• Tìm thấy 85 quyết định công bố
 • Số 1208/QĐ-UBND

  Công bố danh mục TTHC của ngành GIáo dục và Đào tạo áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà GIang

  19/06/2018

  Hà Giang

 • Quyết định số 1138/QĐ-UBND

  Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà Giang

  12/06/2018

  Hà Giang

 • Quyết định số 1143/QĐ-UBND

  Công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; bị bãi bỏ của ngành Thông tin và Truyền thông áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà Giang

  12/06/2018

  Hà Giang

 • Quyết định số 1139/QĐ-UBND

  Công bố thủ tục hành chính của ngành Lao động – Thương binh và Xã hội áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà Giang

  12/06/2018

  Hà Giang

 • Quyết định số 1140/QĐ-UBND

  Phê duyệt quy trình liên thông, cắt giảm thời gian giải quyết so với quy định hiện hành của ngành Lao động – Thương binh và Xã hội áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà Giang

  12/06/2018

  Hà Giang

 • Quyết định số 1011/QĐ-UBND

  Công bố TTHC đặc thù của ngành Ngoại vụ áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà Giang

  28/05/2018

  Hà Giang

 • Số 1012/QĐ-UBND

  Công bố danh mục TTHC của ngành Ngoại vụ áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà GIang

  28/05/2018

  Hà Giang

 • Quyết định số 1007/QĐ-UBND

  Phê duyệt quy trình liên thông, cắt giảm thời gian giải quyết so với quy định hiện hành của Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà Giang

  25/05/2018

  Hà Giang

 • 1730/QĐ-UBND

  Công bố Danh mục TTHC lĩnh vực thi đua khen thưởng của ngành Nội vụ áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà Giang

  22/05/2018

  Hà Giang

 • 1728/QĐ-UBND

  Phê duyệt quy trình liên thông, cắt giảm thời gian so với quy định hiện hành của ngành Nội vụ áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà Giang

  22/05/2018

  Hà Giang

 • Quyết định số 949/QĐ-UBND

  Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; được sửa đổi, bổ sung; bị bãi bỏ của Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà Giang

  18/05/2018

  Hà Giang

 • Quyết định 950/QĐ-UBND

  Công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực công tác dân tộc áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà Giang

  18/05/2018

  Hà Giang

 • Quyết định 951/QĐ-UBND

  Phê duyệt Danh mục tên thủ tục hành chính cắt giảm thời gian giải quyết so với quy định hiện hành của Ngành Giao thông vận tải áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà Giang

  18/05/2018

  Hà Giang

 • Số 874/QĐ-UBND

  Công bố danh mục TTHC của ngành Tư pháp áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà GIang

  15/05/2018

  Hà Giang

 • Quyết định số 750/QĐ-UBND

  Công bố Danh mục TTHC ngành Nội vụ áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà Giang

  24/04/2018

  Hà Giang

 • Quyết định 681/QĐ-UBND

  Công bố Danh mục thủ tục hành chính của ngành Tài chính áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà Giang

  16/04/2018

  Hà Giang

 • Quyết định 682/QĐ-UBND

  Công bố Danh mục thủ tục hành chính của ngành Thông tin và Truyền thông áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà Giang

  16/04/2018

  Hà Giang

 • Quyết định 669/QĐ-UBND

  Công bố danh mục TTHC của ngành Xây dựng áp dụng trên địa ban tỉnh Hà Giang

  12/04/2018

  Hà Giang

 • Quyết định số 651/QĐ-UBND

  Công bố danh mục thủ tục hành chính của ngành Khoa học và Công nghệ áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà Giang

  11/04/2018

  Hà Giang

 • Quyết định 650/QĐ-UBND

  Công bố danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Giang

  11/04/2018

  Hà Giang