• Tìm thấy 254 quyết định công bố
 • 1000/QĐ-UBND

  QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế

  20/04/2019

  Thừa Thiên – Huế

 • 964/QĐ-UBND

  V/v công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi trong lĩnh vực Trồng trọt, thủ tục hành chính thay thế trong lĩnh vực Phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  17/04/2019

  Thừa Thiên – Huế

 • 924/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực phòng, chống tệ nạn xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

  11/04/2019

  Thừa Thiên – Huế

 • 889/QĐ-UBND

  Về việc công bố thủ tục hành chính đặc thù thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế

  08/04/2019

  Thừa Thiên – Huế

 • 891/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội

  08/04/2019

  Thừa Thiên – Huế

 • 890/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện

  08/04/2019

  Thừa Thiên – Huế

 • 888/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Dân số thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã

  08/04/2019

  Thừa Thiên – Huế

 • 858/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy điện thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện

  04/04/2019

  Thừa Thiên – Huế

 • 859/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy điện thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã

  04/04/2019

  Thừa Thiên – Huế

 • 857/QĐ-UBND

  Về việc công bố Thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Thừa Thiên Huế

  04/04/2019

  Thừa Thiên – Huế

 • 856/QĐ-UBND

  Về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực trọng tài thương mại thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp

  04/04/2019

  Thừa Thiên – Huế

 • 854/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực văn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện

  04/04/2019

  Thừa Thiên – Huế

 • 810/QĐ-UBND

  Về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực luật sư thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Thừa Thiên Huế

  28/03/2019

  Thừa Thiên – Huế

 • 746/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thay thế, bị thay thế trong lĩnh vực lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  26/03/2019

  Thừa Thiên – Huế

 • 747/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành và bị bãi bỏ trong lĩnh vực lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan cấp huyện

  26/03/2019

  Thừa Thiên – Huế

 • 749/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Bảo vệ thực vật thuộc phạm vi quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  26/03/2019

  Thừa Thiên – Huế

 • 752/QĐ-UBND

  QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế

  26/03/2019

  Thừa Thiên – Huế

 • 707/QĐ-UBND

  Về việc công bố các thủ tục hành chính liên thông và thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan Đăng ký kinh doanh và cơ quan Thuế cấp huyện về đăng ký hộ kinh doanh, hợp tác xã và đăng ký mã số thuế trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

  20/03/2019

  Thừa Thiên – Huế

 • 706/QĐ-UBND

  Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Đầu tư xây dựng và thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế

  20/03/2019

  Thừa Thiên – Huế

 • 695/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản thuộc phạm vi quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  19/03/2019

  Thừa Thiên – Huế