• Tìm thấy 68 quyết định công bố
 • Quyết định 669/QĐ-UBND

  Công bố danh mục TTHC của ngành Xây dựng áp dụng trên địa ban tỉnh Hà Giang

  12/04/2018

  Hà Giang

 • Quyết định số 651/QĐ-UBND

  Công bố danh mục thủ tục hành chính của ngành Khoa học và Công nghệ áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà Giang

  11/04/2018

  Hà Giang

 • Quyết định 650/QĐ-UBND

  Công bố danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Giang

  11/04/2018

  Hà Giang

 • Quyết định số 528/QĐ-UBND

  Công bố thủ tục hành chính của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà Giang

  28/03/2018

  Hà Giang

 • Quyết định 490/QĐ-UBND

  Công bố danh mục thủ tục hành chính của ngành Giáo dục và Đào tạo áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà Giang

  20/03/2018

  Hà Giang

 • Quyết định 491/QĐ-UBND

  Công bố Danh mục thủ tục hành chính của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà Giang

  20/03/2018

  Hà Giang

 • Quyết định số 433/QĐ-UBND

  Công bố Danh mục thủ tục hành chính của Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà Giang

  07/03/2018

  Hà Giang

 • Quyết định số 273/QĐ-UBND

  Công bố Danh mục thủ tục hành chính của ngành Giao thông vận tải áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà Giang

  08/02/2018

  Hà Giang