• Tìm thấy 6430 quyết định công bố
 • 1896/QĐ-UBND

  Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý và thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Kạn

  09/10/2019

  Bắc Kạn

 • 2883/QĐ-UBND

  Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành áp dụng tại cấp xã trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

  09/10/2019

  Sóc Trăng

 • 2884/QĐ-UBND

  Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn áp dụng tại cấp huyện trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

  09/10/2019

  Sóc Trăng

 • 2885/QĐ-UBND

  Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc phạm vi quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sóc Trăng

  09/10/2019

  Sóc Trăng

 • 2886/QĐ-UBND

  Về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, lĩnh vực Thủy lợi thuộc phạm vi quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sóc Trăng

  09/10/2019

  Sóc Trăng

 • 2426/QĐ-UBND

  Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính về lĩnh vực công chức, viên chức thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nội vụ tỉnh An Giang

  08/10/2019

  An Giang

 • 2427/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính thay thế, bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết, quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

  08/10/2019

  An Giang

 • 3317/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục 09 thủ tục hành chính lĩnh vực quản lý công sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài chính tỉnh Lào Cai

  08/10/2019

  Lào Cai

 • 4067/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, bị bãi bỏ trong lĩnh vực Karaoke, vũ trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

  08/10/2019

  Thanh Hóa

 • 4068/QĐ-UBND

  Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, bị bãi bỏ trong lĩnh vực Karaoke, vũ trường thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, tỉnh Thanh Hóa

  08/10/2019

  Thanh Hóa

 • 2462/QĐ-UBND

  Về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

  08/10/2019

  Thừa Thiên – Huế

 • 2463 /QĐ-UBND

  Về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế

  08/10/2019

  Thừa Thiên – Huế

 • 2052/QĐ-NHNN

  về việc công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa lĩnh vực hoạt động tín dụng, hoạt động thanh toán thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

  07/10/2019

  Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

 • 955/QĐ-UBND

  về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực văn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên

  07/10/2019

  Điện Biên

 • 1660/QĐ-UBND

  Về việc công bố danh mục và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Cao Bằng

  07/10/2019

  Cao Bằng

 • 3235/QĐ-UBND

  QUYẾT ĐỊNH Về việc bãi bỏ thủ tục hành chính lĩnh vực Hợp tác quốc tế thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Ngoại vụ tỉnh Thái Nguyên

  07/10/2019

  Thái Nguyên

 • 2147/QĐ-UBND

  V/v công bố Danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư

  04/10/2019

  Nam Định

 • 2165/QĐ-UBND

  Công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

  04/10/2019

  Lâm Đồng

 • 2444/QĐ-UBND

  Về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư theo Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND ngày 14/3/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc

  04/10/2019

  Vĩnh Phúc

 • 2848/QĐ-UBND

  Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, lĩnh vực Đường thủy nội địa thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Giao thông vận tải tỉnh Sóc Trăng

  04/10/2019

  Sóc Trăng