• Tìm thấy 28 quyết định công bố
 • 2736/QĐ-BTNMT

  Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực bảo vệ môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường

  29/10/2019

  Bộ Tài nguyên và Môi trường

 • 1552/QĐ-BTNMT

  Về việc công bố bổ sung thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường

  21/06/2019

  Bộ Tài nguyên và Môi trường

 • 818/QĐ-BTNMT

  Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được thay thế và thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường

  03/04/2019

  Bộ Tài nguyên và Môi trường

 • 166/QĐ-BTNMT

  Về việc công bố thủ tục hành chính thay thế và bãi bỏ trong lĩnh vực viễm thám thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường

  22/01/2019

  Bộ Tài nguyên và Môi trường

 • 3086/QĐ_BTNMT

  Công bố thủ tục hành chính được sửa đổi và thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực đất đai, môi trường, địa chất và khoáng sản, tài nguyên nước, khí tượng thủy văn, đo đạc và bản đồ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường

  10/10/2018

  Bộ Tài nguyên và Môi trường

 • 3086

  công bố thủ tục hành chính được sửa đổi và thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực đất đai, môi trường, địa chất và khoáng sản, tài nguyên nước, khí tượng thủy văn, đo đạc và bản đồ thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường

  10/10/2018

  Bộ Tài nguyên và Môi trường

 • 1723/QĐ-BTNMT

  Công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường

  09/10/2018

  Bộ Tài nguyên và Môi trường

 • 2813/QĐ-BTNMT

  Công bố thủ tục hành chính được sửa đổi và thủ tục hành chính bị bãi bỏ liên quan đến kiểm tra chuyên ngành thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường

  12/09/2018

  Bộ Tài nguyên và Môi trường

 • 2555/QĐ-BTMT

  về việc công bố thủ tục hành chính mới ban ban hành; được sữa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đất đai thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường

  20/10/2017

  Bộ Tài nguyên và Môi trường

 • 1839/QĐ-BTNMT

  Về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường

  20/10/2017

  Bộ Tài nguyên và Môi trường

 • 2571/QĐ-BTNMT

  Về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

  20/10/2017

  Bộ Tài nguyên và Môi trường

 • 2528/QĐ-BTNMT

  Công bố thủ tục hành chính mới ban hành; được sửa đổi, bổ sung, thay thế trong lĩnh vực tài nguyên nước, môi trường, địa chất và khoáng sản thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường

  18/10/2017

  Bộ Tài nguyên và Môi trường

 • 2518/QĐ-BTNMT

  Công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực môi trường liên quan đến tiếp cận nguồn gen

  17/10/2017

  Bộ Tài nguyên và Môi trường

 • 1299/QĐ-BTNMT

  Về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực biển và hải đảo thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường

  29/05/2017

  Bộ Tài nguyên và Môi trường

 • 2054/QĐ-BTNMT

  Về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

  07/09/2016

  Bộ Tài nguyên và Môi trường

 • 634/QĐ-BTNMT

  Công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường

  29/03/2016

  Bộ Tài nguyên và Môi trường

 • 1431/QĐ-BTNMT

  Công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực môi trường liên quan đến túi ni lông thân thiện với môi trường

  31/08/2015

  Bộ Tài nguyên và Môi trường

 • 2092/QĐ-BTNMT

  Công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực môi trường liên quan đến sử dụng dung dịch khoan nền không nước

  17/08/2015

  Bộ Tài nguyên và Môi trường

 • 1831/QĐ-BTNMT

  Công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực môi trường liên quan đến đề án bảo vệ môi trường chi tiết

  15/07/2015

  Bộ Tài nguyên và Môi trường

 • 1670/QĐ-BTNMT

  Công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực môi trường liên quan đến điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường

  26/06/2015

  Bộ Tài nguyên và Môi trường