• Tìm thấy 6 quyết định công bố
 • 2146/QĐ-UBND

  V/v công bố danh mục thủ tục hành chính, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực công thương thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương

  07/05/2018

  Hà Nội

 • 1405/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Công thương thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương, UBND cấp huyện, UBND cấp xã thuộc thành phố Hà Nội

  21/03/2018

  Hà Nội

 • 1258/QĐ-UBND

  V/v công bố danh mục thủ tục hành chính, thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội

  13/03/2018

  Hà Nội

 • 782/QĐ-UBND

  V/v công bố Danh mục thủ tục hành chính, thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế thành phố Hà Nội

  13/02/2018

  Hà Nội

 • 528/QĐ-UBND

  Về việc công bố thủ tục hành chính mới; thủ tục hành chính được thay thế, bãi bỏ; danh mục thủ tục hành chính mới lĩnh vực thông tin và truyền thông thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông; UBND cấp huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội

  29/01/2018

  Hà Nội

 • 8724/QĐ-UBND

  V/v công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền

  19/12/2017

  Hà Nội