• Tìm thấy 39 quyết định công bố
 • Số: 1875/QĐ-UBND

  Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hòa Bình

  07/08/2018

  Hòa Bình

 • Số: 1847 /QĐ-UBND

  Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính ban hành mới, danh mục thủ tục hành chính được thay thế, danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực bồi thường nhà nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Hòa Bình

  02/08/2018

  Hòa Bình

 • Số: 1806/QĐ-UBND

  Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

  31/07/2018

  Hòa Bình

 • Số: 1768 /QĐ-UBND

  Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương trên địa bàn tỉnh

  24/07/2018

  Hòa Bình

 • Số: 1709 /QĐ-UBND

  Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình

  18/07/2018

  Hòa Bình

 • Số: 1714 /QĐ-UBND

  Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Hòa Bình

  18/07/2018

  Hòa Bình

 • Số:1628 /QĐ-UBND

  Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Hòa Bình

  12/07/2018

  Hòa Bình

 • Số: 1374/QĐ-UBND

  Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương, Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

  18/06/2018

  Hòa Bình

 • Số: 1316/QĐ-UBND

  Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

  04/06/2018

  Hòa Bình

 • Số: 1317/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

  04/06/2018

  Hòa Bình

 • Số: 1265 /QĐ-UBND

  Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ban Dân tộc tỉnh Hòa Bình

  25/05/2018

  Hòa Bình

 • Số: 1196 /QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Hòa Bình

  18/05/2018

  Hòa Bình

 • Số: 1197 /QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động- Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

  18/05/2018

  Hòa Bình

 • Số: 1191 /QĐ-UBND

  Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

  17/05/2018

  Hòa Bình

 • Số: 425/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động- Thương binh và Xã hội, Uỷ ban nhân dân cấp huyện, Uỷ ban nhân dân cấp xã tỉnh Hòa Bình

  16/05/2018

  Hòa Bình

 • Số: 1104/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài chính tỉnh Hòa Bình

  04/05/2018

  Hòa Bình

 • Số: 1103 /QĐ-UBND

  Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính chưa chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng tỉnh Hòa Bình

  04/05/2018

  Hòa Bình

 • Số: 1063 /QĐ-UBND

  Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Tín ngưỡng tôn giáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

  27/04/2018

  Hòa Bình

 • 1045 /QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, Danh mục thủ tục hành chính bị hủy bỏ, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Hòa Bình

  24/04/2018

  Hòa Bình

 • 1009/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Hòa Bình

  19/04/2018

  Hòa Bình