• Tìm thấy 14 quyết định công bố
 • 3648/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hà Nội

  18/07/2018

  Hà Nội

 • 3407/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực công thương thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương

  03/07/2018

  Hà Nội

 • 3409/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Du lịch thành phố Hà Nội

  03/07/2018

  Hà Nội

 • 2733/QĐ-UBND

  V/v công bố Danh mục TTHC lĩnh vực quản lý nhà nước của Ban Dân tộc thành phố Hà Nội

  05/06/2018

  Hà Nội

 • 2612/QĐ-UBND

  V/v công bố Danh mục TTHC mới ban hành lĩnh vực khám chữa bệnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế

  29/05/2018

  Hà Nội

 • 2596/QĐ-UBND

  V/v công bố Danh mục thủ tục hành chính, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Công Thương thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương

  28/05/2018

  Hà Nội

 • 2398/QĐ-UBND

  V/v công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực đấu giá tài sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp thành phố Hà Nội

  23/05/2018

  Hà Nội

 • 2347/QĐ-UBND

  V/v công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  16/05/2018

  Hà Nội

 • 2146/QĐ-UBND

  V/v công bố danh mục thủ tục hành chính, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực công thương thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương

  07/05/2018

  Hà Nội

 • 1405/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Công thương thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương, UBND cấp huyện, UBND cấp xã thuộc thành phố Hà Nội

  21/03/2018

  Hà Nội

 • 1258/QĐ-UBND

  V/v công bố danh mục thủ tục hành chính, thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội

  13/03/2018

  Hà Nội

 • 782/QĐ-UBND

  V/v công bố Danh mục thủ tục hành chính, thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế thành phố Hà Nội

  13/02/2018

  Hà Nội

 • 528/QĐ-UBND

  Về việc công bố thủ tục hành chính mới; thủ tục hành chính được thay thế, bãi bỏ; danh mục thủ tục hành chính mới lĩnh vực thông tin và truyền thông thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông; UBND cấp huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội

  29/01/2018

  Hà Nội

 • 8724/QĐ-UBND

  V/v công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền

  19/12/2017

  Hà Nội