• Tìm thấy 11 quyết định công bố
 • 2061/QĐ-BTC

  Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính mới, thủ tục được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ Tài chính

  25/10/2019

  Bộ Tài chính

 • 1325/QĐ-BTC

  Về việc công bố thủ tục hành chính mới, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính

  05/08/2019

  Bộ Tài chính

 • 911/QĐ-BTC

  Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính mới, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính

  31/05/2019

  Bộ Tài chính

 • 849/QD-BTC

  công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Quản lý công sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính

  21/05/2019

  Bộ Tài chính

 • 828/QD-BTC

  công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực quản lý công sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính

  17/05/2019

  Bộ Tài chính

 • 625/QĐ-BTC

  Về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, thay thế trong lĩnh vực thuế thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính

  10/04/2019

  Bộ Tài chính

 • 391/QĐ-BTC

  Về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, thay thế trong lĩnh vực thuế thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính

  20/03/2019

  Bộ Tài chính

 • 1712/QĐ-BTC

  Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực quản lý thuế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính

  28/09/2018

  Bộ Tài chính

 • test

  test

  09/07/2018

  Bộ Tài chính

 • test 2

  test 2

  09/07/2018

  Bộ Tài chính

 • 209/QĐ-BTC

  Về công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Quản lý công sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính

  13/02/2018

  Bộ Tài chính