• Tìm thấy 6171 quyết định công bố
 • 1518/QĐ-UBND

  Về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực xây dựng chính quyền áp dụng tại cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

  12/06/2014

  Quảng Bình

 • 1519/QĐ-UBND

  Về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực xây dựng chính quyền áp dụng tại cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

  12/06/2014

  Quảng Bình

 • 2166/QĐ-BQP

  Công bô các thủ tuc hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Quôc phòng

  11/06/2014

  Bộ Quốc phòng

 • 1478/QĐ-UBND

  Về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Luật sư thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Quảng Bình

  10/06/2014

  Quảng Bình

 • 1406/QĐ-UBND

  Về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Bình

  03/06/2014

  Quảng Bình

 • 946/QĐ-BTNMT

  Công bố thủ tục hành chính về CDM

  26/05/2014

  Bộ Tài nguyên và Môi trường

 • 1304/QĐ-UBND

  Về việc công bố một số thủ tục hành chính được ban hành mới hoặc sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Bảo vệ thực vật thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Bình

  22/05/2014

  Quảng Bình

 • 809/QĐ-BTNMT

  Về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường

  07/05/2014

  Bộ Tài nguyên và Môi trường

 • 727/QĐ-BTNMT

  Công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực môi trường liên quan đến chứng nhận lại nhãn sinh thái cho các sản phẩm thân thiện với môi trường

  23/04/2014

  Bộ Tài nguyên và Môi trường

 • 778/QĐ-UBND

  Về việc công bố thủ tục hành chính được ban hành mới, sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ trong lĩnh vực Tín ngưỡng-Tôn giáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Bình

  02/04/2014

  Quảng Bình

 • 779/QĐ-UBND

  Về việc công bố thủ tục hành chính được ban hành mới và sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực tín ngưỡng - tôn giáo áp dụng tại cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

  02/04/2014

  Quảng Bình

 • 777/QĐ-UBND

  Về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ trong lĩnh vực tín ngưỡng - tôn giáo áp dụng tại cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

  02/04/2014

  Quảng Bình

 • 654/QĐ-UBND

  Về việc công bố một số thủ tục hành chính được ban hành mới, sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ trong lĩnh vực Trợ giúp pháp lý thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Quảng Bình

  24/03/2014

  Quảng Bình

 • 128/QĐ-UBND

  Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Cà Mau

  24/01/2014

  Cà Mau

 • 196/QĐ-UBND

  Về việc công bố các thủ tục hành chính được ban hành mới trong lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo áp dụng tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Bình

  23/01/2014

  Quảng Bình

 • 201/QĐ-UBND

  Về việc công bố các thủ tục hành chính được ban hành mới trong lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết, áp dụng tại các Trường Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

  23/01/2014

  Quảng Bình

 • 202/QĐ-UBND

  Về việc công bố các thủ tục hành chính được ban hành mới trong lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo áp dụng tại cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

  23/01/2014

  Quảng Bình

 • 220/QĐ-BQP

  Công bố các thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Quốc phòng

  23/01/2014

  Bộ Quốc phòng

 • 19/QĐ-UBND

  Về việc công bố các thủ tục hành chính được ban hành mới, sửa đổi, bổ sung thuộc lĩnh vực Khoáng sản áp dụng tại Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Bình

  07/01/2014

  Quảng Bình

 • 05/QĐ-UBND

  Về việc công bố một số thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Hành chính - Tư pháp áp dụng tại cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

  02/01/2014

  Quảng Bình