• Tìm thấy 223 quyết định công bố
 • 1830/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

  12/06/2019

  Khánh Hòa

 • 1831/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Lao động, tiền lương thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện.

  12/06/2019

  Khánh Hòa

 • 1740/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Bảo trở Xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã

  05/06/2019

  Khánh Hòa

 • 1413/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Trọng tài thương mại thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Khánh Hòa

  14/05/2019

  Khánh Hòa

 • 1279/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ và đưa ra khỏi danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa

  04/05/2019

  Khánh Hòa

 • 1280/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành và được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

  04/05/2019

  Khánh Hòa

 • 1281/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện

  04/05/2019

  Khánh Hòa

 • 1178/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  25/04/2019

  Khánh Hòa

 • 1125/QĐ-UBND

  Quyết định số 1125/QĐ-UBND ngày 25/4/2019 về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính đưa ra khỏi danh mục thủ tục hành chính công bố thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã.

  23/04/2019

  Khánh Hòa

 • 1126/QĐ-UBND

  Quyết định số 1126/QĐ-UBND ngày 23/4/2019 về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Phòng, chống tệ nạn xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

  23/04/2019

  Khánh Hòa

 • 1087/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Luật sư thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa

  17/04/2019

  Khánh Hòa

 • 1040/QĐ-UBND

  Công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh

  11/04/2019

  Khánh Hòa

 • 1030/QĐ-UBND

  Công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Du lịch

  10/04/2019

  Khánh Hòa

 • 1033/QĐ-UBND

  Công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính

  10/04/2019

  Khánh Hòa

 • 1002/QĐ-UBND

  Công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải

  09/04/2019

  Khánh Hòa

 • 980/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo.

  08/04/2019

  Khánh Hòa

 • 983/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện

  08/04/2019

  Khánh Hòa

 • 984/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa

  08/04/2019

  Khánh Hòa

 • 985/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã

  08/04/2019

  Khánh Hòa

 • 819/QĐ-UBND

  Công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương

  25/03/2019

  Khánh Hòa