• Tìm thấy 68 quyết định công bố
 • QĐ 548 /QĐ-UBND

  Công bố thủ tục hành chính hỗ trợ phát triển kinh tế biên mậu trên địa bàn tỉnh Hà Giang

  23/04/2019

  Hà Giang

 • QĐ 608/QĐ-UBND

  Công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; thay thế và bị bãi bỏ của Ngành Xây dựng áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà Giang

  23/04/2019

  Hà Giang

 • 605/QĐ-UBND

  Công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ của ngành Y tế áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà Giang

  09/04/2019

  Hà Giang

 • QĐ 478/QĐ-UBND

  Công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực thi đua, khen thưởng; lĩnh vực quản lý nhà nước về văn thư, lưu trữ thuộc thẩm quyền giải quyết của Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh; UBND cấp huyện; UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Hà Giang

  22/03/2019

  Hà Giang

 • QĐ 481 /QĐ-UBND

  Công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; thay thế và bị bãi bỏ của Ngành Giáo dục và Đào tạo áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà Giang

  22/03/2019

  Hà Giang

 • QĐ 480/QĐ-UBND

  Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Chính sách, khen thưởng áp dụng chung tại cấp xã trên địa bàn tỉnh Hà Giang

  20/03/2019

  Hà Giang

 • QĐ 479/QĐ-UBND

  Công bố thủ tục hành chính lĩnh vực thi đua, khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Hà Giang

  20/03/2019

  Hà Giang

 • QĐ 459/QĐ-UBND

  Công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi của Ngành Thông tin và Truyền thông áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà Giang

  19/03/2019

  Hà Giang

 • QĐ 385/QĐ-UBND

  Phê duyệt Quy trình liên thông giải quyết thủ tục hành chính của ngành Ngoại vụ áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà Giang

  12/03/2019

  Hà Giang

 • QĐ 384/QĐ-UBND

  Công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bị bãi bỏ của Ngành Giao thông vận tải áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà Giang

  12/03/2019

  Hà Giang

 • QĐ 386/QĐ-UBND

  Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ của Ngành Y tế áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà Giang

  12/03/2019

  Hà Giang

 • QĐ 387/QĐ-UBND

  Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; được sửa đổi, bổ sung của Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà Giang

  12/03/2019

  Hà Giang

 • QĐ 2801/QĐ-UBND

  Phê duyệt quy trình liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà Giang

  19/12/2018

  Hà Giang

 • Quyết định số 1992/QĐ-UBND

  Công bố Danh mục thủ tục hành chính của Ngành Thông tin và Truyền thông áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà Giang

  26/09/2018

  Hà Giang

 • Quyết định số 1864/QĐ-UBND

  Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; được sửa đổi, bổ sung của Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà Giang

  13/09/2018

  Hà Giang

 • Quyết định số 1865/QĐ-UBND

  Phê duyệt quy trình liên thông, cắt giảm thời gian giải quyết so với quy định hiện hành của ngành Giáo dục và Đào tạo áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà Giang

  13/09/2018

  Hà Giang

 • 1729/QĐ-UBND

  Công bố TTHC đặc thù của ngành Nội vụ áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà Giang

  22/08/2018

  Hà Giang

 • Quyết định số 1600/QĐ-UBND

  Công bố Danh mục thủ tục hành chính của Ngành Thanh tra áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà Giang

  27/07/2018

  Hà Giang

 • 1596/QĐ-UBND

  Công bố Danh mục TTHC ngành Ngoại vụ áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà Giang

  27/07/2018

  Hà Giang

 • 1597/QĐ-UBND

  V/v công bố Danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Công thương áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà Giang

  27/07/2018

  Hà Giang