• Tìm thấy 87 quyết định công bố
 • Số: 858/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Đấu thầu, Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp, hộ kinh doanh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân cấp huyện thuộc tỉnh Hòa Bình

  24/04/2019

  Hòa Bình

 • Số: 701/QĐ-UBND

  V/v công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, Danh mục thủ tục hành chính được thay thế, danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hòa Bình

  04/04/2019

  Hòa Bình

 • Số: 634/QĐ-UBND

  V/v công bố Danh mục thủ tục hành chính thay thế trong lĩnh vực Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn; lĩnh vực Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hòa Bình

  28/03/2019

  Hòa Bình

 • Số: 636/QĐ-UBND

  Về việc công bố thủ danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Hòa Bình

  28/03/2019

  Hòa Bình

 • Số: 533/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế; danh mục thủ tục hành chính bị hủy bỏ, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã tỉnh Hòa Bình

  19/03/2019

  Hòa Bình

 • Số: 497/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành và được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Hòa Bình

  15/03/2019

  Hòa Bình

 • Số: 508/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; lĩnh vực Bảo vệ thực vật thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã tỉnh Hòa Bình

  15/03/2019

  Hòa Bình

 • Số: 475/QĐ-UBND

  Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Trang thiết bị y tế, Dân số thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế, Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

  14/03/2019

  Hòa Bình

 • Số: 469/QĐ-UBND

  Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; danh mục thủ tục hành chính thay thế; danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình

  13/03/2019

  Hòa Bình

 • Số: 468/QĐ-UBND

  Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy điện thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã tỉnh Hòa Bình

  13/03/2019

  Hòa Bình

 • Số: 410/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Thanh tra tỉnh Hòa Bình

  01/03/2019

  Hòa Bình

 • Số: 407/QĐ-UBND

  Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Bảo trợ xã hội, Quản lý lao động nước ngoài thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động- Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Hòa Bình

  01/03/2019

  Hòa Bình

 • Số: 393/QĐ-UBND

  Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hòa Bình

  28/02/2019

  Hòa Bình

 • Số: 355/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, danh mục thủ tục hành chính bị hủy bỏ, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Hòa Bình

  27/02/2019

  Hòa Bình

 • Số: 358/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Y tế dự phòng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Hòa Bình

  27/02/2019

  Hòa Bình

 • Số: 250/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, danh mục thủ tục hành chính sửa đổi bổ sung; danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Dược phẩm, Mỹ phẩm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Hòa Bình

  30/01/2019

  Hòa Bình

 • Số: 177/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hòa Bình

  23/01/2019

  Hòa Bình

 • Số: 179/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được bổ sung trong lĩnh vực giao thông vận tải

  23/01/2019

  Hòa Bình

 • 107/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi lĩnh vực đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Hòa Bình

  17/01/2019

  Hòa Bình

 • Số: 122/QĐ-UBND

  Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

  17/01/2019

  Hòa Bình