• Tìm thấy 24 quyết định công bố
 • 2292a/QĐ-BGTVT

  Về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bị bãi bỏ lĩnh vực hàng hải, đăng kiểm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải

  26/10/2018

  Bộ Giao thông vận tải

 • 2225/QĐ-BGTVT

  Về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực hàng không thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải

  16/10/2018

  Bộ Giao thông vận tải

 • 2180/QĐ-BGTVT

  Về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi trong lĩnh vực hàng hải thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải

  10/10/2018

  Bộ Giao thông vận tải

 • 2084a/QĐ-BGTVT

  Về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải

  26/09/2018

  Bộ Giao thông vận tải

 • 2074/QĐ-BGTVT

  Về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bị bãi bỏ lĩnh vực đăng kiểm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải

  24/09/2018

  Bộ Giao thông vận tải

 • 2057a/QĐ-BGTVT

  Về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi lĩnh vực đường bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải

  20/09/2018

  Bộ Giao thông vận tải

 • 1843/QĐ-BGTVT

  Về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bị bãi bỏ lĩnh vực giao thông vận tải thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải

  20/08/2018

  Bộ Giao thông vận tải

 • 1194/QĐ-BGTVT

  Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung, thay thế, bị bãi bỏ lĩnh vực đường sắt, đăng kiểm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải

  08/06/2018

  Bộ Giao thông vận tải

 • 655/QĐ-BGTVT

  Về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực hàng không thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải

  03/04/2018

  Bộ Giao thông vận tải

 • 642/QĐ-BGTVT

  Về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ trong lĩnh vực giao thông vận tải thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải

  30/03/2018

  Bộ Giao thông vận tải

 • 510a/QĐ-BGTVT

  về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực hàng không thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ GTVT

  15/03/2018

  Bộ Giao thông vận tải

 • 467a/QĐ-BGTVT

  Về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực đăng kiểm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải

  08/03/2018

  Bộ Giao thông vận tải

 • 447a/QĐ-BGTVT

  Về việc công bố bổ sung thủ tục hành chính trong lĩnh vực hàng hải thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải

  07/03/2018

  Bộ Giao thông vận tải

 • 321/QĐ-BGTVT

  Về việc công bố thủ tục hành chính được bổ sung lĩnh vực đăng kiểm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải

  09/02/2018

  Bộ Giao thông vận tải

 • 49/QĐ-BGTVT

  Về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực hàng hải thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải

  09/01/2018

  Bộ Giao thông vận tải

 • 48/QĐ-BGTVT

  Về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực hàng hải thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải

  09/01/2018

  Bộ Giao thông vận tải

 • 3303a/QĐ-BGTVT

  công bố bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải

  29/12/2017

  Bộ Giao thông vận tải

 • 3523/QĐ-BGTVT

  Về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ lĩnh vực hàng không thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải

  20/12/2017

  Bộ Giao thông vận tải

 • 416/QĐ-BGTVT

  Về việc công bố sửa đổi thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải

  15/12/2017

  Bộ Giao thông vận tải

 • 3143/QĐ-BGTVT

  Về việc công bố bổ sung, sửa đổi thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải

  10/11/2017

  Bộ Giao thông vận tải