• Tìm thấy 65 quyết định công bố
 • 1714/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực thông tin và truyền thông thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

  15/10/2018

  Quảng Ngãi

 • 1585/QĐ-UBND

  V/v công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; Danh mục thủ tục hành chính được thay thế; Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết và quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ngãi

  18/09/2018

  Quảng Ngãi

 • 1487/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Quảng Ngãi

  31/08/2018

  Quảng Ngãi

 • 1245/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi

  06/08/2018

  Quảng Ngãi

 • 863/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ngãi

  29/05/2018

  Quảng Ngãi

 • 860/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi

  29/05/2018

  Quảng Ngãi

 • 754/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực phòng, chống tham nhũng thuộc phạm vi quản lý nhà nước ngành thanh tra trên địa bàn tỉnh

  16/05/2018

  Quảng Ngãi

 • 725/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Quảng Ngãi

  11/05/2018

  Quảng Ngãi

 • 674/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, Danh mục thủ tục hành chính được thay thế, Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Ngãi

  03/05/2018

  Quảng Ngãi

 • 582/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ngãi

  12/04/2018

  Quảng Ngãi

 • 501/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện và một số cơ quan hoạt động trên địa bàn cấp huyện của tỉnh Quảng Ngãi

  02/04/2018

  Quảng Ngãi

 • 360/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực đấu giá tài sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ngãi

  01/03/2018

  Quảng Ngãi

 • 342/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi

  27/02/2018

  Quảng Ngãi

 • 179/QĐ-UBND

  Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực đê điều thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi

  26/01/2018

  Quảng Ngãi

 • 2554/QĐ-UBND

  Về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

  29/12/2017

  Quảng Ngãi

 • 2553/QĐ-UBND

  Về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

  29/12/2017

  Quảng Ngãi

 • 2552/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

  29/12/2017

  Quảng Ngãi

 • 2530/QĐ-UBND

  Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Quảng Ngãi

  27/12/2017

  Quảng Ngãi

 • 2479/QĐ-UBND

  Về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ngãi

  21/12/2017

  Quảng Ngãi

 • 2476/QĐ-UBND

  Về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi

  20/12/2017

  Quảng Ngãi