• Tìm thấy 38 quyết định công bố
 • 559/QĐ-BNN-BVTV

  Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực bảo vệ thực vật thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  19/02/2019

  Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 • 492/QĐ-BNN-KTHT

  Về việc công bố thủ tục hành chính thay thế lĩnh vực Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  31/01/2019

  Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 • 257/QĐ-BNN-XD

  Về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa lĩnh vực quản lý xây dựng công trình thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  17/01/2019

  Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 • 5387/QĐ-BNN-PCTT

  Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực phòng, chống thiên tai thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  28/12/2018

  Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 • 5016/QĐ-BNN-TT

  Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung mức phí, lệ phí lĩnh vực trồng trọt thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  21/12/2018

  Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 • 5009/QĐ-BNN-QLCL

  Về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và thay thế lĩnh vực quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  21/12/2018

  Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 • 4884/QĐ-BNN-PCTT

  Về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực phòng, chống thiên tai thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  12/12/2018

  Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 • 4660/QĐ-BNN-KTHT

  Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thay thế, bị bãi bỏ trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc phạm vị chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  11/12/2018

  Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 • 4866/QĐ-BNN-TCTS

  Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thay thế, bị bãi bỏ lĩnh vực thủy sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  10/12/2018

  Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 • 4638/QĐ-BNN-TCTL

  Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thủy lợi thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  22/11/2018

  Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 • 3495/QĐ-BNN-TCCB

  Về việc công bố thủ tục hành chính thay thế trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  31/08/2018

  Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 • 3457/QĐ-BNN-TCTS

  Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Thủy sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  30/08/2018

  Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 • 3177/QĐ-BNN-QLCL

  Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính thay thế, thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  09/08/2018

  Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 • 2966/QĐ-BNN-KHCN

  Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  26/07/2018

  Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 • 2767/QĐ-BNN-KTHT

  Về việc công bố thủ tục hành chính ban hành thay thế, bị thay thế, bị bãi bỏ lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  12/07/2018

  Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 • 2525/QĐ-BNN-TCTL

  Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính thay thế về lĩnh vực thủy lợi thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  29/06/2018

  Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 • 2519/QĐ-BNN-KHCN

  Về việc công bố thủ tục hành chính được thay thế lĩnh vực nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  29/06/2018

  Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 • 2412/QĐ-BNN-KHCN

  Về việc công bố thủ tục hành chính được thay thế lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  22/06/2018

  Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 • 2346/QĐ-BNN-KHCN

  Về việc công bố TTHC thay thế lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  19/06/2018

  Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 • 2033/QĐ-BNN-CN

  Về việc công bố TTHC thay thế, bị bãi bỏ lĩnh vực chăn nuôi, thủy sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  04/06/2018

  Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn