• Tìm thấy 118 quyết định công bố
 • Số: 1959/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực công chức, viên chức thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ tỉnh Hòa Bình

  27/09/2019

  Hòa Bình

 • Số: 2033/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực phòng chống thiên tai thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

  23/09/2019

  Hòa Bình

 • Số: 2040/QĐ-UBND

  Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

  23/09/2019

  Hòa Bình

 • Số: 1979/QĐ-UBND

  Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động- Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Hòa Bình

  16/09/2019

  Hòa Bình

 • Số: 1943/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Bảo hiểm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, Sở Tài chính, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

  10/09/2019

  Hòa Bình

 • Số: 1752/QĐ-UBND

  Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Văn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hòa Bình

  19/08/2019

  Hòa Bình

 • Số: 1753/QĐ-UBND

  Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Hòa Bình

  19/08/2019

  Hòa Bình

 • Số: 1696/QĐ-UBND

  Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình

  08/08/2019

  Hòa Bình

 • Số: 1679/QĐ-UBND

  Về việc công bố thủ danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vân tải tỉnh Hòa Bình

  07/08/2019

  Hòa Bình

 • Số: 1648/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được thay thế và thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hoà Bình

  05/08/2019

  Hòa Bình

 • Số: 1649/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực quản lý Công sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài chính tỉnh Hòa Bình

  05/08/2019

  Hòa Bình

 • Số: 1645/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; danh mục thủ tục hành chính thay thế; danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

  02/08/2019

  Hòa Bình

 • Số: 1637/QĐ-UBND

  Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, bị bãi bỏ trong lĩnh vực An toàn vệ sinh thực phẩm, Dược phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế, Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

  01/08/2019

  Hòa Bình

 • Số: 1614/QĐ-UBND

  Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động- Thương binh và Xã hội trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

  30/07/2019

  Hòa Bình

 • Số: 1452/QĐ-UBND

  Về việc công bố thủ danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hòa Bình

  08/07/2019

  Hòa Bình

 • Số: 1378/QĐ-UBND

  Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung Lĩnh vực Bảo trợ xã hội, lĩnh vực Người có công thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hòa Bình

  01/07/2019

  Hòa Bình

 • Số: 1223/QĐ-UBND

  Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Nuôi con nuôi thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Hòa Bình

  12/06/2019

  Hòa Bình

 • Số: 1180/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ trong lĩnh vực hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, thành lập và hoạt động của liên hiệp hợp tác xã và hợp tác xã thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Hòa Bình

  06/06/2019

  Hòa Bình

 • Số: 1101/QĐ-UBND

  Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ lĩnh vực Việc làm; Lao động - Tiền lương thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động- Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

  29/05/2019

  Hòa Bình

 • Số: 1042/QĐ-UBND

  Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng, Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

  21/05/2019

  Hòa Bình