• Tìm thấy 52 quyết định công bố
 • 3499/QĐ-BNN-PCTT

  Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực phòng chống thiên tai thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  11/09/2019

  Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 • 2894 /QĐ-BNN-CBTTNS

  Quyết định việc công bố thủ tục hành chính thay thế và bãi bỏ lĩnh vực trồng trọt, lâm nghiệp, chăn nuôi, bảo vệ thực vật thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  25/07/2019

  Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 • 2474/QĐ-BNN-TY

  Về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thú y thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và PTNT

  27/06/2019

  Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 • 2022 /QĐ-BNN-BVTV

  Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực bảo vệ thực vật thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  03/06/2019

  Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 • 1821/QĐ-BNN-CN

  Về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực chăn nuôi, thủy sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  21/05/2019

  Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 • 1312/QĐ-BNN-QLCL

  Về việc công bố thủ tục hành chính được thay thế, thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  22/04/2019

  Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 • 818/QĐ-BNN-TCLN

  Công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính thay thế; thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  09/04/2019

  Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 • 1154/QĐ-BNN-TCTS

  Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thay thế, bị bãi bỏ lĩnh vực thủy sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  05/04/2019

  Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 • 918/QĐ-BNN-TT

  Về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực trồng trọt thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  19/03/2019

  Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 • 751/QĐ-BNN-QLCL

  về việc công bố thủ tục hành chính thay thế lĩnh vực quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  06/03/2019

  Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 • 700/QĐ-BNN-VP

  Ban hành danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn

  01/03/2019

  Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 • 678/QĐ-BNN-BVTV

  Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực bảo vệ thực vật thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  28/02/2019

  Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 • 559/QĐ-BNN-BVTV

  Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực bảo vệ thực vật thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  19/02/2019

  Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 • 492/QĐ-BNN-KTHT

  Về việc công bố thủ tục hành chính thay thế lĩnh vực Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  31/01/2019

  Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 • 311/QĐ-BNN-QLDN

  Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa lĩnh vực quản lý doanh nghiệp thuộc phạm chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  21/01/2019

  Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 • 257/QĐ-BNN-XD

  Về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa lĩnh vực quản lý xây dựng công trình thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  17/01/2019

  Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 • 5387/QĐ-BNN-PCTT

  Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực phòng, chống thiên tai thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  28/12/2018

  Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 • 5016/QĐ-BNN-TT

  Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung mức phí, lệ phí lĩnh vực trồng trọt thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  21/12/2018

  Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 • 5009/QĐ-BNN-QLCL

  Về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và thay thế lĩnh vực quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  21/12/2018

  Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 • 4884/QĐ-BNN-PCTT

  Về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực phòng, chống thiên tai thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  12/12/2018

  Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn