• Tìm thấy 36 quyết định công bố
 • 1617/QĐ-BGTVT

  Về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi trong lĩnh vực hàng hải thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải

  30/08/2019

  Bộ Giao thông vận tải

 • 1437/QĐ-BGTVT

  Về việc Về việc công bố thủ tục hành chính được bổ sung lĩnh vực đăng kiểm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải

  05/08/2019

  Bộ Giao thông vận tải

 • 1363/QĐ-BGTVT

  Về việc công bố thủ tục hành chính được bổ sung lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải

  22/07/2019

  Bộ Giao thông vận tải

 • 1291/QĐ-BGTVT

  Về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi trong lĩnh vực đường bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải

  10/07/2019

  Bộ Giao thông vận tải

 • 782/QĐ-BGTVT

  Về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ lĩnh vực hàng không thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải

  07/05/2019

  Bộ Giao thông vận tải

 • 249/QĐ-BGTVT

  Về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực hàng không thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải

  13/02/2019

  Bộ Giao thông vận tải

 • 52/QĐ-BGTVT

  Về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ lĩnh vực hàng không thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải

  09/01/2019

  Bộ Giao thông vận tải

 • 2734/QĐ-BGTVT

  Về việc công bố thủ tục hành chính được bổ sung trong lĩnh vực hàng hải thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải

  20/12/2018

  Bộ Giao thông vận tải

 • 2629/QĐ-BGTVT

  Về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi lĩnh vực đăng kiểm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải

  07/12/2018

  Bộ Giao thông vận tải

 • 2433/QĐ-BGTVT

  Về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực hàng không thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải

  09/11/2018

  Bộ Giao thông vận tải

 • 2292a/QĐ-BGTVT

  Về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bị bãi bỏ lĩnh vực hàng hải, đăng kiểm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải

  26/10/2018

  Bộ Giao thông vận tải

 • 2272/QĐ-BGTVT

  Về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi lĩnh vực đường bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải

  24/10/2018

  Bộ Giao thông vận tải

 • 2243a/QĐ-BGTVT

  Về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi lĩnh vực giao thông vận tải thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải

  18/10/2018

  Bộ Giao thông vận tải

 • 2225/QĐ-BGTVT

  Về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực hàng không thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải

  16/10/2018

  Bộ Giao thông vận tải

 • 2180/QĐ-BGTVT

  Về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi trong lĩnh vực hàng hải thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải

  10/10/2018

  Bộ Giao thông vận tải

 • 2084a/QĐ-BGTVT

  Về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải

  26/09/2018

  Bộ Giao thông vận tải

 • 2074/QĐ-BGTVT

  Về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bị bãi bỏ lĩnh vực đăng kiểm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải

  24/09/2018

  Bộ Giao thông vận tải

 • 2057a/QĐ-BGTVT

  Về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi lĩnh vực đường bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải

  20/09/2018

  Bộ Giao thông vận tải

 • 1843/QĐ-BGTVT

  Về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bị bãi bỏ lĩnh vực giao thông vận tải thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải

  20/08/2018

  Bộ Giao thông vận tải

 • 1194/QĐ-BGTVT

  Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung, thay thế, bị bãi bỏ lĩnh vực đường sắt, đăng kiểm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải

  08/06/2018

  Bộ Giao thông vận tải