29/03/2019

  Hải Phòng

 • 686/QĐ-CT

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực nội vụ trên địa bàn thành phố Hải Phòng 2019

  29/03/2019

  Hải Phòng

 • 687/QĐ-CT

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực khoa học và công nghệ trên địa bàn thành phố Hải Phòng 2019

  29/03/2019

  Hải Phòng

 • 688/QĐ-CT

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực y tế trên địa bàn thành phố Hải Phòng 2019

  29/03/2019

  Hải Phòng

 • 614/QĐ-CT

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực tư pháp trên địa bàn thành phố Hải Phòng 2019

  25/03/2019

  Hải Phòng

 • 615/QĐ-CT

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn thành phố Hải Phòng 2019

  25/03/2019

  Hải Phòng

 • 620/QĐ-CT

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nômg thôn trên địa bàn thành phố Hải Phòng 2019

  25/03/2019

  Hải Phòng

 • 621/QĐ-CT

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực xây dựng trên địa bàn thành phố Hải Phòng 2019

  25/03/2019

  Hải Phòng

 • 625/QĐ-CT

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực lao động thương binh và xã hội trên địa bàn thành phố Hải Phòng 2019

  25/03/2019

  Hải Phòng

 • 569/QĐ-CT

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực du lịch trên địa bàn thành phố Hải Phòng 2019

  19/03/2019

  Hải Phòng

 • 570/QĐ-CT

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực thông tin và truyền thông trên địa bàn thành phố Hải Phòng 2019

  19/03/2019

  Hải Phòng

 • 555/QĐ-CT

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn thành phố Hải Phòng 2019

  15/03/2019

  Hải Phòng

 • 532/QĐ-CT

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Ban QLKKT Hải Phòng 2019

  13/03/2019

  Hải Phòng

 • 2813/QĐ-CT

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực thông tin và truyền thông trên địa bàn thành phố Hải Phòng

  29/10/2018

  Hải Phòng